Tải bản đầy đủ

Giao an tin hoc 9 1819 chu de 2

Trường THCS Nguyễn Trãi
Tuần: 2
Tiết: 4

GV: Huỳnh Diệu Sanh

Chủ đề 2: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
INTERNET (T1)

I- Mục tiêu bài học :
Biết khái niệm Internet.
Biết những lợi ích của Internet
Biết một số dịch vụ cơ bản và cách kết nối Internet.
II- Nội dung trọng tâm :
Khái niệm Internet.
Một số dịch vụ cơ bản của Internet.
Cách kết nối Internet.
III- Phương pháp giảng dạy.
Diễn giải
Gợi mở- vấn đáp
Thảo luận.

IV- Chuẩn bị :
Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ (hoặc màn hình lớn)
Học sinh: SGK, xem trước bài.
V- Tiến trình lên lớp:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Kiểm tra bài cũ: (5’)
Trình bày lợi ích của mạng máy tính? Lấy ví dụ.
Khởi động (5’)
- Làm bài tập trang 11
- 04 HS đứng tại chỗ phát
1–a;2–d;3–b;4-c
biểu
Khám phá 1. Tìm hiểu Internet là gì? (12')
1. Internet là gì?
- Em hãy cho biết những việc em sẽ - HS trả lời theo ý hiểu.
làm được khi máy có nối mạng
Internet.
- Theo em ai là chủ thực sự của - HS trả lời theo ý hiểu
mạng internet?
- GV giải thích: Mạng internet chia - HS lắng nghe, tiếp nhận
ra thành các phần nhỏ, mỗi phần nhỏ kiến thức
của Internet được các tổ chức khác
nhau quản lí, nhưng không một tổ
chức hay cá nhân nào nắm quyền
điều khiển toàn bộ mạng. Mỗi phần
của mạng, có thể rất khác nhau
nhưng được giao tiếp với nhau bằng
một giao thức thống nhất (giao thức
TCP/IP) tạo nên một mạng toàn cầu.
- Em hãy nêu điểm khác biệt của - Nhóm thảo luận trả lời. Đại
Internet so với các mạng máy tính diện nhóm trả lời.
thông thường khác?
Các máy tham gia vào
mạng internet một cách tự
 Nhận xét, bổ sung
nguyện và bình đẳng.
- Ta đã biết, thông tin trên mạng - Do các người sử dụng mạng
internet là rất phong phú và đa dạng. internet đưa lên mạng để chia


sẻ với mọi người.
Vậy ai đã tạo nên các thông tin đó ?
-GV giải thích: Khi đã gia nhập - HS lắng nghe, ghi nhận kiến
Internet, về mặt nguyên tắc, hai máy thức.
tính ở hai đầu trái đất cũng có thể kết
Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 1


Trường THCS Nguyễn Trãi

GV: Huỳnh Diệu Sanh

nối để trao đổi thông tin trực tiếp với
nhau.
- Vậy Internet là gì?
- HS tham khảo sách và trả Internet là mạng kết nối hàng
lời theo ý hiểu
triệu máy tính và mạng máy
 Nhận xét, bổ sung (nếu cần)
tính trên khắp thế giới.
Internet là sở hữu chung,
không ai là chủ thực sự của
nó. Các máy tính cá nhân hay
mạng máy tính tham gia vào
Internet một cách tự nguyện
và bình đẳng
- 04 HS đứng tại chỗ trả lời.
Sai ; Sai ; Đúng ; Sai
- Gọi HS làm bài tập trang 12
- Tiềm năng của Internet rất lớn,
ngày càng có nhiều dịch vụ được
cung cấp trên Internet nhằm đáp ứng
nhu cầu đa dạng của người dùng.
Vậy Internet có những dịch vụ nào ta
sẽ tìm hiểu ở mục 2.
Khám phá 2. Tìm hiểu một số dịch vụ trên Internet (15')
2. Một số dịch vụ cơ bản trên
Internet
- Em hãy liệt kê một số dịch vụ trên - Dựa vào SGK trả lời
Internet?
 Nhận xét, bổ sung nếu cần
a) Tổ chức và khai thác
- Đầu tiên là dịch vụ tổ chức và khai - Tham khảo SGK trả lời
thông tin trên Internet.
thác thông tin trên Internet, đây là
Word Wide Web (WWW –
dịch vụ phổ biến nhất. Các em để ý
còn gọi là Web): Dịch vụ này
rằng mỗi khi các em gõ một trang
cho phép tổ chức thông tin
web nào đó, thì các em thấy 3 chữ
dưới dạng các trang nội dung,
WWW ở đầu trang web. Chẳng hạn
gọi là các trang web.
như www.tuoitre.com.vn. Vậy các
em có bao giờ thắc mắc mắc là 3 chữ
WWW đó có ý nghĩa gì không. Các
em hãy tham khảo thông tin trong
SGK và cho cô biết dịch vụ WWW là
gì?
- Nhận xét, bổ sung (nếu cần) Dịch
vụ WWW phát triển mạnh tới mức
nhiều người hiểu nhầm Internet chính
là web. Tuy nhiên, web chỉ là một
dịch vụ hiện được nhiều người sử
dụng nhất trên Internet.
b) Tìm kíếm thông tin trên
Internet
Thảo
luận
trả
lời
câu
hỏi
- Để tìm thông tin trên Internet em
GV đưa ra.
thường làm thế nào?
Vào trang google.com.vn
- Ghi nhận kiến thức
Thông tin trên mạng rất đa
- Google được gọi là Máy tìm kiếm
dạng
và phong phú. Internet có
Nhận xét, bổ sung (nếu cần)
công cụ giúp người dùng
nhanh chóng tìm kiếm thông
tin cần thiết.
- Làm thế nào để trao đổi thông tin - Bằng cách gởi thư điện tử.
Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 2


