Tải bản đầy đủ

Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

-

-

-

Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
DN tư nhân
o Khái niệm: DNTN là DN do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm
bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN
o Đặc điểm:
 không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào
 Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập 1 DNTN
 Vốn đầu tư do chủ DN quyết định
 Chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với mọi HĐKD
 Chủ DNTN có quyền thuê nguời quản lý DN
Công ty trách nhiệm hữu hạn
o KN: tổ chức hoặc cá nhân, không quá 50 người. Thành viên chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm
vi số vốn cam kết góp vào DN. Cty THHH 1 thành viên hoawch 2
thành viên trở lên

o Đặc điểm:
 Cơ cấu tổ chức quản lý: hội đồng thành viên, chủ tịch HĐTV,
giảm đốc hoặc tổng GĐ, Ban kiểm soát.
 Cty THHH 1 thành viên: do chủ sở hữu Cty quyết định
Công ty cổ phần
o KN: là loại công ty đối vốn trong đó các thành viên (cổ đông) có cổ
phiếu và chỉ chịu trách nhiệm đên hết giá trị những cổ phần mà mình

o Đặc điểm:
 Số lượng ít nhất 3
 Quản lý: hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành, đại hội cổ
đông
 Vốn điều lệ
 Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Gồm: đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc…
Ban kiểm soátTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×