Tải bản đầy đủ

Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học- cấp tốc

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
1. Cho hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng:
2 SO
2
+ O
2

ƒ
2 SO
3 (k)

H

< 0. Nồng độ của SO
3
sẽ tăng lên khi:
A. Giảm nồng độ của SO
2
B. Tăng nồng độ của O
2
C. Tăng nhiệt độ lên rất cao D. Giảm nhiệt độ xuống rất thấp

2. Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm vào chất xúc tác thì:
A. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận
B. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch
C. Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch với số lần như nhau.
D. Không làm tăng tốc độ của phan ứng thuận và nghịch
3. Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N
2 (k)
+ 3H
2 (k)

ƒ
2NH
3 (k)

H

< 0. Để tăng hiệu suất phản ứng tổng
hợp phải:
A. Giảm nhiệt độ và áp suất B. Tăng nhiệt độ và áp suất
C. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất D. Giảm nhiệt độ vừa phải và tăng áp suất
4. Cho phản ứng sau ở trang thái cân bằng: H
2 (k)
+ F
2 (k)

ƒ
2HF
(k)

H

< 0. Sự biến đổi nào sau đây không
làm chuyển dịch cân bằng hoá học?
A. Thay đổi áp suất B. Thay đổi nhiệt độ
C. Thay đổi nồng độ khí H
2
hoặc F
2
D. Thay đổi nồng độ khí HF
5. Hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng: H


2 (k)
+ I
2 (k)

ƒ
2HI
(k)

Biểu thức của hằng số cân bằng của phản ứng trên là:
A. K
C
=
[ ]
[ ] [ ]
22
2
IH
HI
×
. B. K
C
=
[ ] [ ]
[ ]
HI
IH
2
22
×
. C. K
C
=
[ ]
[ ] [ ]
22
2
IH
HI
×
. D. K
C
=
[ ] [ ]
[ ]
2
22
HI
IH
×
6. Trộn 2 mol khí NO và một lượng chưa xác định khí O
2
vào trong một bình kín có dung tích 1 lít ở 40
o
C. Biết:
2 NO
(k)
+ O
2 (k)

ƒ
2 NO
2 (k)
. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, ta được hỗn hợp khí có
0,00156 mol O
2
và 0,5 mol NO
2
. Hằng số cân bằng K lúc này có giá trị là:
A. 4,42 B. 40,1 C. 71,2 D. 214
7. Cho phản ứng : 2 SO
2(k)
+ O
2(k)

ƒ
2SO
3 (k)
. Số mol ban đầu của SO
2
và O
2
lần lượt là 2 mol và 1 mol. Khi
phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng (ở một nhiệt độ nhất định), trong hỗn hợp có 1,75 mol SO
2
. Vậy số mol O
2

ở trạng thái cân bằng là:
A. 0 mol B. 0,125 mol C. 0,25 mol D. 0,875 mol
8. Khi phản ứng : N
2 (k)
+ 3H
2 (k)

ƒ
2NH
3 (k)
đạt đến trạng thái cân bằng thì hỗn hợp khí thu được có thành
phần: 1,5 mol NH
3
, 2 mol N
2
và 3 mol H
2
. Vậy số mol ban đầu của H
2
là:
A. 3 mol B. 4 mol C. 5,25 mol D. 4,5 mol
9. Tốc độ phản ứng tăng lên khi:
A. Giảm nhiệt độ B. Tăng diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng
C. Tăng lượng chất xúc tác D. Giảm nồng độ các chất tham gia phản ứng
10. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:
4 NH
3 (k)
+ 3 O
2 (k)

ƒ
2 N
2 (k)
+ 6 H
2
O
(h)

H

<0. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi:
A. Tăng nhiệt độ B. Thêm chất xúc tác. C. Tăng áp suất D. Loại bỏ hơi nước
11. Cho phản ứng: 2 CO
ƒ
CO
2
+ C. Nồng độ của cacbon oxit tăng lên bao nhiêu lần để cho tốc độ phản ứng
tăng lên 8 lần?
A. 2 B. 2
2
C. 4 D. 8
12. Cho phản ứng: : 2 SO
2
+ O
2