Trường THCS Nguyễn Trãi

GV: Huỳnh Diệu Sanh

với nhau trên Internet
 Nhận xét, bổ sung
Đây cũng là một trong các dịch vụ
rất phổ biến, người dùng có thể trao
đổi thông tin cho nhau một cách
nhanh chóng, tiện lợi với chi phí
thấp.

c) Thư điện tử
Dịch vụ trao đổi thông tin
trên Internet thông qua các
hộp thư điện tử.

VI. Củng cố. (7’)
Nhắc lại các kiến thức đã học.
VII. Hướng dẫn về nhà. (1’)
Về nhà học bài, xem trước nội dung còn lại.
Tuần: 3
Tiết: 5

Chủ đề 2: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
INTERNET (T2)

I- Mục tiêu bài học :
Biết khái niệm Internet.
Biết những lợi ích của Internet
Biết một số dịch vụ cơ bản và cách kết nối Internet.
II- Nội dung trọng tâm :
Khái niệm Internet.
Một số dịch vụ cơ bản của Internet.
Cách kết nối Internet.
III- Phương pháp giảng dạy.
Diễn giải
Gợi mở- vấn đáp
Thảo luận.
IV- Chuẩn bị :
Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ (hoặc màn hình lớn)
Học sinh: SGK, xem trước bài.
V- Tiến trình lên lớp:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Kiểm tra bài cũ: (7')
Internet là gì? Điểm khác biệt của mạng internet so với các mạng LAN, WAN
Em hãy liệt kê một số dịch vụ trên Internet.
Khám phá 2. Tìm hiểu một số dịch vụ trên Internet (15')
2. Một số dịch vụ cơ bản của
Internet.
d) Đào tạo qua mạng
- Nhờ internet mà ta có thể tổ chức - Lắng nghe và ghi bài.
Người học có thể truy cập
các lớp học từ xa, người dạy và
Internet để nghe các bài giảng,
người học không cần phải đến lớp
trao đổi hoặc nhận các chỉ dẫn
trực tiếp từ giáo viên, nhận các
tài liệu hoặc bài tập và giao
nộp kết quả qua mạng mà
không cần tới lớp.
f) Thương mại điện tử
- Các doanh nghiệp, cá nhân có thể - Lắng nghe và ghi bài.
Các doanh nghiệp, cá nhân có
đưa nội dung văn bản, hình ảnh hay
thể đưa nội dung giới thiệu
các đoạn phim quảng cáo sản phẩm
sản phẩm của mình lên các
lên các trang web. Khi đó các trang
trang web và người mua hàng
Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 3


Trường THCS Nguyễn Trãi

GV: Huỳnh Diệu Sanh

web sẽ như các “chợ” và “gian hàng”
nên chúng ta có thể mua hàng trên
mạng mà không cần đến chợ. Và ta
gọi nó là thương mại điện tử.

