Tải bản đầy đủ

de va dap an thi thu dai hoc

Sở giáo dục & đào tạo Hà nội Đề thi thử đại học
Trờng THPT trần đăng ninh
Khối : 12
Thời gian thi : 90 phút

Câu 1. Hãy chọn câu sai trong các câu sau đây:
A. Nhôm là kim loại lỡng tính B. Al(OH)
3
là một hiđroxit
C. Al(OH)
3
là hiđroxit lỡng tính D. Al(OH)
3
là chất lỡng tính.
Câu 2. Tìm các chất A, B, C, D, E (hợp chất của Cu) trong sơ đồ sau:
Chất A Chất B Chất C Chất D Chất E
a) Cu(OH)
2
CuCl
2
Cu(NO

3
)
2
CuO CuSO
4
b) CuSO
4
CuCl
2
Cu(OH)
2
CuO Cu(NO
3
)
2
c) Cu(NO
3
)
2
CuCl
2
Cu(OH)
2
CuO CuSO
4
d) a, b, c đều sai
Câu 3. 1) Cặp chất nào sau đây đều có phản ứng tráng gơng?
A. CH
3
COOH và HCOOH B. HCOOH và C
6
H
5
COOH
C. HCOOH và HCOONa D. C
6
H
5
ONa và HCOONa
2) Glixerol C


3
H
5
(OH)
3
có khả năng tạo ra 3 lần este (trieste). Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp axit
R
1
COOH và R
2
COOH (có H
2
SO
4
đặc xúc tác) thì thu đợc tối đa là bao nhiêu este?
A. 2 B. 6 C. 4 D. 8
Câu 4. Nhận biết 4 gói bột màu đen: CuO, MnO
2
, Ag
2
O và FeO, ta có thể dùng cách nào trong các cách sau:
A. Dung dịch H
2
SO
4
B. Dung dịch HCl
C. Dung dịch HNO
3
loãng D. Tất cả đều sai.
Câu 5. Đốt cháy một lợng a mol X thu đợc 4,4g CO
2
và 3,6g H
2
O. X có công thức phân tử là:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH D. Kết quả khác
Câu 6. Cho 5,6g một oxit kim loại tác dụng vừa đủ với HCl cho 11,1g muối clorua của kim loại đó. Cho biết công
thức oxit kim loại?
A. Al
2
O
3
B. FeO C. CuO D. CaO
Câu 7. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
A. Hợp chất hữu cơ là những hợp chất cacbon hoá trị IV.
B. Tính chất hoá học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. Tính chất của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử.
D. Tính chất hoá học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử và thứ tự liên kết giữa các
nguyên tử trong phân tử.
Câu 8. Có sơ đồ biến hoá sau: X Y Z T Cu. X, Y, Z, T là những hợp chất khác nhau của đồng: CuSO
4
,
CuCl
2
, CuO, Cu(OH)
2
, Cu(NO
3
)
2
. Dãy biến hoá nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên.
(1) CuO Cu(OH)
2
CuCl
2
Cu(NO
3
)
2
Cu
(2) CuSO
4
CuCl
2
Cu(OH)
2
CuO Cu
(3) CuO CuCl
2
Cu(OH)
2
CuO Cu
(4) Cu(OH)
2
Cu CuCl
2
Cu(NO
3
)
2
Cu
A. (2) và (4) B. (1) và (3) C. (3) và (4) D. (1) và (4)
Câu 9. 1) Đốt cháy hoàn toàn một lợng chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) thu đợc 4,48 lít CO
2
(đktc) và 3,6g H
2
O. Y
không làm đổi màu quỳ tím. Y thuộc loại hợp chất nào sau đây:
A. Ancol no đơn chức B. Este no đơn chức C. Ete no D. Không xác định đợc
2) Cho m gam hỗn hợp HCOOH và C
2
H
5
OH tác dụng hết với Na thì thể tích khí H
2
thu đợc là 3,36 lít (đktc).
