Tải bản đầy đủ

Tình hình các tội về mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

VIÊN H N LÂM KHOA H C X HÔI VIÊT NAM
H C VI N KHOA H C X HÔI

TRẦN THANH NAM

TÌNH HÌNH CÁC TÔI VỀ MẠI DÂM
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LU N VĂN TH C S
TÔI PH M H C V

PHÒNG NGỪA TÔI PH M

H NÔI, năm 2018


VIÊN H N LÂM KHOA H C X HÔI VIÊT NAM
H C VI N KHOA H C X HÔI

TRẦN THANH NAM


TÌNH HÌNH CÁC TÔI VỀ MẠI DÂM
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ng nh: T i ph m h c v Phòng ngừa t i ph m
M s : 8380105

NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C:
PGS.TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

H NÔI, năm 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Tình hình các t i về m i dâm trên đ a b n th nh
ph Hồ Chí Minh” l công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn khoa
h c của PGS.TS. Nguyễn Th Phương Hoa. Các s liệu trong luận văn có nguồn g c
rõ r ng, kết quả nghiên cứu l trung thực. Tôi ho n to n ch u trách nhiệm về kết quả
nghiên cứu v tính trung thực của luận văn.
Tôi xin ch u trách nhiệm về lời cam đoan trên của mình.
H N i, ng y

tháng 8 năm 2018

Tác giả luận văn

Trần Thanh Nam


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ...................................................................................................................1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN TÌNH HÌNH CÁC TÔI VỀ MẠI
DÂM ..........................................................................................................................8
1.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của tình hình các t i về m i dâm trên đ a b n
th nh ph Hồ Chí Minh .........................................................................................8

1.2. Phần hiện (phần rõ) của tình hình các t i về m i dâm ..................................14
1.3. Phần ẩn của các t i về m i dâm ....................................................................18
1.4. Những yếu t tác đ ng đến tình hình các t i về m i dâm .............................19
1.5. M i quan hệ giữa tình hình các t i về m i dâm với nhân thân người ph m t i


cụ thể, nguyên nhân v điều kiện của tình hình các t i về m i dâm ...................26

Chương 2: TÌNH HÌNH CÁC TÔI VỀ MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2017 .....................................28

2.1. Phần hiện của tình hình các t i về m i dâm trên đ a b n th nh ph Hồ Chí
Minh từ 2013 đến 2017 ........................................................................................28

2.2. Phần ẩn của tình hình các t i về m i dâm trên đ a b n TPHCM từ 2013 đến
2017 .....................................................................................................................57
Chương 3: DỰ BÁO TÌNH HÌNH CÁC TÔI VỀ MẠI DÂM VÀ NHỮNG
VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH CÁC TÔI VỀ MẠI
DÂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .....................................61

3.1. Dự báo tình hình các t i về m i dâm trên đ a b n th nh ph Hồ Chí Minh
trong thời gian tới ................................................................................................61

3.2. Phòng ngừa tình hình các t i về m i dâm trên đ a b n th nh ph Hồ Chí
Minh từ việc nghiên cứu tình hình các t i về m i dâm .......................................64
KẾT LUẬN ..............................................................................................................79
DANH MỤC TÀI LI U THAM KH O


DANH MỤC CHỮ VIẾT T T

BLHS

B Luật hình sự

BLTTHS

B Luật t tụng hình sự

BCA

B Công An

CQĐT

Cơ quan điều tra

CAND

Công an nhân dân

CSĐTTTXH

Cảnh sát điều tra trật tự x h i

PC45

Phòng cảnh sát điều tra t i ph m về trật tự
x h i

PCMD

Phòng ch ng m i dâm

TPHCM

Th nh ph Hồ Chí Minh

THTP

Tình hình t i ph m

TNHS

Trách nhiệm hình sự

TNXH

Tệ n n x h i

TANDTC

Tòa án nhân dân T i Cao

UBND
VKSNDTC

y ban nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân T i Cao


DANH MỤC CÁC B NG BIỂU
Bảng 2.1. S vụ v s người ph m các t i về m i dâm trên đ a b n TPHCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................29

