Tải bản đầy đủ

Các chiến lược của chính sách sản phẩm

1. Các chiến lược của chính sách sản phẩm
- KN sản phẩm trong Marketing:
Sản phẩm nói chung = Sản phẩm hữu hình + Sản phẩm vô hình
Hay Sản phẩm = Hàng hóa và/ DV
- Các chiến lược trong chính sách sản phẩm:
o Chiến lược triển khai tiêu thụ sản phẩm theo chu kỳ sống của sản
phẩm:
 CKS của sản phẩm là thời gian sản phẩm tồn tại trên thị trường
và được khách hàng chấp nhận. gồm 4 giai đoạn: giới thiệu Sp,
chín muồi, suy thoái.
 Sp và thị trường đều có chu kỳ sống đòi hỏi phải thay đổi chiến
lược marketing cho phù hợp.
 Không phải sản phẩm nào cũng có CKS điển hình => Cty phải
dự đoán trước được hình dáng CKS và biết được mình đang ở
giai đoạn nào
 Lý thuyết CKS của sản phẩm được mở rộng thêm bằng lý
thuyết về sự phát triển của thị trường
 Các Cty phải dự đoán trước được những thuộc tính mà thị
tường mong muốn. LN sẽ đổ dồn vào những nguời nào sớm
tung ra thị trường những ích lợi mới và có giá trị mới
o Chiến lược phát triển danh mục sản phẩm

 DMSP bao gồm tất cả các mặt hàng mà DN có khả năng cung
cấp ra thị trường. Gồm 3 chiều:
 Chiều rộng: danh mục những nhóm hàng và loại hàng
 Chiều dài: tất cả những mặt hàng được sắp xế theo thứ tự ưu
tiên hợp lý
 Chiều sâu: số lượng những mẫu mã có trong mặt hàng, loại
hàng nói trên
Mục đích: duy trì và ngày càng tăng các chỉ tiêu về doanh số, LN, chiếm lĩnh thị
trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×