Giá trị của m là bao nhiêu trong các số cho dới đây?
A. 43,8g B. 33,8g C. 23,8g D. Kết quả khác
Câu 10. Có 3 lọ đựng 3 chất bộ màu trắng sau: tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Bằng cách nào trong các cách sau
đây có thể nhận biết đợc các chất trên (tiến hành theo đúng trình tự):
A. Hoà tan vào nớc, dùng vài giọt dung dịch H
2
SO
4
, đun nóng, dùng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
1
EACB
CuDCBA


B. Hoà tan vào nớc, dùng iot.
C. Dùng vài giọt H
2
SO
4
đun nóng, dùng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
D. Dùng iot, dùng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
Câu 11. Chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch K
2
SO
4
, K
2
SO
3
, K
2
CO
3
, Ba(HCO
3
)
2
:
A. Dung dịch HCl B. Dung dịch H
2
SO
4
C. Chỉ cần quỳ tím D. A, B, C đều đúng.
Câu 12. Cho 10g hỗn hợp Mg và Fe
2
O
3
tác dụng hết với dung dịch H
2
SO
4
loãng thu đợc a lít H
2
(đktc) và dung
dịch X. Cho NaOHs d vào X lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lợng không đổi cân nặng 18g. Thể tích a
là bao nhiêu trong các số dới đây:
A. 8,4 lít B. 22,4 lít C. 5,6 lít D. 11,2 lít.
Câu 13. Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Fe có thể tan trong dung dịch FeCl
3
B. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl
2
C. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl
3
D. Cu là kim loại hoạt động yếu hơn Fe.
Câu 14. 1) Vonfram (W) đợc dùng làm dây tóc bóng đèn nhờ tính chất nào sau đây?
A. Có khả năng dẫn điện tốt B. Có khả năng dẫn nhiệt tốt
C. Có độ cứng cao D. Có nhiệt độ nóng chảy cao.
2) Có 4 kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO
4
, AgNO
3
, CuCl
2
, MgSO
4
. Kim loại nào tác dụng đợc
với cả 4 dung dịch trên:
A. Al B. Fe C. Mg D. A, B, C đều sai
Câu 15. Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ mất nhãn là benzen, ancol etylic, axit axetic và dung dịch glucozơ. Bằng
cách nào trong các cách sau đây có thể phân biệt 4 chất lỏng trên, tiến hành theo đúng trình tự sau:
A. Dùng quỳ tím, dùng AgNO
3
trong dung dịch NH
3
, dùng Na.
B. Dùng AgNO
3
trong dung dịch NH
3
, dùng Na, dùng quỳ tím.
C. Dùng Na, dùng AgNO
3
trong dung dịch NH
3
, dùng quỳ tím.
D. Dùng Na
2
CO
3
, dùng AgNO
3
trong dung dịch NH
3
, dùng quỳ tím.
Câu 16. 1) Este X tạo bởi ancol no đơn chứ và axit không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức. Đốt cháy m mol X thu
đợc 22,4 lít CO
2
(đktc) và 9g H
2
O. Giá trị của m là bao nhiêu trong các số dới đây?
A. 1 mol B. 2 mol C. 3 mol D. Kết quả khác
2) Cho hỗn hợp gồm 3,2g ancol X và 4,6g ancol Y là 2 rợu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng
tác dụng với Na đợc 2,24 lít H
2
(đktc). Rợu X và Y có công thức phân tử là:
A. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH B. CH
3
OH, C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. Kết quả khác.
Câu 17. Hoà tan hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl d thu đợc 10,08 lít khí ở
đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lợng muối khan thu đợc tăng bao nhiêu gam?