có thể truy cập vào các trang
web để đặt mua hàng và sẽ có
người mang tới tận nhà.

e) Hội thảo trực tuyến
- Khi chat các em có thể nghe được - Bằng cách sử dụng voice
giọng nói hay thấy mặt của bạn mình chat và webcam.
không? Bằng cách nào?
Như vậy với các máy có kết nối
Internet cho phép tổ chức
Internet ta có thể tổ chức các cuộc
các cuộc họp, hội thảo từ xa
họp, hội thảo từ xa với sự tham gia
với sự tham gia của nhiều
của nhiều người ở nhiều nơi khác
người ở nhiều nơi khác nhau
nhau, người tham gia chỉ cần ngồi
bên máy tính của mình và trao đổi,
thảo luận.
- Thông qua các dịch vụ trên internet - 07 HS đứng tại chỗ phát
đã được tìm hiểu hãy đánh dấu vào biểu.
lĩnh vực đúng của các hoạt đông
trong bảng SGK trang 13
Khám phá 3. Tìm hiểu làm thế nào để kết nối Internet (15')
3. Làm thế nào để kết nối
- Trong lớp có nhà em nào có kết nối - Hs trả lời
Internet
internet không?
1. Cần đăng kí với một nhà
- Vậy để kết nối được internet, đầu - Dựa vào SGK thảo luận, trả cung cấp dịch vụ Internet (ISP
tiên em làm gì?
lời các câu hỏi GV đưa ra
– Internet Service Provider)
- Em cần trang bị thêm các thiết bị
2. Trang bị các thiết bị kết nối
gì?
mạng, cài đặt và cấu hình để
sử dụng mạng internet (Việc
 Nhận xét, bổ sung (nếu cần)
cài đặt và cấu hình thường do
- Nhờ các thiết bị trên các máy tính
nhà cung cấp mạng hỗ trợ
đơn lẻ hoặc các mạng LAN, WAN
thực hiện).
được kết nối vào hệ thống mạng của
ISP rồi từ đó kết nối với Internet. Đó
cũng chính là lí do vì sao người ta
nói Internet là mạng của các máy
tính.

- Em hãy kể tên một số nhà cung cấp - Trả lời theo sự hiểu biết của
mình
dịch vụ Internet ở việt nam?
 Nhận xét, bổ sung (nếu cần)
VI. Củng cố. (7’)
Nhắc lại các kiến thức đã học.
VII. Hướng dẫn về nhà. (1’)
Về nhà học bài, xem trước nội dung còn lại.

Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 4


Trường THCS Nguyễn Trãi
Tuần: 3
Tiết: 6

GV: Huỳnh Diệu Sanh

Chủ đề 2: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
INTERNET (T3)

I- Mục tiêu bài học :
Biết khái niệm Internet.
Biết những lợi ích của Internet
Biết một số dịch vụ cơ bản và cách kết nối Internet.
II- Nội dung trọng tâm :
Khái niệm Internet.
Một số dịch vụ cơ bản của Internet.
Cách kết nối Internet.
III- Phương pháp giảng dạy.
Diễn giải
Gợi mở- vấn đáp
Thảo luận.
IV- Chuẩn bị :
Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ (hoặc màn hình lớn)
Học sinh: SGK, xem trước bài.
V- Tiến trình lên lớp:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Kiểm tra bài cũ: (7')
Gọi HS trình bày 3/6 dịch vụ trên internet
Gọi HS trình bày cách để kết nối internet
Trải nghiệm
Chọn phương án lắp đặt Internet
Gọi HS đọc từng tình huống và lựa
chọn phương án
Tình huống 1:
Tên gói cước: FM+
Tốc độ: 25 Mbps
Cước phí: 206.250đ
Phí lắp đặt: Trả trước 6 tháng

Tình huống 2:
Tên gói cước: F4
Tốc độ: 45 Mbps
Cước phí: 407.250đ
Phí lắp đặt: Trả trước 6 tháng

Ghi nhớ
Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 5

NỘI DUNG


Trường THCS Nguyễn Trãi
Củng cố bằng sơ đồ tư duy

GV: Huỳnh Diệu Sanh
HS tham gia hoàn thành từng
nhánh của sơ đồ tư duy

VI. Củng cố.
VII. Hướng dẫn về nhà. (1’)
Về nhà học bài, xem trước nội dung chủ đề 3

Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×