Tải bản đầy đủ

Các cơ quan nhà nước đều có quyền tham gia quản lí hành chính nhà nước

Các cơ quan nhà nước đều có quyền tham gia quản lí hành chính nhà nước.
Đúng
Vì hoạt động quản lí hành chính nhà nước rất đa dạng do đó không chỉ các cơ quan hành chính nhà nước
có quyền tham gia quan lí hành chính nhà nước (do có chức năng quản lí hành chính nhà nước) mà còn
bao gồm cả các cơ quan nhà nước như quốc hội, viện kiểm sát, tòa án… Họ thực hiện hoạt động quan lí
hành chính nhà nước như việc điều chỉnh công tác nội bộ, khen thưởng,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×