Tải bản đầy đủ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT BẮC GIANG

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT BẮC GIANG 2008-2009
Môn thi: Toán – Thời gian 120 phút
Ngày thi: 20/06/2008- đề 1
Câu 1: ( 2 điểm )
1/ Phân tích thành tích
2/ có là nghiệm của phương trình không?
Câu 2 ( 1 điểm)
1/ Hàm số đồng biến hay nghịch biến?
2/ Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng với trục Ox, Oy.
Câu 3 ( 1,5 điểm )
Tìm tích của hai số biết tổng của chúng bằng 17. Nếu tăng số thứ nhất lên 3 đơn vị và số
thứ hai lên 2 đơn vị thì tích của chúng tăng lên 45 đơn vị.
Câu 4 ( 1,5 điểm )
Rút gọn biểu thức với a, b 0 và
Câu 5 ( 2 điểm )
Cho tam giác ABC cân tại B, các đường cao AD, BE cắt nhau tại H. Đường thẳng d đi qua
A và vuông góc với AB cắt tia BE tại F.
1/ Chứng minh rằng: AF // CH.
2/ Tứ giác AHCF là hình gì?
Câu 6 ( 1 điểm )
Gọi O là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC, các tiếp điểm của đường tròn (O) với các

cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F. Kẻ BB’ vuông góc với OA, AA’ vuông góc với OB.
Chứng minh rằng: Tứ giác AA’B’B nội tiếp và bốn điểm D, E, A’, B’ thẳng hàng.
Câu 7 ( 1 điểm )
Tìm giá trị lớn nhất của với 0 x 2 và 0 y

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×