A. 1,95g B. 4,95g C. 2,95g D. 3,95g
Câu 18. Đốt cháy 3g este X thu đợc 2,24 lít CO
2
(đktc) và 1,8g H
2
O. X có công thức phân tử nào sau đây:
A. C
5
H
10
O
2
B. C
4
H
8
O
2
C. C
2
H
4
O
2
D. C
3
H
6
O
2
Câu 19. Hãy chọn câu đúng trong câu sau:
Dẫn xuất của hiđrocacbon là:
A. Hợp chất chứa các nguyên tố cacbon, hiđro và oxi.
C. Hợp chất ngoài cacbon, hiđro trong phân tử còn chứa thêm các B. Hợp chất hữu cơ.
nguyên tố nh oxi, clo, nitơ...
D. Hợp chất khi cháy chúng tạo ra CO
2
và H
2
O.
Câu 20. Có 4 cách sắp xếp các kim loại sau đây theo tính hoạt động hoá học tăng dần. Hãy chọn cách sắp xếp
đúng.
A. Hg, Cu, Sn, Ni, Fe, Mg, Al, Na B. Hg, Cu, Sn, Ni, Fe, Al, Mg, Na
C. Cu, Hg, Sn, Fe, Ni, Al, Mg, Na D. Cu, Hg, Sn, Ni, Fe, Al, Mg, Na
Câu 21. Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch ancol etylic, etil axetat và axit axetic. Bằng cách nào trong các cách
sau đây có thể nhận biết đợc 3 dung dịch trên (tiến hành theo đúng trình tự):
A. Dùng Na
2
CO
3
B. Dùng Na
2
CO
3
, dùng H
2
O
C. Dùng natri kim loại D. Dùng đồng kim loại, dùng nớc
Câu 22. Chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây có thể phân biệt đợc các dung dịch NaCl, H
2
SO
4
, BaCl
2
, KOH:
A. Phnolphtalein B. Không cần thêm hoá chất nào khác
C. Kim loại Al D. Không xác định đợc
2
Câu 23. Trung hoà 125ml dung dịch axit hữu cơ A 0,4M (cùng loại với axit axetic) bằng dung dịch NaOH, cô cạn
dung dịch sau phản ứng thu đợc 4,8g muối. Công thức axit hữu cơ A là công thức nào sau đây:
A. CH
3
COOH B. CH
3
CH
2
COOH
C. HCOOH D. Kết quả khác
Câu 24. 1,84g hỗn hợp hai muối ACO
3
và BCO
3
tác dụng hết với dung dịch HCl thu đợc 0,672 lít CO
2
(đktc) và
dung dịch X. Khối lợng muối trong dung dịch X là:
A. 2,17g B. 3,17g C. 4,17g D. A, B, C đều sai
Câu 25. Hãy chon câu đúng trong các câu sau:
A. Hoá học hữu cơ nghiên cứu tất cả các hợp chất trong thành phần chứa cacbon.
B. Mỗi công thức cấu tạo biểu diễn nhiều chất hữu cơ.
C. Mỗi công thức phân tử chỉ có một chất hữu cơ.
D. Mỗi công thức cấu tạo chỉ biểu diễn một chất hữu cơ.
Câu 26. Khi cho Ba(OH)
2
d vào dung dịch chứa FeCl
3
, CuSO
4
, AlCl
3
thu đợc kết tủa. Nung kế tủa trong không khí
đến khi có khối lợng không đổi, thu đợc chất rắn X. Trong chất rắn X gồm:
A. FeO, CuO, Al
2
O
3
B. Fe
2
O
3
, CuO, BaSO
4
C. Fe
3
O
4
, CuO, BaSO
4
D. Fe
2
O
3
, CuO
Câu 27. Cho các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, hồ tinh bột. Chọn hoá chất nào sau đây để phân biệt chúng?
A. Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
B. Dung dịch iot
C. Dung dịch HCl D. Cả A và B
Câu 28. Đun nóng 4,03kg chất béo glixerol panmitat với lợng dung dịch NaOH d. Khối lợng xà phòng 72% muối
natri panmitat điều chế đợc là bao nhiêu?
