Tải bản đầy đủ

Vai trò của tổ chức với hệ thống phân loại ATCDDD

Vai trò của tổ chức với hệ thống phân loại ATC/DDD
1. Trung tâm hợp tác của WHO về phương pháp thống kê: nhiệm vụ chính là
duy trì và phát triển hệ thống phân loại ATC/ DD.
- Phân loại thuốc theo hệ thống ATC, ưu tiên phân loại đơn chất.
- Xây dựng liều DDD theo phân loại ATC
- Xem xét và duyệt lại
- Phối hợp với các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sử dụng thuốc để thúc
đẩy việc sử dụng hệ thống ATC trong thực tế.
2. Nhóm hoạt động về phương pháp thống kê của WHO
- Tiếp tục phát triển hệ thống phân loại ATC
- Thảo luận và chấp nhận những thay đổi về liều DDD và mã ATC
- Phát triển việc sử dụng hệ thống phân loại ATC/DDD thành một tiêu
chuẩn quốc tế
- Xem xét các thủ tục để đăng kí hoặc thay đổi mã ATC và liều DDD
- Xem xét và hướng dẫn các thủ tục để đăng kí hoặc thay đổi mã ATC, liều
DDD trong trường hợp cần thiết để đảm bảo chúng nhất quán và rõ ràng
- Tiếp cận nguồn dữ liệu thống kê về sử dụng thuốc , khuyến khích thu
thập có hệ thống các thống kê sử dụng thuốc có tính chất toàn diện ở tất
cả các khu vực và các nước có sử dụng hệ thống phân loại ATC/DDD
- Phát triển các phương pháp, tài liệu nghiên cứu và các hướng dẫn cho
việc ứng dụng thực tiễn và sử dụng hợp lí hệ thống phân loại ATC/DDD.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×