Tải bản đầy đủ

Xquang Gan mật

ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh
Xquang Gan mËt
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
1. Bụng không chuẩn bị
2. Chụp cản quang túi mật bằng đ- ờng uống
3. Chụp cản quang đ- ờng mật bằng tĩnh mạch
4. Chụp cản quang đ- ờng mật
4.1. Qua da
4.2. Qua Kehr sau mổ
4.3. Trong mổ
4.4. Qua nội soi ng- ợc dòng.
5. Siêu âm
6. CLVT
7. CHT
8. Đồng vị phóng xạ
Gan trái
Gan phải
Túi mật
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
1. Bụng không chuẩn bị:
(Nhắc lại giải phẫu)

1. Bụng không chuẩn bị:
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
Chụp gan xa (1,5-2m)
Mục đích:
- kích th- ớc gan:
ĐK hoành-đỉnh: 14-16,5 cm
ĐK hoành-cột sống: 9-12 cm
- hình cản quang vùng gan mật
1. Bụng không chuẩn bị:
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
Chụp gan xa (1,5-2m)
Mục đích:
- kích th- ớc gan:
ĐK hoành-đỉnh: 14-16,5 cm
ĐK hoành-cột sống: 9-12 cm
- hình cản quang vùng gan mật
1. Bụng không chuẩn bị:
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
- Sỏi cản quang túi mật
- Viêm túi mật mạn: túi mật hình sứ
- Viêm túi mật cấp: khí thũng túi mật
- Hơi đ- ờng mật
- Bóng túi mật to
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
1. Bụng không chuẩn bị:
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
1. Bụng không chuẩn bị:
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
1. Bụng không chuẩn bị:
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
1. Bụng không chuẩn bị:
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
1. Bụng không chuẩn bị:
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
1. Bụng không chuẩn bị:
2. Chụp cản quang túi mật bằng đ- ờng uống:
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
BN uống hợp chất
Iode-ruột-máu-gan-
túi mật
Mục đích:
- hình dạng TM
- sỏi TM, u túi mật
Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật
3. Chụp cản quang đ- ờng mật qua da:
Chọc kim xuyên qua
da, nhu mô gan tới
đ- ờng mật
Chỉ định: Giãn tắc
đ- ờng mật cơ giới do
sỏi, do u đ- ờng mật.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×