Hình 2.1. S vụ v s người ph m các t i về m i dâm trên đ a b n TPHCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................29
Bảng 2.2. S vụ ph m t i, s b cáo phải xét xử các t i về m i dâm trên đ a b n các
quận huyện của TPHCM giai đo n 2013-2017.........................................................30
Bảng 2.3. So sánh tỉ lệ s vụ xét xử v s vụ ph m t i về m i dâm t i TPHCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................31

Hình 2.2. Tỉ lệ s vụ xét xử v s vụ ph m t i về m i dâm t i TPHCM giai đo n
2013-2017..................................................................................................................31
Bảng 2.4. So sánh tỉ lệ s vụ ph m t i về m i dâm v s vụ ph m t i về trật tự an
to n công c ng t i TPHCM giai đo n 2013-2017 ....................................................32

Hình 2.3. Tỉ lệ s vụ ph m t i về m i dâm v s vụ ph m t i về trật tự an to n côn g
c ng t i TPHCM giai đo n 2013-2017 .....................................................................32
Bảng 2.5. Diễn biến Tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM (2013 -2017) .........33

Hình 2.4. Diễn biến Tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM (2013 -2017)..........33
Bảng 2.6. Diễn biến tình hình tỷ lệ tăng giảm các t i về m i dâm trên đ a b n

TPHCM (2013-2017) ................................................................................................34
Hình 2.5. Diễn biến Tình hình tỉ lệ tăng, giảm các t i về m i dâm t i TPHCM
(2013-2017)...............................................................................................................34
Bảng 2.7. Cơ cấu của các vụ v s người ph m các t i về m i dâm trong tổng s
THTP trên đ a b n TPHCM giai đo n 2013-2017 .....................................................35
Bảng 2.8. Cơ cấu t i chứa m i dâm, t i môi giới m i dâm, t i mua dâm người chưa
th nh niên trong tổng s tình hình các t i về m i dâm trên đ a b n TPHCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................35


Bảng 2.9. Cơ cấu theo mức đ của tình hình các t i về m i dâm của 24 quận, huyện

...................................................................................................................................36
Bảng 2.10. Cơ cấu theo mức đ của tình hình các t i về m i dâm dựa trên diện tích
của 24 quận, huyện ....................................................................................................37
Bảng 2.11. Cơ cấu theo mức đ của tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM giai
đo n 2013-2017 dựa trên cơ sở kết hợp yếu t dân cư v diện tích .........................38
Bảng 2.12. Cơ cấu theo đ a điểm ph m các t i về m i dâm t i TPHCM giai đo n

2013-2017..................................................................................................................42
Hình 2.6. Cơ cấu theo đ a điểm ph m các t i về m i dâm t i TPHCM giai đo n
2013-2017..................................................................................................................42
Bảng 2.13. Cơ cấu theo hình ph t đ áp dụng của các t i về m i dâm t i TPHCM
giai đo n 2013-2017..................................................................................................43

Hình 2.7. Cơ cấu theo hình ph t đ áp dụng của các t i về m i dâm t i TPHCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................43
Bảng 2.14. Cơ cấu tình hình t i chứa m i dâm so với s vụ ph m t i về m i dâm t i
TPHCM giai đo n 2013-2017...................................................................................44
Bảng 2.15. Cơ cấu tình hình t i môi giới m i dâm so với s vụ ph m t i về m i
dâm t i TPHCM giai đo n 2013-2017 ......................................................................45
Bảng 2.16. Cơ cấu tình hình t i mua dâm người chưa th nh niên so với s vụ ph m
t i về m i dâm t i TPHCM giai đo n 2013-2017.....................................................47
Bảng 2.17. Cơ cấu theo giới tính của tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................49

Hình 2.8. Cơ cấu theo giới tính của tình hình các t i về m i dâm t i TP HCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................50
Bảng 2.18. Cơ cấu theo đ tuổi của tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................50


Hình 2.9. Cơ cấu theo đ tuổi của tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................51
Bảng 2.19. Cơ cấu theo trình đ h c vấn của tình hình các t i về m i dâm t i
TPHCM giai đo n 2013-2017...................................................................................51