ƒ
2SO
3
, Vận tốc phản ứng thay đổi bao nhiêu lần nếu thể tích hỗn hợp
giảm đi 3 lần?
A. 3 B. 6 C. 9 C. 27
13. Cho phản ứng: A + 2B
ƒ
C. Nồng độ ban đầu của A là 0,8 mol/l, của B là 1 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ
của B còn 0,6 mol/l. Vậy nồng độ của A còn lại là:
A. 0,4 B. 0,2 C. 0,6 D. 0,8
14. Cho phản ứng A + B
ƒ
C. Nồng độ ban đầu của A là 0,1 mol/l, của B là 0,8 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ của
B chỉ còn 20% nồng độ ban đầu. Tốc độ trung bình của phản ứng là:
A. 0,16 mol/l.phút B. 0,016 mol/l.phút C. 1,6 mol/l.phút D. 0,106 mol/l.phút
15. Cho phản ứng: 2 SO
2
+ O
2

ƒ
2SO
3
. Tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần khi:
A. Tăng nồng độ SO
2
lên 2 lần B. Tăng nồng độ SO
2
lên 4 lần
C. Tăng nồng độ O
2
lên 2 lần D. Tăng đồng thời nồng độ SO
2
và O
2
lên 2 lần
16. Cho phản ứng: 2 NaHCO
3 (r)

ƒ
Na
2
CO
3
(r) + CO
2(k)
+ H
2
O
(k)

H

= 129kJ. Phản ứng xảy ra theo chiều
nghịch khi:
A. Giảm nhiệt độ B. Tăng nhiệt độ C. Giảm áp suất D. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất
17. Cho phản ứng : 2A + B
ƒ
C. Nồng độ ban đầu của A là 6M, của B là 4M. Hằng số tốc độ k = 0,5
Tốc độ phản ứng lúc ban đầu là :
A. 12 B. 18 C. 48 D.72
18. Cho phản ứng A + 2B
ƒ
C. Nồng độ ban đầu của A là 1M, B là 3M, hằng số tốc độ k = 0,5. Vận tốc của
phản ứng khi đã có 20% chất A tham gia phản ứng là:
A. 0,016 B. 2,304 C. 2,704 D. 2,016
19. Cho phản ứng : H
2
+ I
2

ƒ
2 HI. Ở t
o
C, hằng số cân bằng của phản ứng bằng 40. Nếu nồng độ ban đầu của
H
2
và I
2
đều bằng 0,01 mol/l thì % của chúng đã chuyển thành HI là:
A. 76%B. 46%C. 24%D. 14,6%
20. Cho phản ứng : N
2 (k)
+ 3H
2 (k)

ƒ
2NH
3 (k)
+ Q. Yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hoá học trên?
A. Áp suất B. Nhiệt độ C. Nồng độ D. Tất cả đều đúng
21. Cho phản ứng : A + B
ƒ
C. Nồng độ ban đầu của A là 0,12 mol/l; của B là 0,1 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ
của B giảm còn 0,078 mol/l. Nồng độ còn lại (mol/l) của chất A là:
A. 0,042 B. 0,98 B. 0,02 D. 0,034
22. Cho phản ứng: A
(k)
+ B
(k)
→ C
(k)
+ D
(k)
có biểu thức xác định tốc độ phản ứng
V = k
[ ]
A
.
[ ]
2
B
. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. [A], [B] là nồng độ ban đầu của chất A, B.
B. [A], [B] là nồng độ lúc cân bằng của chất A, B.
C. [A], [B] là nồng độ tại thời điểm xác định tốc độ của chất A, B.
D. Tất cả đều sai
23. Thực nghiệm cho biết tốc độ phản ứng: A
2
+ B
2
→ 2AB được tính theo biểu thức: V = k [A
2
][B
2
].
Trong các điều khẳng định dưới đây, khẳng định nào phù hợp với biểu thức trên?
A. Tốc độ phản ứng hoá học được đo bằng sự biến đổi nồng độ các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian.
B. Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích số nồng độ các chất phản ứng
C. Tốc độ phản ứng giảm theo tiến trình phản ứng.
D. Tốc độ phản ứng tăng lên khi có mặt chất xúc tác.
24. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào phù hợp với một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng?
A. Phản ứng thuận đã kết thúc
B. Phản ứng nghịch đã kết thúc
C. Cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch đã kết thúc
D. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch
25. Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: N
2 (k)
+ 3H
2 (k)

ƒ
2NH
3 (k)

H

< 0. Những thay đổi nào sau đây làm
cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận?
A. Giảm áp suất. B. Tăng nhiệt độ B. Tăng nồng độ các chất N
2
và H
2
D. Tăng nồng độ NH
3
26. Cho các phản ứng sau:
1. H
2(k)
+ I
2(r)

ƒ
2 HI
(k)
,
H

>0
2. 2NO
(k)
+ O
2(k)

