Tải bản đầy đủ

trình bày 4 chức năng của quản trị học và 3 kỹ năng của nhà quản trị

trình bày 4 chức năng của quản trị học và 3 kỹ năng của nhà quản trị
1)
a)

b)

c)

d)

4 chức năng của quản trị học
Chức năng hoach định
 Dự đoán phấn tích nhằm vạch ra các định hướng và lường trước các biến
động của môi trường, để thưc hiện chuỗi các mục tiêu trung hạn mà hệ
thống hướng đến trong quá trình biến dường lối dài hạn trở thành hiện
thực
 Các mục tiêu
+ tổng quát
+ các chiến lược bộ phấn
+ lâu dài trước mắt
Chức năng tổ chức

 Nội dụng chức năng tổ chức
+ xác định cấu trúc tổ chức của chủ thể quản trị tương ứng với các đối
tượng quản trị
+ xây dựng và phát triển đội ngủ nhân sự
+ xác định cơ chế hoạt động và các mối quan hệ của tổ chức
+ tổ chức lao động một cách khoa học
 Tổ chức con người
+ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng người 1 cách rõ
ràng giữa các cấp quản lý và giữa các khâu quản lý
 Tổ chức công việc
+ nhà quản trị cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các công việc, giữa
các cá nhân và giữa các bộ phận
Chức năng chỉ đạo
 Thực hiền quyền chỉ huy và hưỡng đãn triển khai các nhiệm vụ
 Thường xuyên đôn đốc, động viên, khuyến khích nhân viên
 Quan sát và điều chỉnh các hoạt động
 Thúc đấy các hoạt động phát triên theo kế hoach đã định
Chức năng kiểm tra
Là một trong nhưng chức năng quan trọng của quá trình quản trị, có
nhiều vai trò trong việc giúp đỡ hoàn thành các nhiệm vụ của các đối
tượng quản trị
 Kiểm tra cần thực hiện các nội dung sau
+ đánh giá : xác định chuẩn mực, thu thập thông tin, so sánh sự phù hợp
của việc thực hiện với chuẩn mực
+phát hiện mực độ thực hiện tốt, vừa xấu của các đối tượng quản trị


2)

+ điều chỉnh: tư vấn thúc đẩy hoặc xử lý
 Kiểm tra trong quản trị: là quá trình xem xét thực tiễn để thực hiện các
nhiệm vụ đánh giá thực trạng, khuyến khích các nhân tố tích cực phát
hiện những sai lệch và đưa ra nhưng sai lệch và đưa ra những quyết định
điều chỉnh nhằm giúp các đối tượng hoàn thành nhiệm vụ và góp phần
đưa toàn bộ hệ thống được quản trị đến mực độ cao nhất.
 Theeo định nghĩa này kt cần thực hiện 4 bước
+ xác đinh chuẩn kiểm tra
+ đo lường việc thực thi các nhiệm vụ
+ so sánh sự phù hợp của thành tích với tiêu chuẩn
+ đưa ra các quyết định điều chỉnh cần thiết
 Trong quá trình thực hiện ng quản trị thực hiên 1 qua trình kiểm tra theo
4 khâu sau:
+ chuẩn bị kt
+ tiến hành kt
+ kết thúc kt
+ sau kiểm tra
3 kỹ năng của nhà quản trị
a) Kỹ năng về chuyên môn
- kỹ năng cần thiết của nhà quản trị để thực hiện một công việc cụ thể
- được hình thành từ học tập rèn luyện hay đào tạo
b) Kỹ năng về nhân sự
- khả năng tổ chức động viên và điều khiển nhận sự
- hiểu tâm lý con người, biết tuyển chọn, đặt đúng chỗ và sử dụng đúng khả
năng của nhân viên.
- biết cách thông đạt hữu hiệu, biết quan tâm, biết xây dựng không khí thân
ái, hợp tác lao động và biết hướng dẫn nhân viên đến mục tiêu chung của
doanh nghiệp
c) Kỹ năng về tư duy
-đây là kỹ năng quan trong đối với các nhà quản trị, đặc biệt là nhả quản trị
cấp cao
- có tư duy chiến lược tốt để đưa ra đường lối, chính sách hay hoach định….
- phải có quan điểm tổng hợp, biết tư duy có hệ thống, phân tích mối quan
hệ giữa các bộ phân, các vấn đề hiểu rõ mức độ phức tạp của môi trường,
biết giảm thiểu sự phức tạp đó xuống 1 mức độ có thể đối phó dk.
- có 3 cấp nhà quản tri:
+ nhà quản trị cấp cao
+ nhà quản trị hạng giữa


+ nhà quản trị cấp cơ sởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×