Tải bản đầy đủ

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO – GIÁ THÀNH – GIÁ VỐN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH
HÀNG TỒN KHO – GIÁ
THÀNH – GIÁ VỐN
L/O/G/O

Copyright 2008 PresentationFx.com | Redistribution Prohibited | Image © woodsy/sxc.hu | This text section may be deleted for presentation.

KẾT CẤU CHƯƠNG
1. Nội dung của chu trình
2. Đặc điểm và khả năng xảy ra sai phạm
3. Hệ thống KSNB đối với chu trình
4. Mục tiêu kiểm toán
5. Nguồn tài liệu kiểm toán
6. Các thủ tục kiểm toán

NỘI DUNG CỦA CHU TRÌNH
• Hàng tồn kho :
Hàng của
DN

Hàng ở trong kho


Hàng ở ngoài kho

•Nguyên vật liệu
•CCDC
•Thành phẩm
•Hàng hóa

•Hàng gửi bán
•Hàng đi đường
•HH bất động sản

Hàng không • Hàng nhận gửi bán
phải của DN • Hàng nhận gia công, giữ
hộ, nhận ký cược,...

• Lưu ý vấn đề phân loại các khoản mục HTK
• Các chỉ tiêu giá: giá nhập, giá xuất, giá thành, giá vốn,
… => Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu giá ….

1


Mối quan hệ giữa HTK và GVHB

Hàng tồn kho đầu
kỳ

Giá vốn hàng bán

=

Hàng mua trong kỳ

Hàng tồn kho cuối
kỳ

Các chức năng của chu trình


Chức năng
Chức năng
Chức năng
Chức năng

nhập mua vật tư, hàng hóa
xuất kho
sản xuất
lưu kho

CÁC KHOẢN MỤC TRONG BCTC LIÊN QUAN
ĐẾN CHU TRÌNH
KHOẢN MỤC
HTK

B01
X

GVHB

Dự phòng giảm giá HTK

B02

B09
X

X

X

B03

X

X

2


ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOẢN MỤC /CHU TRÌNH
• HTK thường có giá trị lớn & chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng TS
của DN.
• HTK có nhiều chủng loại, được cất trữ ở các địa điểm khác nhau ->
khó quản lý
• Số lượng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến HTK nhiều, quy mô
nghiệp vụ lớn
• HTK, giá thành, giá vốn được sử dụng để đánh giá các chỉ tiêu quan
trọng của DN
• Có nhiều phương pháp tính giá HTK , giá trị sản phẩm dở dang, giá
thành,..... PP tính khá phức tap
• HTK cần được quản lý theo nhiều phương diện : số lượng / chất
lượng/ giá trị. HTK có khả năng bị giảm giá trị so với giá trị trên sổ
sách do những nguyên nhân như hao hụt, giảm chất lượng, hư hỏng,
lỗi thời,….
• Dự phòng giảm giá HTK được coi là một khoản chi phí hợp lý và đây
là chi phí ước tính

Gian lân/sai sót trong tính giá
• Trong báo cáo kiểm toán năm 2010, Công ty cổ phần Hóa dầu
Petrolimex (PLC) đã ghi nhận số chênh lệch giữa giá hạch toán và
giá thực tế của thành phẩm, hàng hóa (do chưa điều chỉnh củanăm
2009) vào báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 với số tiền khoảng
55 tỷ đồng. Do vậy, kết quả kinh doanh năm 2010 của công ty đã
bao gồm số tiền 55 tỷ đồng từ năm 2009 chuyển sang.
• Doanh nghiệp cũng có thể tăng ước tính các chi phí trích trước.
Ngày 4/3/2011, CIG thông báo kết quả kinh doanh năm 2010 đã
kiểm toán. Theo đó, doanh thu không thay đổi nhưng giá vốn hàng
bán giảm 1 tỷ đồng. Nguyên nhân là đơn vị kiểm toán đã loại ra
khoản chi phí trích trước.
• Nhà đầu tư có thể nhận ra dấu hiệu của thủ thuật nói trên thông qua
việc xem xét các tỷ lệ như giá vốn trên doanh thu hay chi phí trên
doanh thu khi các chỉ số này có sự thay đổi lớn so với cùng kỳ.

