Tải bản đầy đủ

TRÌNH tự GIÁM hộ xác ĐỊNH NGƯỜI GIÁM hộ ĐƯƠNG NHIÊN của NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN xác ĐỊNH NGƯỜI GIÁM hộ ĐƯƠNG NHIÊM của NGƯỜI mất NĂNG lực HÀNH VI DS

TRÌNH TỰ GIÁM HỘ XÁC ĐỊNH NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN
CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN XÁC ĐỊNH NGƯỜI GIÁM HỘ
ĐƯƠNG NHIÊM CỦA NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DS?
- Trình tự giám hộ
- Xác định giám hộ đương nhiên của người chưa thành niện Đ.61 BLDS
2005
o Trong trường hợp anh, chị ruột không có thỏa thuận khác, thì anh cả
hoặc chị cả đã thành niên có đủ điều kiện phảo là người giam hộ của
em chưa thành niện, nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm
người giám hộ, thì người tiếp Theo đã thành niên có đủ điều kiện phải
là người giám hộ
 anh, chị phải là người có đủ điều kiện làm người giám hộ Theo điều 60
BLDS 2005
o Trong trường hợp không có anh, chị hoặc anh, chị ruột không có đủ điều
kiện làm người giám hộ, thì ông, bà nội, ông, bà ngoại có đủ điều kiện
phải là người giám hộ
 Trong trường hợp ông, bà nội, bà ngoại có đều còn sống, thì họ phải bàn
bạc, thỏa thuận cử 1 bên làm giám hộ trên cơ sở cân nhắc điều kiện
thực tế mỗi bên
- Xác định người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi
DS Đ.62 BLDS 2005

o Người mất NLHV DS có thể hiểu là người
 Mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà k thể nhận thức, làm
chủ được hành vi của mình,
 …. Đ.22 BLDS 2005
o Trong trường hợp vợ mất NLHVDS thì chồng là người giám hộ ; nếu
chồng mất NLHVDS thì vợ là người giám hộ
 Phải có tuyên bố của TA về việc người này bị mất NLHVDS
o Trong trường hợp cha và mẹ đều mất NLHVDS hoặc một người mất
NLHVDS, còn người kia k có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người
con cả là người giám hộ; nếu người con cả k có đủ điều kiện làm người
giám hộ thì người con tiếp Theo là người giám hộ
 Không Phân biệt con đẻ hay con nuôi, con sinh ra trg thời kì hôn nhân
hoặc ngoài thời kì hôn nhân của cha và mẹ
o Trong trường hợp người thành niên mất NLHVDS chưa có vợ., chồng, con
hoặc có vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ
thì cha, mẹ là người giám hộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×