A. 5,79kg B. 6,79kg C. 7,79kg D. Kết quả khác
Câu 29. Cho 6,4g hỗn hợp CuO và Fe
2
O
3
tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl thu đợc 2 muối có tỷ lệ mol là
1:1. Nồng độ mol của dung dịch HCl là giá trị nào sau đây:
A. 1M B. 2M C. 3M D. 4M
Câu 30. Hỗn hợp X gồm ancol etylic và ancol Y có công thức C
n
H
2n+1
OH. Cho 0,76g X tác dụng hết với Na thấy
thoát ra 0,168 lít khí (đktc). Cho biết tỷ lệ mol của ancol etylic và ancol Y là 2:1. Công thức phân tử của ancol Y
là công thức nào sau đây:
A. C
4
H
9
OH B. C
3
H
7
OH C. C
5
H
11
OH D. Kết quả khác
Câu31. Chọn câu sai trong các câu sau đây:
A. Al không tác dụng với nớc vì có lớp Al
2
O
3
bảo vệ.
B. Chỉ kim loại mới có tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim.
C. Dùng giấy nhôm để gói kẹo vì nhôm dẻo và không gây độc hại cho ngời.
D. Al là nguyên tố lỡng tính.
Câu 32. Dãy kim loại nào sau đây đợc sắp theo thứ tự hoạt động hoá học tăng dần?
A. K, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Ag B. Al, Na, Zn, Fe, Pb, Sn, Ag, Cu
C. Ag, Cu, Pb, Sn, Fe, Zn, Al, K D. Ag, Cu, Sn, Pb, Fe, Zn, Al, K
Câu 33. X và Y là hai axit hữu cơ no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gòm 4,6g X và 6g
Y tác dụng hết với kim loại K thu đợc 2,24 lít H
2
ở đktc. X và Y có công thức phân tử là:
A. HCOOH và CH
3
COOH B. CH
3
COOH và C
2
H
5
COOH
C. C
2
H
5
COOH và C
3
H
7
COOH D. C
3
H
7
COOH và C
4
H
9
COOH
Câu 34. Chỉ đợc dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch Ba(OH)
2
, NH
4
HSO
4
, BaCl
2
,
HCl, NaCl, H
2
SO
4
:
A. Dung dịch Na
2
CO
3
B. Quỳ tím C. Dung dịch AgNO
3
D. Không xác định đợc
Câu 35. Để phân biệt hai dung dịch Ba(HCO
3
)
2
, C
6
H
5
ONa và hai chất lỏng C
6
H
6
, C
6
H
5
NH
3
ta có thể dùng hoá chất
nào sau đây:
A. Dung dịch H
2
SO
4
B. Quỳ tím C. Khí CO
2
D. Phnolphtalein
Câu 36. Muốn sản xuất 5 tấn thép chứa 98% sắt cần dùng bao nhiêu tấn gang chứa 94m5% sắt (cho hiệu suất của
quá trình chuyển hoá gang thành thép là 85%).
A. 5,3 tấn B. 6,1 tấn C. 6,2 tấn D. 7,2 tấn.
Câu 37. Chọn câu đúng trong những câu sau:
A. Chất béo đều là chất rắn không tan trong nớc.
B. Chất béo không tan trong nớc, nhẹ hơn nớc, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
C. Dầu ăn và dầu bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
D. Chất béo là este của glixerol với axit vô cơ.
3
Câu 38. Trong các dãy sau, dãy nào sắp xếp các kim loại theo chiều hoạt động hoá học giảm dần?
A. Ag, K, Fe, Zn, Cu, Al B. Al, K, Fe, Cu, Zn, Ag
C. K, Fe, Zn, Cu, Al, Ag D. K, Al, Zn, Fe, Cu, Ag
Câu 39. X là este tạo bởi rợu đồng đẳng của ancol etylic và axit đồng đẳng của axit axetic. Thuỷ phân hoàn toàn
13,2g X cần 0,15 mol NaOH. X có công thức cấu tạo là:
A. CH
3
COOC
2
H
5
B. CH
3
COOCH
3
C. HCOOCH
3
D. CH
3
COOC
3
H
7
Câu 40. Chỉ đợc dùng thêm một thuóc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch H
2
SO
4
, Ba(OH)
2
, BaCl
2
, HCl,
NaCl, NaOH.
