Tải bản đầy đủ

IELTS writing task 2 high salaries ielts nguyenhuyen

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 – HIGH SALARIES
In many countries, a small number of people earn extremely high salaries. Some people believe
that this is good for the country, but others think that governments should not allow salaries
above a certain level. Discuss both views and give your own opinion.
Ở nhiều quốc gia, một số lượng nhỏ cá nhân nhận được tiền lương rất cao. Một vài người tin rằng
điều này tốt cho đất nước, nhưng một số khác lại nghĩ rằng chính phủ không nên cho phép lương
vượt quá một mức độ nhất định nào đó. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến riêng của bạn.
MỞ BÀI
2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:
It is argued that there should be a maximum wage limit on extremely high earners; others, however,
believe that people should have the freedom to earn as much as they can. I agree with the second
viewpoint.
THÂN BÀI
OUTLINE THÂN BÀI


CHUẨN BỊ TỪ VỰNGTHÂN BÀI HOÀN CHỈNH
On the one hand, the main reason why some people think that it is necessary to have a maximum
wage law is that it could help reduce the pay gap between the highest and lowest earners. The
decrease in income inequality would have beneficial effects on firms and society as a whole.
Companies might cut a huge sum spent on executives’ salaries, and thus have more to invest in other
important aspects, such as marketing and promotions, which help increase sales figures. Many
studies show that countries with a narrower income gap often have lower poverty and crime rates
than those experiencing growing economic inequality.
In spite of the above arguments, in my opinion, society would suffer a great deal if a maximum wage
legislation was adopted. Setting a limit on earnings would encourage the most skilled workers, who
make significant contributions to their companies, to leave and work in a foreign country. This brain
drain of the top employees would cause enterprises and the economy great damage. The absence of
a skilled executive, for example, might cause a company a loss of thousands of dollars, and it would
take quite a long time to hire another one. Another thing is that it would be almost impossible for an
economy to thrive when its well-educated and skilled workforce is willing to work in another country
where they are offered extraordinarily high pay packages.
KẾT BÀI
Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:

Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau:
In conclusion, despite the arguments for a maximum wage cap, I believe that governments should
not set a limit on the wages of the highest earners as it would have adverse impacts on business and
economic growth.
SAMPLE ANSWER


It is argued that there should be a maximum
wage limit on extremely high earners; others,
however, believe that people should have the
freedom to earn as much as they can. I agree
with the second viewpoint.

Có ý kiến cho rằng nên có giới hạn lương tối đa
đối với những người có thu nhập cực kỳ cao; tuy
nhiên, những người khác lại tin rằng mọi người
nên có quyền tự do kiếm được nhiều nhất có thể.
Tôi đồng ý với quan điểm thứ hai.

On the one hand, the main reason why some
people think that it is necessary to have a


maximum wage law is that it could help reduce
the pay gap between the highest and lowest
earners. The decrease in income inequality would
have beneficial effects on firms and society as a
whole. Companies might cut a huge sum spent
on executives’ salaries, and thus have more to
invest in other important aspects, such as
marketing and promotions, which help increase
sales figures. Many studies show that countries
with a narrower income gap often have lower
poverty and crime rates than those experiencing
growing economic inequality.

Một mặt, lý do chính tại sao một số người nghĩ
rằng cần phải có luật lương tối đa là nó có thể
giúp giảm khoảng cách thu nhập giữa người có
thu nhập cao nhất và thấp nhất. Sự giảm bất bình
đẳng thu nhập sẽ có tác động có lợi cho các công
ty và xã hội. Các công ty có thể cắt một khoản
tiền lớn chi cho lương của các giám đốc điều
hành, và do đó có nhiều hơn để đầu tư vào các
khía cạnh quan trọng khác, chẳng hạn như tiếp
thị và khuyến mãi, giúp tăng doanh số bán hàng.
Nhiều nghiên cứu cho thấy các quốc gia có
khoảng cách thu nhập hẹp hơn thường có tỷ lệ
nghèo và tội phạm thấp hơn so với những nước
có sự bất bình đẳng kinh tế ngày càng tăng.

In spite of the above arguments, in my opinion,
society would suffer a great deal if a maximum
wage legislation was adopted. Setting a limit on
earnings would encourage the most skilled
workers, who make significant contributions to
their companies, to leave and work in a foreign
country. This brain drain of the top employees
would cause enterprises and the economy great
damage. The absence of a skilled executive, for
example, might cause a company a loss of
thousands of dollars, and it would take quite a
long time to hire another one. Another thing is
that it would be almost impossible for an
economy to thrive when its well-educated and
skilled workforce is willing to work in another
country where they are offered extraordinarily
high pay packages.

Bất chấp những lập luận trên, theo tôi, xã hội sẽ
phải chịu tổn thất rất nhiều nếu luật về mức
lương tối đa được thông qua. Đặt giới hạn về thu
nhập sẽ khuyến khích những người lao động có
kỹ năng nhất, những người có đóng góp đáng kể
cho công ty của họ, rời đi và làm việc ở nước
ngoài. Việc chảy máu chất xám của những nhân
viên hàng đầu này sẽ khiến các doanh nghiệp và
nền kinh tế thiệt hại lớn. Ví dụ, sự vắng mặt của
một giám đốc điều hành lành nghề có thể khiến
một công ty bị mất hàng ngàn đô la và sẽ mất
khá nhiều thời gian để thuê một giám đốc khác.
Một điều nữa là một nền kinh tế hầu như không
thể phát triển mạnh khi lực lượng lao động có
trình độ và được đào tạo tốt sẵn sàng làm việc ở
một quốc gia khác, nơi họ được cung cấp các gói
lương cao đặc biệt.

In conclusion, despite the arguments for a
maximum wage cap, I believe that governments
should not set a limit on the wages of the highest
earners as it would have adverse impacts on
business and economic growth.

Tóm lại, bất chấp những lập luận nghiêng về ủng
hộ mức lương tối đa, tôi tin rằng các chính phủ
không nên đặt giới hạn về mức lương của những
người có thu nhập cao nhất vì nó sẽ có tác động
xấu đến kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×