Tải bản đầy đủ

Đánh giá lòng trung thành của nhân viên tại công ty TNHH một thành viên du lịch trường thịnh

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp với đề tài “Đánh giá lòng trung
thành của nhân viên tại Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh” này là
công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tác giả.Nghiên cứu được thực hiện tại
Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và
khảo sát tình hình thực tế dưới sự hướngdẫnkhoa học của TS Nguyễn Đăng Hào –

Ế

giảng viênTrường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

́H

nghị đưa ra xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm.

U

Các số liệu và những kết quả trong luận văn là trung thực, các đánh giá, kiến
Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên./.

K

IN

H

Tác giả

Đ
A

̣I H

O

̣C

Nguyễn Thị Hương Giang

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×