Tải bản đầy đủ

Mọi văn bản quy phạm pháp luật hành chính đều do cơ quan hành chính nhà nước ban hành

Mọi văn bản quy phạm pháp luật hành chính đều do cơ quan hành chính nhà nước ban
hành
Sai
Vì:
Thông thường các văn bản quy phạm pháp luật hành chính được ban hành bởi 1 cơ quan nhà nước có
thẩm quyền. Tuy nhiên có những ăn bản do nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 1 số cơ quan
nhà nước có thẩm quyền và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội phối hợp ban hành.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×