Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ của KHÁCH HÀNG về sản PHẨM BIA HUDA LON XANH của CÔNG TY BIA HUẾ TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung thự c
và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam đoan mọ i sự giúp
đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n đã đư ợ c chỉ
rõ nguồ n gố c.
Huế , ngày 20 tháng 07 năm 2012
Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Thị Hằ ng Nga

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×