Tải bản đầy đủ

Thanh tra chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước

Thanh tra chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước
Đúng
Vì:
Nó là 1 trong 4 cơ quan ngang bộ
Nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Nh%C3%A0_n
%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×