ƒ
2 NO
2 (k)
,
H

<0
3. CO(k) + Cl
2
(k)
ƒ
COCl
2(k)
,
H

<0
4. CaCO
3(r)

ƒ
CaO
(r)
+ CO
2(k)
,
H

>0
Khi tăng nhiệt độ hoặc áp suất các cân bằng nào trên đây đều chuyển dịch theo chiều thuận?
A. 1,2 B. 1,3,4 C. 2,4 D. tất cả đều sai
27. Hằng số cân bằng của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?
A. Nhiệt độ B. Chất xúc tác C. Nồng độ các chất phản ứngD. Áp suất
28. Vận tốc của phản ứng sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 0
o
C đến 40
o
C, biết khi tăng nhiệt độ lên
10
o
C thì tốc độ phản ứng tăng lên gấp đôi.
A. 2 lần B. 4 lần C. 8 lần D. 16 lần
29. Cho phản ứng thuận nghịch : A
ƒ
B có hằng số cân bằng K =
1
10

(ở 25
o
C). Lúc cân bằng, % chất A đã
chuyển hoá thành chất B là:
A. 0,1% B. 10%C. 9,1% D. Kết quả khác
30. Tốc độ phản ứng không phụ thuộc yếu tố nào sau đây:
A. Thời gian xảy ra phản ứng B. Bề mặt tiếp xúc giữa các chất phản ứng
C. Nồng độ các chất tham gia phản ứng. D. Chất xúc tác
31. Phản ứng phân huỷ hidro peoxit có xúc tác được biểu diễn :
2 H
2
O
2

 →
2
MnO
2 H
2
O + O
2
Những yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là:
A. Nồng độ H
2
O
2
B. Nồng độ của H
2
O C. Nhiệt độ D. Chất xuc tác MnO
2
t
o
32. Định nghĩa nào sau đây là đúng
A. Chất xúc tác là chất làm thay đổi tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.
B. Chất xúc tác là chất làm giảm tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.
C. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.
D. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng bị tiêu hao không nhiều trong phản ứng
33. Khi cho cùng một lượng Magie vào cốc đựng dung dịch axit HCl, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng
Magiê ở dạng :
A. Viên nhỏ B. Bột mịn, khuấy đềuC. Lá mỏng D. Thỏi lớn
34. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: H
2
(k) + Cl
2
(k)
ƒ
2HCl ,
H

<0. Cân bằng sẽ chuyển
dịch theo chiều nghịch khi tăng
A. Nhiệt độ B. Áp suất C. Nồng độ H
2
D. Nồng độ Cl
2
35. Cho phản ứng: A
(k)
+ B
(k)

ƒ
C
(k)
+ D
(k)
ở trạng thái cân bằng. Ở nhiệt độ và áp suất không đổi, nguyên
nhân nào sau đây làm nồng độ khí D tăng ?
A. Sự tăng nồng độ khí C B. Sự giảm nồng độ khí A
C. Sự giảm nồng độ khí D. Sự giảm nồng độ khí C
36. Cho phản ứng thuận nghịch: 2 HgO(r)
ƒ
2 Hg(l) + O
2
(k) ,
H

>0. Để thu được lượng oxi lớn nhất
cần phải:
A. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao, áp suất cao B. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao, áp suất thấp
C. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, áp suất thấp D. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, áp suất cao
37. Cho một cục đá vôi nặng 1g vào dung dịch HCl 2M, ở nhiệt độ 25
o
C. Biến đổi nào sau đây không làm bọt khí
thoát ra mạnh hơn?
A. Tăng thể tích dung dịch HCl lên gấp đôi. B. Thay cục đá vôi bằng 1 gam bột đá vôi
C. Thay dung dịch HCl 2M bằng dung dịch HCl 4M D. Tăng nhiệt độ lên 50
o
C
38. Sự tăng áp suất có ảnh hưởng như thế nào đến trạng thái cân bằng hoá học của phản ứng: H
2
+ Br
2