Hình 2.10. Cơ cấu theo trình đ h c vấn của tình hình các t i về m i dâm t i
TPHCM giai đo n 2013-2017...................................................................................52
Bảng 2.20. Cơ cấu theo nghề nghiệp của tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM
giai đo n 2013-2017..................................................................................................52

Hình 2.11. Cơ cấu theo nghề nghiệp của tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM
giai đo n 2013-2017..................................................................................................53
Bảng 2.21. Cơ cấu theo tiền án, tiền sự của tình hình các t i về m i dâm t i
TPHCM giai đo n 2013-2017...................................................................................53

Hình 2.12. Cơ cấu theo tiền án, tiền sự của tình hình các t i về m i dâm t i
TPHCM giai đo n 2013-2017...................................................................................54
Bảng 2.22. Cơ cấu theo Dân t c của tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................54

Hình 2.13. Cơ cấu theo Dân t c của tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM giai
đo n 2013-2017.........................................................................................................55
Bảng 2.23. Tính chất của tình hình các t i về m i dâm xét theo đồng ph m, đồng
ph m giúp sức của người ph m t i t i TPHCM giai đo n 2013 -2017 .....................56

Hình 2.14. Tính chất của tình hình các t i về m i dâm t i TPHCM giai đo n 2013 2017...........................................................................................................................57


MỞ ĐẦU
1. T nh c p thi t c a đ t i
Trong thời gian qua, tình hình tệ n n, t i ph m m i dâm trên đ a b n

TPHCM có nhiều diễn biến khá phức t p, biểu hiện dưới nhiều hình thức kinh
doanh trá hình, thủ đo n ph m t i ng y c ng tinh vi, gây nhiều bức xúc trong c ng
đồng dân cư. Ho t đ ng mua bán dâm diễn ra không chỉ bằng h nh vi giao cấu giữa
kẻ mua v người bán t i khách s n hoặc t i m t s nh h àng, vũ trường, karaoke,
tiệm masage… m phổ biến l các h nh vi khiêu dâm, kích dục t i các điểm kinh
doanh quán c phê, tiệm hớt tóc g i đầu, xông hơi, c o gió giác hơi, massage, spa
chăm sóc da… Gần đây, Th nh ph xuất hiện m t s đường dây m i dâm “gái g i
h ng sang” mang danh người mẫu, diễn viên; đồng thời, ho t đ ng m i dâm nam,
m i dâm đồng tính nam, m i dâm có yếu t nước ngo i v xuất cảnh ra nước ngo i
bán dâm ng y c ng gia tăng, cá biệt t i m t s cơ sở Spa có biểu hiện ho t đ ng m i
dâm đồng tính của giới “gay”. Hiện tượng g ch o h ng, môi giới m i dâm trên
m ng Internet, giao d ch qua điện tho i di đ ng diễn ra sôi nổi v ngo i tầm kiểm
soát của các cơ quan chức năng; ho t đ ng m i dâm ở m t s công viên, tuyến
đường, nơi công c ng, nay có chiều hướng công khai v đa d ng hơn như sử dụng
phương tiện xe gắn máy di chuyển trên các tuyến đường, mời ch o khách đi đường
mua dâm đ tác đ ng xấu đến môi trường văn hóa, thuần phong mỹ tục, đ o đức x
h i v làm ảnh hưởng đến trật tự an to n công c ng trên đ a b n TPHCM.
Hậu quả của lo i tệ n n m i dâm l rất lớn, gây nguy h i nghiêm tr ng đến

trật tự, an to n công c ng trên đ a b n TPHCM, l m ảnh hưởng đến truyền th ng
đ o đức, phá ho i h nh phúc của nhiều gia đình. Tệ n n m i dâm còn l con đường
lây truyền các căn bệnh da liễu, nguy hiểm v đặc biệt l h i chứng suy giảm miễn
d ch mắc phải HIV/AIDS, m t hiểm h a của to n nhân lo i hiện nay.
Công tác đấu tranh phòng, ch ng TNXH nói chung v tệ n n m i dâm nói
riêng đ được Đảng v Nh nước ta đặc biệt quan tâm, đặt th nh chương trình v đề
ra nhiều biện pháp để đấu tranh ngăn chặn. Thủ tướng Chính phủ có quyết đ nh s
361/QĐ-TTg ng y 7 tháng 3 năm 2016 về phê duyệt chương trình phòng, ch ng

