Tải bản đầy đủ

Giải pháp quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại cục thuế thừa thiên huế

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan: Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp quản lý thuế
Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Cục thuế Thừa Thiên Huế” là
công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tác giả; là kết quả của quá trình công tác
và nghiên cứu tại Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục thuế Thừa Thiên
Huế và quá trình học tập tại Trường Đại học Kinh tế Huế; được thực hiện trên cơ

Ế

sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học

U

của PGS.TS Hoàng Hữu Hòa.

́H

Các số liệu và những kết quả trong luận văn là trung thực, chính xác và chưa
được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.

Tôi xin cam đoan rằng, các thông tin trích dẫn sử dụng trong luận văn đã

Tác giả Luận văn

̣I H

O

̣C

K

IN

H

được chỉ rõ nguồn gốc./.

Đ
A

Lê Thị Cẩm Châu

i


LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành nghiên cứu này tôi xin chân thành cám ơn:
Quý thầy, cô Trường Đại học Kinh tế Huế đã truyền đạt hệ thống kiến thức
chương trình cao học Quản trị kinh doanh trong hơn 2 năm vừa qua. Đặc biệt là
giảng viên hướng dẫn - PGS. TS Hoàng Hữu Hòa đã dày công hướng dẫn, hỗ trợ về
mặt phương pháp khoa học và nội dung của đề tài nghiên cứu.

U

trong thời gian thực hiện đề tài cũng như trong công tác.Ế

Cám ơn Ban lãnh đạo; cán bộ Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã giúp đỡ tôi

́H

Cám ơn các đơn vị và cá nhân hỗ trợ, cung cấp số liệu, trả lời phỏng vấn
trong quá trình thu thập dữ liệu cho đề tài.Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã tham gia đóng góp hỗ trợ
trong suốt thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu này.

H

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng tham khảo tài liệu, trao đổi

IN

tiếp thu ý kiến của thầy cô, bạn bè nhưng nghiên cứu cũng khó tránh khỏi thiếu sót.

̣I H

O

̣C

Trân trọng cám ơn!

K

Mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý thầy cô.

Đ
A

Lê Thị Cẩm Châu

ii


TÓM LƯỢC LUẬN VĂN

Họ và tên học viên: Lê Thị Cẩm Châu
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Niên khóa: 2014 - 2016

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa
Tên đề tài: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ
TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TẠI CỤC THUẾ THỪA THIÊN HUẾ.

Ế

1.Tính cấp thiết của đề tài

U

Thuế TNCN ra đời đánh dấu bước tiến bộ vượt bậc trong sự phát triển của

́H

hệ thống thuế Việt Nam; đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập; động viên,
khuyến khích các cá nhân lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập. Kháiquát hệ thống ngành thuế Việt Nam nói chung, Cục thuế TT Huế nói riêng, với đặc
điểm cơ cấu số thu từ tiền lương, tiền công chiếm tỷ lệ cao trong tổng số thu thuế

H

TNCN; công tác quản lý còn nhiều bất cập trong việc bao quát hệ thống thu nhập

IN

được chi trả, đối tượng có thu nhập cao và nhiều nguồn phát sinh, đối tượng giảm

K

trừ gia cảnh … đã tạo lỗ hổng thất thoát thuế của Nhà nước. Chính vì vậy, công tác
quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đặt ra đòi hỏi bức thiết làm sao quản lý

O

̣C

một cách hiệu quả, một mặt đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, một mặt

̣I H

phải thể hiện được sự động viên, khích lệ người lao động của chính sách thuế.
2. Phương pháp nghiên cứu