A. Phenolphtalein B. Quỳ tím
C. Dung dịch AgNO
3
D. Không xác định đợc
Câu 41. Có 6 dung dịch C
6
H
5
ONa, C
6
H
5
NH
2
, C
2
H
5
OH, C
6
H
6
, NH
4
HCO
3
và NaAlO
2
đựng trong 6 lọ không nhãn.
Hãy chọn một hoá chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên:
A. Dung dịch HCl B. Khí CO
2
C. Dung dịch brom D. Không xác định đợc
Câu 42. Hoà tan 2,4g oxit của một kim loại hoá trị II vào 21,9g dung dịch HCl 10% thì vừa đủ. Oxit đó là oxit
nào sau đây:
A. CuO B. CaO C. MgO D. FeO
Câu 43. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
A. Chất béo là mỡ động vật.
B. Chất béo là chất nguyên chất có công thức nhất định.
C. Chất béo là hỗn hợp nhiều chất và không có công thức nhất định.
D. Chất béo là dầu thực vật.
Câu 44. Hấp thụ toàn bộ 2,24 lít khí CO
2
(ở đktc) vào 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Dung dịch thu đợc chứa
những muối nào?
A. NaHCO
3
B. Na
2
CO
3
và NaHCO
3
C. Na
2
CO
3
D. Phản ứng không tạo muối
Câu 45. Cho dung dịch axit axetic có nồng dộ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH có nồng độ 10% thì dung
dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây:
A. 20% B. 16% C. 17% D. 15%
Câu 46. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch BaCl
2
, Na
2
SO
4
, Na
3
PO
4
, HNO
3
.
A. Dung dịch Na
2
CO
3
B. Dung dịch AgNO
3
C. Quỳ tím D. Không xác định đợc
Câu 47. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết các chất (chất lỏng hoặc dung dịch trong suốt): ancol etylic,
tluen, anilin, natri cacbonat, natri phenolat và natri axtat.
A. Dung dịch NaOH B. Kim loại natri
C. Dung dịch H
2
SO
4
D. Phenolphtalein
Câu 48. Cho 7g hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại có hoá trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra
x lít khí ở đktc. Dung dịch thu đợc đem cô cạn thấy có 9,2g muối khan. Thể tích x là giá trị nào sau đây:
A. 4,46 lít B. 3,48 lít C. 2,28 lít D. 1,28 lít
Câu 49. Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng:
1. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ sinh ra khí CO
2
và hơi nớc.
2. Trong trờng hợp chất hữu cơ cacbon luôn luôn có hoá trị IV.
3. Những hợp chất chứa cacbon là hợp chất hữu cơ.
4. Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử ngoài C, H còn có các nguyên tố khác.
5. Ancol etylic tác dụng với natri vì trong phân tử có cacbon, hiđro và oxi.
6. Axit hữu cơ có tính axit vì trong phân tử có nhóm -COOH.
A. 2, 4, 5, 6 B. 1, 2, 5, 6 C. 2, 3, 4, 5 D. 1, 4, 6
Câu 50. Một hỗn hợp gồm Ag, Cu, Fe có thể dùng hoá chất nào sau đây để tinh chế Ag:
A. Dung dịch HCl B. Dung dịch Cu(NO
3
)
2
C. Dung dịch AgNO
3
D. Dung dịch H
2
SO
4
đậm đặc
4
Đề thi thử
Câu 1. Hãy chọn câu sai trong các câu sau đây:
A. Nhôm là kim loại lỡng tính B. Al(OH)
3
là một hiđroxit
C. Al(OH)
3
là hiđroxit lỡng tính D. Al(OH)
3
là chất lỡng tính.