ƒ
2HBr
A. Cân bằng chuyển dịch sang chiều nghịch B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận
C. Phản ứng trở thành một chiều D. Cân bằng không thay đổi
39. Chọn từ hoặc cụm từ cho sẵn trong bảng dưới đây điền vào chỗ trống trong câu sau:
Tốc độ phản ứng là độ biến thiên …(1)… của một trong …(2)… hoặc sản phẩm phản ứng trong …(3)… thời
gian.
A B C D
(1) khối lượng nồng độ thể tích phân tử khối
(2)
các chất phản
ứng
các chất tạo
thành
các chất bay hơi các chất kết tủa
(3) một khoảng một phút một đơn vị mọi khoảng
40. Khi cho cùng một lượng axit sunfuric vào hai cốc đựng cùng một thể tích dung dịch Na
2
S
2
O
3
với nồng độ
khác nhau, ở cốc đựng Na
2
S
2
O
3
có nồng độ lớn hơn thấy kết tủa xuất hiện trước. Khẳng định nào sau đây là
đúng? Trong cùng điều kiện về nhiệt độ, tốc độ phản ứng
A. Không phụ thuộc nồng độ của chất phản ứng B. Tỉ lệ nghịch với nồng độ của chất phản ứng
C. Tỉ lệ thuận với nồng độ của chất phản ứng D. Chỉ phụ thuộc thể tích dung dịch chất phản ứng.
41. Trong phản ứng điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân muối kali clorat, những biện
pháp nào sau đây được sử dụng nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng?
A. Dùng chất xúc tác mangan đioxit (MnO
2
). B. Nung hỗn hợp kali clorat và mangan đioxit ở nhiệt độ cao.
C. Dùng phương pháp dời nước để thu khí oxi. D. Dùng kali clorat và mangan đioxit khan.
Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:
A. A, C, D B. A, B, D C. B, C, D D. A, B, C
42. Khi nhiệt độ tăng lên 10
0
C, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Người ta nói rằng tốc độ phản
ứng hoá học trên có hệ số nhiệt độ bằng 3. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Tốc độ phản ứng tăng lên 256 lần khi nhiệt độ tăng từ 20
0
C lên 50
0
C.
B. Tốc độ phản ứng tăng lên 243 lần khi nhiệt độ tăng từ 20
0
C lên 50
0
C.
C. Tốc độ phản ứng tăng lên 27 lần khi nhiệt độ tăng từ 20
0
C lên 50
0
C.
D. Tốc độ phản ứng tăng lên 81 lần khi nhiệt độ tăng từ 20
0
C lên 50
0
C.
43. Hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng là giá trị nào sau đây? Biết rằng khi tăng nhiệt độ lên thêm 50
0
C thì tốc độ
phản ứng tăng lên 1024 lần.
A. 2,0 B. 2,5 C. 3,0 D. 4,0
44. Hãy cho biết người ta sử dụng yếu tố nào trong số các yếu tố sau để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp
rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượu?
A. Nhiệt độ B. Xúc tác C. Nồng độ D. áp suất.
45. Trong các cặp phản ứng sau, cặp nào có tốc độ phản ứng lớn nhất?
A. Fe + dung dịch HCl 0,1M B. Fe + dung dịch HCl 0,2M
C. Fe + dung dịch HCl 0,3M D. Fe + dung dịch HCl 20%, (d = 1,2g/ml)
46. Sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng hoá học vào nồng độ được xác định bởi định luật tác dụng khối lượng: tốc
độ phản ứng hoá học tỷ lệ thuận với tích số nồng độ của các chất phản ứng với luỹ thừa bằng hệ số tử lượng trong
phương trình hoá học. Ví dụ đối với phản ứng: N
2
+ 3H
2
 2NH
3
Tốc độ phản ứng v được xác định bởi biểu thức: v = k. [N
2
].[H
2
]
3
. Hỏi tốc độ phản ứng sẽ tăng bao nhiêu lần khi
tăng áp suất chung của hệ lên 2 lần? Tốc độ phản ứng sẽ tăng:
A. 4 lần B. 8 lần C. 12 lần D. 16 lần
47. Cho phương trình hoá học:
( ) ( ) ( )
02
tia
22
>∆ →←+
HkNOkOkN
da iÖnlö
Hãy cho biết những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên?
A. Nhiệt độ và nồng độ. B. Áp suất và nồng độ.
C. Nồng độ và chất xúc tác. D. Chất xúc tác và nhiệt độ.
48. Từ thế kỷ XIX, người ta đã nhận ra rằng trong thành phần khí lò cao (lò luyện gang) vẫn còn khí cacbon monoxit.
Nguyên nhân nào sau đây là đúng?
A. Lò xây chưa đủ độ cao. B. Thời gian tiếp xúc của CO và Fe
2
O
3
chưa đủ.
C. Nhiệt độ chưa đủ cao. D. Phản ứng hoá học thuận nghịch.
49. Cho phản ứng hoá học sau đang ở trạng thái cân bằng:
( ) ( ) ( )
kJHkSOkOkSO
tV
19222
322
0
5
2
0
−=∆ →←+

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×