Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH các điều KIỆN của cá NHÂN làm GIÁM hộ

PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA CÁ NHÂN LÀM GIÁM HỘ?
Đ.60 BLDS 2005
Cá nhân đủ điều kiện sau được làm người giám hộ
- Có NLHV DS đầy đủ
o Mục đích là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành
niên, người bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể
nhận thức, làm chủ được hành vi của mình -> cần người có đủ NLHV DS
đại diện
- Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu TNHS
hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội
cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của
người khác
- Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ
o Pl k quy định cụ thể vấn đề này, mà tùy từng trường hợp hoàn cảnh cụ
thể để xem xét đánh giá cá nhân có điều kiện cần thiết để bảo đảm
việc thực hiện việc giám hộ hay không
o Mối quan hệ ràn buộc giữa người giám hộ và người được giám hộ là yếu
tố cần thiết k thể bỏ qua
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×