Hỏi đáp nhanh:
1. Chênh lệch giữa khoản dự phòng giảm giá HTK phải
trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số đã trích lập ở kỳ
trước được ghi nhận như thế nào?
2. Chi phí NVL, nhân công vượt trên mức bình thường
và CP SXC cố định không phân bổ có được tính vào
giá trị HTK ko?
3. Khi nhận được hóa đơn mua hàng nhưng hàng chưa
về, kế toán phải hạch toán kịp thời vào tk 151?
4. Không hạch toán vào giá gốc HTK đối với khoản chi
công tác phí của cán bộ thu mua?
5. Giá trị hàng nhận ký gửi, ký cược được phản ánh trên
TK 156?

3


HTKSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH
Cơ cấu
TC

• Hệ thống quản lý kho ( Mua hàng- nhập kho/ Bán hàng –
xuất kho/ Hàng tồn kho/ Phòng kế toán).

CS nhân
sự

• Sử dụng nhân viên có đủ phẩm chất để tham gia quản lý
kho
• Thay đổi luân phiên nhiệm vụ trong quản lý hàng kho

Quy
định,
chế độ...

• Có hệ thống quy định của đơn vị trong quản lý hàng kho
• Chuẩn mực kế toán về HTK VAS02, TT 228-2009 về dự
phòng

HT Kế
toán

• Hệ thống chứng từ sổ sách đầy đủ ( Chi tiết – Tổng hợp)
• Thường xuyên thực hiện kiểm kê kho
• Hệ thống báo cáo quản trị về HTK

Thủ tục
& ng.tắc
KS

• Tách biệt giữa các chức năng quản lý vật chất - quản lý giá trị
• Thủ tục kiểm soát hàng ra - vào
• Hệ thống thông tin kế toán cung cấp thông tin cập nhật về HTK

Mục tiêu kiểm toán
Hiện hữu
& phát
sinh

• Các nghiệp vụ liên quan đến HTK, giá thành , giá vốn có
trong sổ sách có thực sự phát sinh và hiện hữu trong thực tế
không?

Trọn vẹn
và đầy đủ

• Các nghiệp vụ liên quan đến HTK, giá thành , giá vốn đã phát
sinh và tồn tại ngoài thực tế thì có được phản ánh trọn vẹn và
đầy đủ trong sổ sách không?

Quyền và
nghĩa vụ

• Các khoản mục HTK đã khai báo trong sổ sách có thực sự thuộc về
doanh nghiệp không ( quyền đối với TS)?

Đánh giá
& đo
lường

• Các khoản mục HTK, giá thành, giá vốn có được tính toán chính xác
không?
• Có sự thống nhất giữa số liệu sổ TH – sổ chi tiết – BCTC không?
• PP trích lập DP, PP tính giá HTK, PP tính giá thành có được áp
dụng nhất quán, phù hợp không?

Phân loại
và trình
bày

• Các khoản mục có được phân loại và ghi chép vào đúng các TK
không?
• Các khoản mục HTK, giá thành, giá vốn có được trình bày trên các
BCTC phù hợp với các chuẩn mục, chế độ hiện hành không?

NGUỒN TÀI LIỆU CHO KIỂM TOÁN
• Phiếu nhập kho, Phiếu Xuất kho,
Chứng từ

• Phiếu tính giá thành
• Biên bản kiểm kê,...

TH
Tài
Bên liệu Sổ
sách
trong kế
C.tiết
đơn toán
vị
BCTC
Báo
cáo BCQT

• Sổ cái các TK 15x, 611, 631 632
• Sổ chi tiết HTK
• Sổ chi tiết tính giá thành, giá vốn hàng bán
• Bảng CĐKT, BCKQKD, TMBCTC
• Báo cáo quản lý HTK
• Báo cáo phân tích CP-LN,...

Tài liệu khác

• Quy định, chính sách trong quản lý HTK
• Thư xác nhận cho các trường hợp HTK gửi ở các

Bên ngoài đơn vị

đơn vị khác hoặc các đơn vị khác gửi tại kho DN

4


6. Thủ tục kiểm toán
Tài liệu tham khảo:
- Mẫu D530, 531, 532, 533
- Mẫu 230,
LƯU Ý CÁC TH:
• Kiểm kê trước hoặc sau ngày kết thúc kì kế toán
• HTK nhưng không nằm trong kho của DN
• Các TH tính giá thành “đặc biệt”
• Xem xét giá trị HTK so với giá thị trường
• PP đối chiếu GVHB

VD về mẫu giấy tờ làm việc

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×