Tải bản đầy đủ

Bai 9 - Luc Hap danKiểm tra bài cũ
Câu 1. Phát biểu Định luật III NiuTơn.
Câu 2. Sự giống và khác nhau giữa hai lực trực đối và hai lực
cân bằng.
Câu 3. Một vật A đặt trên mặt bàn
nằm ngang. Có những lực nào tác
dụng vào vật, vào bàn? Chỉ ra cặp
lực trực đối, cặp lực cân bằng.
Câu 4. Tính chất của gia tốc trọng trường của vật rơi tự do ?


Câu 5. Hình nào trong số các hình dưới đây minh hoạ đúng định luật
III Niu Tơn.
Kiểm tra bài cũ
F
1
F
2
A)

F
2
F
1
B)
F
1
F
2
C)
F
1
F
2
D)
F
1
F
2
D)


Lùc hÊp dÉn


T¸o rông, nh­ng mÆt tr¨ng kh«ng r¬i


Chuyển động của các hành tinh
quanh Mặt TrờiLực nào giữ cho mặt trăng chuyển
động tròn đều quanh trái dất ?

Lực nào giữ cho trái đất chuyển động
gần như tròn đều quanh mặt trời ?
 Mọi vật trong vũ trụ đều
hút nhau bởi một lực gọi là
lực hấp dẫn
I. LÖÏC HAÁP DAÃN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×