Tải bản đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm số 2 - Đáp án

Bài : 21516
Tái bản ADN ở sinh vật nhân chuẩn có sự phân biệt với tái bản ADN ở Ecoli là:
1. Chiều tái bản ;
2. Hệ enzim tái bản;
3. Nguyên liệu tái bản;
4. Số lượng đơn vị tái bản;
5. Nguyên tắc tái bản.
Câu trả lời đúng là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 1, 2
B. 2,3
C. 2, 4
D. 3, 5
Đáp án là : (C)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×