1


m i dâm giai đo n 2016-2020. Ngo i ra, các h nh vi vi ph m liên quan đến tệ n n
m i dâm cũng đ được quy đ nh trong các văn bản pháp luật khác về xử ph t vi
ph m h nh chính… Điều đó thể hiện sự kiên quyết b i trừ lo i tệ n n n y ra kh i
đời s ng x h i v xử lý nghiêm khắc các đ i tượng vi ph m.
Để tập trung giải quyết tình hình vi ph m, t i ph m m i dâm, ng y
26/6/2014,

y ban nhân dân Th nh ph đ ban h nh Chỉ th s 13/2014/CT-UBND

về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ v giải pháp phòng, ch ng m i dâm trên đ a

bàn TPHCM, nhằm nâng cao hiệu quả v trách nhiệm quản lý nh nước trong công
tác phòng, ch ng tệ n n m i dâm, xác đ nh rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để phát sinh tệ n n m i dâm trên đ a b n quản
lý m chưa có biện pháp xử lý m t cách triệt để v triển khai đến các ng nh, các cấp
để thực hiện.
Với ý thức phòng, ch ng TNXH nói chung v tệ n n m i dâm nói riêng của

Nhân dân v chính quyền TPHCM, đ đ t được những kết quả khả quan như công
tác l nh đ o, chỉ đ o, phòng ch ng TNXH được thực hiện k p thời v chặt ch hơn,
công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ch ng TNXH được đẩy m nh, công tác quản
lý, tiếp nhận chữa tr , giáo dục văn hóa v hướng ng y c ng nâng cao chất lượng v

tính hiệu quả.
Tuy nhiên, tình hình t i ph m về m i dâm TPHCM vẫn còn diễn biến rất
phức t p, trong đó có t i chứa m i dâm, t i môi giới m i dâm, t i mua dâm người
chưa th nh niên lúc tăng, lúc giảm nhưng có xu hướng giảm. Tuy nhiên vẫn luôn
tiềm ẩn những h nh vi, thủ đo n hết sức nguy hiểm, liều lĩnh. Trước thực tr ng đó,
nghiên cứu để nhận thức đầy đủ các quy đ nh của pháp luật hình sự nước ta về t i
chứa m i dâm, t i môi giới m i dâm, t i mua dâm người chưa th nh niên về các
quy đ nh khác về phòng, ch ng m i dâm cũng như thực tr ng của công tác đấu
tranh phòng, ch ng lo i TNXH n y trên đ a b n TPHCM, từ đó dự báo v đề ra các
giải pháp nhằm đấu tranh, phòng ngừa t i chứa m i dâm, t i môi giới m i dâm, t i
mua dâm người chưa th nh niên trên đ a b n TPHCM. Đó l lý do của việc nghiên
cứu ch n đề t i “Tình hình các tội về mại dâm trên đ a b n th nh phố Hồ Chí

2


Minh” không những về mặt lý luận m còn đòi h i thực tiễn, để góp m t phần nh
v o công cu c đấu tranh phòng, ch ng t i ph m.

2. T nh h nh nghiên c u liên quan đ n đ t i.
Để thực hiện đề t i Tác giả dựa trên cơ sở lý luận và các công trình khoa h c
sau đây để nghiên cứu:
a/ Nhóm các công trình nghiên cứu lý luận cơ bản về tình hình các tội về mại

dâm
- Võ Khánh Vinh (1999), Giáo trình t i ph m h c, Nh xuất bản giáo dục
H N i.

- Hồ Sỹ Sơn (2011), b i giảng về tình hình t i ph m, nguyên nhân v phòng
ngừa t i ph m ở nước ta hiện nay.
- Ph m Văn Tỉnh (2009), T i ph m h c Việt Nam v phòng ngừa t i ph m,
T p chí Nh nước v Pháp luật.

