Tải bản đầy đủ

TIET 4 DS 9 . LIEN HE GIUA PHEP NHAN VA PHEP KHAI PHUONG


TiÕt 4. §3. liªn hÖ
gi÷a phÐp nh©n vµ
phÐp khai ph­¬ng.

Tiết 4. Đ3. liên hệ giữa phép
nhân và phép khai phương.
Mục tiêu
HS nắm được nội dung và cách chứng minh
định lí về liên hệ giữa phép nhân và phép
khai phương.
HS có kĩ năng dùng các quy tắc khai phương
một tích và nhân các căn thức bậc hai trong tính
toán và biến đổi biểu thức.
Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác
nhanh nhẹn .

TiÕt 4. §3. liªn hÖ gi÷a phÐp
nh©n vµ phÐp khai ph­¬ng.
1. §Þnh lÝ .
?1 TÝnh vµ so s¸nh

25.16


25.16
22
5.425.16 =
205.4 ==
.205.45.425.16
22
===

Tiết 4. Đ3. liên hệ giữa phép
nhân và phép khai phương.
1. Định lí .
Với hai số a và b không âm, ta có
... baba =
Chứng minh
Vì a 0 và b 0 nên
ba.
xác định và không âm.
Ta có
( ) ( ) ( )
...
222
bababa ==

Tiết 4. Đ3. liên hệ giữa phép
nhân và phép khai phương.
1. Định lí .
Chứng minh
Vì a 0 và b 0 nên
ba.
xác định và không âm.
Ta có
( ) ( ) ( )
...
222
bababa ==
Vậy

ba.
là căn bậc hai số học của a.b,
Tức là
... baba =

TiÕt 4. §3. liªn hÖ gi÷a phÐp
nh©n vµ phÐp khai ph­¬ng.
1. §Þnh lÝ .
Chó ý . §Þnh lÝ trªn cã thÓ më réng cho tÝch
cña nhiÒu sè kh«ng ©m
.......... cbacba =

TiÕt 4. §3. liªn hÖ gi÷a phÐp
nh©n vµ phÐp khai ph­¬ng.
2. ¸p dông .
a) Quy t¾c khai ph­¬ng mét tÝch
Muèn khai ph­¬ng mét tÝch cña c¸c sè
kh«ng ©m, ta cã thÓ khai ph­¬ng tõng thõa sè
råi nh©n c¸c kÕt qu¶ víi nhau.
?2
TÝnh
225.64,0.16,0)a
225.64,0.16,0=
15.8,0.4,0=
.8,4=

TiÕt 4. §3. liªn hÖ gi÷a phÐp
nh©n vµ phÐp khai ph­¬ng.
2. ¸p dông .
a) Quy t¾c khai ph­¬ng mét tÝch
?2
TÝnh
360.250)b
10.36.10.25=
222
10.6.5=
.30010.6.5 ==

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×