Tải bản đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm số 3 - Đáp án

Bài : 21515
Muốn phân biệt sự di truyền liên kết hoàn toàn với di truyền đa hiệu người ta sử dụng phưong
pháp:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Lai phân tích;
B. Dùng phương pháp đột biến;
C. Cho trao đổi chéo;
D. C và B
Đáp án là : (D)
Bài : 5964
Phép lai sau đây không phải lai phân tích là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. P: AA x Aa
B. AaBb x AABB
C. P: Dd x Dd
D. Cả ba phép lai trên
Đáp án là : (D)
Bài : 5963
Nhóm phép lai nào sau đây được xem là lai phân tích?
Chọn một đáp án dưới đây
A. P: Aa x aa; P: AaBb x AaBb

B. P: AA x Aa; P: AaBb x Aabb
C. P: Aa x Aa; P: Aabb x aabb
D. P: Aa x aa; P: AaBb x aabb
Đáp án là : (D)
Bài : 5962
Trong phép lai phân tích để xác định thuần chủng của cơ thể mang lai, người ta dựa vào:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Khả năng sinh sản của bố mẹ
B. Số lượng con lai tạo ra nhiều hay ít
C. Kết quả biểu hiện kiểu hình ở con lai
D. Cả ba A, B, C đều đúng
Đáp án là : (C)
Bài : 5961
Mục đích của phép lai phân tích là nhằm để:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Phân tích các đặc điểm di truyền ở sinh vật thành từng cặp tính trạng tương ứng
B. Kiểm tra kiểu gen của một cơ thể mang kiểu hình trội nào đó có thuần chủng hay không
C. Xác định mức độ thuần chủng của cơ thể mang kiểu hình lặn
D. Làm tăng độ thuần chủng ở các cơ thể con lai
Đáp án là : (B)
Bài : 5960
Hoạt động nào sau đây, không nằm trong nội dung của phương pháp phân tích di truyền cơ thể lai?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Chọn lựa đối tượng để tiến hành thí nghiệm
B. Kiểm tra để chọn được các cơ thể thuần chủng làm thế hệ xuất phát cho phép lai
C. Lai và theo dõi sự di truyền của một hay một số cặp tính trạng tương phản
D. Sử dụng các tác nhân gây đột biến ở sinh vật rồi bồi dưỡng để tạo ra giống mới
Đáp án là : (D)
Bài : 5959
Đậu Hà Lan là đối tượng nghiên cứu di truyền thường xuyên của Menđen nhờ vào đặc điểm nào
sau đây của nó?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Khả năng tự thụ phấn nghiêm ngặt
B. Con lai luôn phân tích 50% đực : 50% cái
C. Số lượng cây con tạo ra ở thế hệ sau rất lớn
D. Có thời gian sinh trưởng kéo dài
Đáp án là : (A)
Bài : 5958
Đặc điểm của dòng thuần là:
Chọn một đáp án dưới đây


A. Có các cơ chế mang kiểu gen khác nhau
B. Khi đem gieo trồng thì cho đời con hoàn toàn giống bố mẹ
C. Chứa kiểu gen dị hợp
D. Tạo ra sự phân tính ở con lai giữa gieo trồng
Đáp án là : (B)
Bài : 5957
Phương pháp lai giống rồi tiến hành theo dõi sự di truyền các đặc điểm của bố mẹ cho con lai,
được gọi là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Lai phân tích
B. Lai thuận nghịch
C. Phân tích cơ thể lai
D. Lai hữu tính
Đáp án là : (C)
Bài : 5956
Cặp tính trạng tương phản là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Hai loại tính trạng khác nhau
B. Hai loại tính trạng khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau
C. Hai trạng thái biểu hiện ở hai cá thể có giới tính khác nhau
D. Hai tính trạng biểu hiện khác nhau của hai loại tính trạng ở hai cơ thể có cùng giới tính
Đáp án là : (B)
Bài : 5955
Kiểu gen nào sau đây được xem là thể dị hợp?
Chọn một đáp án dưới đây
A. AaBbDd
B. AaBbdd
C. AabbDd
D. Cả ba kiểu gen trên
Đáp án là : (D)
Bài : 5954
Kiểu gen nào sau đây được xem là thể đồng hợp?
Chọn một đáp án dưới đây
A. AABBDd
B. AaBBDd
C. aabbDD
D. aaBbDd
Đáp án là : (C)
Bài : 5953
Trên thực tế, từ “kiểu hình” được dùng để chỉ:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Một vài cặp tính trạng nào đó được nghiên cứu
B. Toàn bộ các tính trạng lặn của một cơ thể
C. Toàn bộ các tính trạng trội của cơ thể
D. Toàn bộ các đặc tính của cơ thể
Đáp án là : (A)
Bài : 5952
Trạng thái nào sau đây được gọi là alen?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Bb
B. Aa
C. Dd
D. Cả A, B, C đều đúng
Đáp án là : (D)
Bài : 5951
Kiểu gen là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Tập hợp các gen trong các cơ thể khác nhau của loài
B. Toàn bộ các kiểu gen trong cơ thể của một cá thể
C. Toàn bộ các gen nằm trong tế bào của cơ thể sinh vật
D. Toàn bộ các kiểu gen nằm trong tế bào của một cơ thể sinh vật
Đáp án là : (C)
Bài : 5950
Hai trạng thái biểu hiện khác nhau của cùng một tính trạng được gọi là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Kiểu hình cơ thể
B. Cặp tính trạng tương phản
C. Cặp gen tương phản
D. Cặp gen tương ứng
Đáp án là : (B)
Bài : 21684
Ngày nay vẫn tồn tại những nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức
cao vì:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Nguồn thức ăn cho các nhóm có tổ chức thấp rất phong phú;
B. Các nhóm có tổ chức thấp có khả năng kí sinh trên các cơ thể của các nhóm có tổ chức cao;
C. Sinh vật bậc thấp cũng như sinh vật bậc cao luôn có những thay đổi để thích nghi với điều kiện
sống;
D. A và B;
Đáp án là : (C)
Bài : 21683
Cơ thể song nhị bội là cơ thể có tế bào mang:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Bộ NST của bố và mẹ khác nhau;
B. Hai bộ NST lưỡng bội của bố và mẹ thuộc hai loài khác nhau;
C. Bộ NST đa bội chẵn;
D. Bộ NST đa bội lẻ;
Đáp án là : (B)
Bài : 21682
Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, phát biểu nào dưới đây là không đúng ?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Là phương thức có cả ở động vật và thực vật;
B. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gay ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật;
C. Trong quá trình này, nếu có sự tham gia của các nhân tố biến động di truyền thì sự phân hoá
kiểu gen của quần thể gốc diễn ra nhanh hơn;
D. Trong những điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích luỹ các biến dị theo các
hướng khác nhau, dần tạo nên các nòi địa lí rồi mới hình thành loài mới;
Đáp án là : (B)
Bài : 21681
Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Có sự cách li về mặt hình thái với các cá thể khác cùng loài;
B. Không phù hợp về mặt cấu tạo cơ quan sinh sản với các cá thể cùng loài;
C. Không có cơ quan sinh sản hoặc cơ quan sinh sản bị thoái hoá;
D. Bộ NST của bố và mẹ trong con lai khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc;
Đáp án là : (D)
Bài : 21680
Hình thành loài mới bằng con đường địa lí là phương thức thường gặp ở:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×