Câu 2. Tìm các chất A, B, C, D, E (hợp chất của Cu) trong sơ đồ sau:
Chất A Chất B Chất C Chất D Chất E
a) Cu(OH)
2
CuCl
2
Cu(NO
3
)
2
CuO CuSO
4
b) CuSO
4
CuCl
2
Cu(OH)
2
CuO Cu(NO
3
)
2
c) Cu(NO
3
)
2
CuCl
2
Cu(OH)
2
CuO CuSO
4
d) a, b, c đều sai
Câu 3. 1) Cặp chất nào sau đây đều có phản ứng tráng gơng?
A. CH
3
COOH và HCOOH B. HCOOH và C
6
H
5
COOH
C. HCOOH và HCOONa D. C
6
H
5
ONa và HCOONa
2) Glixerol C
3
H
5
(OH)
3
có khả năng tạo ra 3 lần este (trieste). Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp axit
R
1
COOH và R
2
COOH (có H
2
SO
4
đặc xúc tác) thì thu đợc tối đa là bao nhiêu este?
A. 2 B. 6 C. 4 D. 8
Câu 4. Nhận biết 4 gói bột màu đen: CuO, MnO
2
, Ag
2
O và FeO, ta có thể dùng cách nào trong các cách sau:
A. Dung dịch H
2
SO
4
B. Dung dịch HCl
C. Dung dịch HNO
3
loãng D. Tất cả đều sai.
Câu 5. Đốt cháy một lợng a mol X thu đợc 4,4g CO
2
và 3,6g H
2
O. X có công thức phân tử là:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH D. Kết quả khác
Câu 6. Cho 5,6g một oxit kim loại tác dụng vừa đủ với HCl cho 11,1g muối clorua của kim loại đó. Cho biết công
thức oxit kim loại?
A. Al
2
O
3
B. FeO C. CuO D. CaO
Câu 7. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
A. Hợp chất hữu cơ là những hợp chất cacbon hoá trị IV.
B. Tính chất hoá học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. Tính chất của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử.
D. Tính chất hoá học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử và thứ tự liên kết giữa các
nguyên tử trong phân tử.
Câu 8. Có sơ đồ biến hoá sau: X Y Z T Cu. X, Y, Z, T là những hợp chất khác nhau của đồng: CuSO
4
,
CuCl
2
, CuO, Cu(OH)
2
, Cu(NO
3
)
2
. Dãy biến hoá nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên.
(1) CuO Cu(OH)
2
CuCl
2
Cu(NO
3
)
2
Cu
(2) CuSO
4
CuCl
2
Cu(OH)
2
CuO Cu
(3) CuO CuCl
2
Cu(OH)
2
CuO Cu
(4) Cu(OH)
2
Cu CuCl
2
Cu(NO
3
)
2
Cu
A. (2) và (4) B. (1) và (3) C. (3) và (4) D. (1) và (4)
Câu 9. 1) Đốt cháy hoàn toàn một lợng chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) thu đợc 4,48 lít CO
2
(đktc) và 3,6g H
2
O. Y
không làm đổi màu quỳ tím. Y thuộc loại hợp chất nào sau đây:
A. Ancol no đơn chức B. Este no đơn chức C. Ete no D. Không xác định đợc
2) Cho m gam hỗn hợp HCOOH và C
2
H
5
OH tác dụng hết với Na thì thể tích khí H
2
thu đợc là 3,36 lít (đktc).
Giá trị của m là bao nhiêu trong các số cho dới đây?
A. 43,8g B. 33,8g C. 23,8g D. Kết quả khác
Câu 10. Có 3 lọ đựng 3 chất bộ màu trắng sau: tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Bằng cách nào trong các cách sau
đây có thể nhận biết đợc các chất trên (tiến hành theo đúng trình tự):
A. Hoà tan vào nớc, dùng vài giọt dung dịch H
2
SO
4
, đun nóng, dùng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
B. Hoà tan vào nớc, dùng iot.
5
EACB
CuDCBA


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×