- H Thúy Yến (2008), Đấu tranh phòng ch ng t i ph m chứa m i dâm t i
TPHCM.
- Nguyễn Hồng Vinh (2007), Sách Ho t đ ng phòng ngừa t i ph m của
Viện kiểm sát nhân dân, NXB Tư pháp, H N i 2007.
Các công trình nghiên cứu nêu trên đ tập trung l m rõ những vấn đề lý luận
cơ bản về tình hình các t i về m i dâm bao gồm các khái niệm, tình hình các t i về
m i dâm, đặc điểm, ý nghĩa nghiên cứu. Các l i lệu trên l những cơ sở lý luận m
Tác giả của luận văn s kế thừa để l m nền tảng lý luận.

b/ Nhóm các luận án, luận văn liên quan
- Đỗ Tiến Dũng (2012), Các t i xâm ph m tình dục trẻ em trên đ a b n tỉnh
Bình Dương: Tình hình, nguyên nhân v giải pháp phòng ngừa, Luận văn Th c sỹ
Luật h c – H c viện khoa h c x h i.

- Nguyễn Hữu Quỳnh (2012), Các t i ph m về m i dâm trên đ a b n tỉnh
Bình Dương: Tình hình, nguyên nhân v giải pháp phòng ngừ a, Luận văn Th c sỹ
Luật h c – H c viện khoa h c x h i.

3


- Đỗ Tiến Dũng (2012), Các t i xâm ph m tình dục trẻ em trên đ a b n tỉnh
Bình Dương: Tình hình, nguyên nhân v giải pháp phòng ngừa, Luận văn Th c sỹ
Luật h c – H c viện khoa h c x h i.

- Tr nh Ho ng Phương (2014), T i chứa m i dâm, t i môi giới m i dâm trên
đ a b n TPHCM: Tình hình, nguyên nhân v giải pháp phòng ngừa, Luận văn Th c
sỹ Luật h c – H c viện khoa h c x h i.

- Nguyễn Th Hoa (2015), Nguyên nhân v điều kiện của tình hình t i chứ a
m i dâm trên đ a b n TPHCM, Luận văn Th c sỹ Luật h c – H c viện khoa h c x
h i.
Qua khảo sát tình hình thực tế các luận văn, luận án đ công b với góc đ
tiếp cận v mục tiêu khác nhau đều đ có những đóng góp l m ho n thiện lý luận v
đề ra các giải pháp thực tiễn. Tuy nhiên chưa có công trình n o nghiên cứu chuyên

sâu tình hình t i chứa m i dâm, t i môi giới m i dâm, t i mua dâm người chưa
thành niên trong gian đo n hiện nay, nghiên cứu tổng thể thực tiễn tình hình t i
ph m chứa m i dâm, t i môi giới m i dâm, t i mua dâm người chưa th nh niên t i

TPHCM v những quy đ nh về mặt pháp lý phục vụ đấu tranh phòng, ch ng lo i t i
ph m n y để từ đó có các giải pháp phòng ngừa tình hình t i ph m về m i dâm có

hiệu quả, góp phần v o công cu c đấu tranh phòng, ch ng t i ph m giữ gìn trật tự
an to n x h i trên to n qu c v TPHCM nói riêng.

3. M c đ ch v nhiệm v nghiên c u .
v Mục đ ch nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu của luận văn l nhằm tiếp cận m t cách có hệ th ng v
to n diện tình hình các t i về m i dâm trên đ a b n TPHCM về lý luận v thực tiễn.
Trên cơ sở th ng nhất về mặt nhận thức, nghiên cứu luận văn để tìm ra những đặc
điểm của tình hình các t i về m i dâm trên đ a b n TPHCM. Trên cơ sở đó đề xuất
m t s giải pháp phòng ngừa để ho n thiện lý luận v thực tiễn nhằm nâng cao chất
lượng v hiểu quả phòng ngừa THTP về m i dâm trên đ a b n TPHCM góp phần
đấu tranh phòng, ch ng có hiệu quả hơn với lo i t i ph m n y trong thời gian tới.

4


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×