Đ
A

Luận văn đã sử dụng phương pháp luận, phương pháp phân tích số liệu thứ
cấp từ Cục thuế TT Huế, Cục thống kê… và số liệu sơ cấp được điều tra từ các tổ
chức doanh nghiệp, cán bộ thuế thuộc cấp quản lý của Cục thuế TT Huế.
3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn
Luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng công tác quản lý thuế TNCN từ tiền
lương, tiền công tại Cục thuế TT Huế từ đó rút ra những ưu điểm, tồn tại và vướng
mắc cần phải tháo gỡ để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong giai đoạn mới. Từ đó,
Luận văn đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp mang tính vĩ mô và vi mô để hoàn
thiện công tác quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

iii


MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan................................................................................................................i
Lời cảm ơn ..................................................................................................................ii
Tóm lược luận văn .................................................................................................... iii
Mục lục.......................................................................................................................iv
Danh mục các từ viết tắt............................................................................................vii

Ế

Danh mục các bảng ................................................................................................. viii

U

Danh mục các hình, đồ thị, biểu đồ.............................................................................x

́H

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................11. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................2

H

3. Nội dung, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................2

IN

4. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................3
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ

K

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG .....................6

̣C

1.1 Lý luận cơ bản về quản lý thuế tncn từ tiền lương, tiền công ...........................6

O

1.1.1 Lý luận chung về quản lý thuế....................................................................6

̣I H

1.1.2 Lý luận về quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công ............................9
1.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và các nhân tố ảnh hưởng đến công

Đ
A

tác quản lý thuế TNCN..........................................................................................18
1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế TNCN...................18
1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế TNCN .......................19

1.3 Các công trình nghiên cứu liên quan đến công tác quản lý thuế TNCN từ tiền
lương, tiền công và đề xuất mô hình nghiên cứu ..................................................20
1.3.1 Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến công tác
quản lý thuế TNCN............................................................................................21
1.3.2 Đề xuất mô hình nghiên cứu.....................................................................23

iv


1.4 Mô hình quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công ở một số quốc gia trên
thế giới và ở Việt Nam ..........................................................................................24
1.4.1 Mô hình quản lý thuế TNCN từ TL, TC ở một số quốc gia trên thế giới.24
1.4.2 Công tác quản lý thuế TNCN từ TL, TC tại Việt Nam ............................26
1.4.3 Bài học kinh nghiệm trong quản lý thuế TNCN từ TL, TC tại Cục thuế
TT Huế ...............................................................................................................28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNCN TỪ TIỀN

Ế

LƯƠNG, TIỀN CÔNG TẠI CỤC THUẾ THỪA THIÊN HUẾ ........................31

U

2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ..........................................................................31

́H

2.1.1 Tình hình Kinh tế - Xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế ..............................31
2.1.2 Khái quát về Cục thuế Thừa Thiên Huế ...................................................322.2 Thực trạng công tác quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại cục thuế
Thừa Thiên Huế.....................................................................................................39

H

2.2.1 Khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của thuế TNCN từ

IN

TL, TC tại Cục thuế Thừa Thiên Huế................................................................39

K

2.2.2 Tình hình thực hiện công tác quản lý thuế TNCN từ TL, TC tại Cục thuế
TT Huế ...............................................................................................................40

O

̣C

2.3 Đánh giá của các đối tượng khảo sát về công tác quản lý thuế TNCN từ TL,

̣I H

TC tại cục thuế TT Huế .........................................................................................56
2.3.1 Thông tin tổng hợp về đối tượng điều tra .................................................57

Đ
A

2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo..................................................................58
2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .............................................................61
2.3.4 Đánh giá của đối tượng nghiên cứu về công tác quản lý thuế TNCN từ
tiền lương, tiền công tại Cục thuế TT Huế ........................................................64
2.3.5 Phân tích và so sánh ý kiến đánh giá của CBCC thuế và TCDN về các nội
dung điều tra ......................................................................................................70
2.3.6 Phân tích mô hình hồi quy ........................................................................76
2.4 Đánh giá chung công tác quản lý thuế TNCN từ TL, TC tại cục thuế TT Huế.....80
2.4.1 Kết quả đạt được.......................................................................................80

vTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×