Tải bản đầy đủ

Trong mọi trường hợp không xử phạt tiền ở mức cao nhất đối với người chưa thành niên phạm tội

Trong mọi trường hợp không xử phạt tiền ở mức cao nhất đối với người chưa thành
niên phạm tội
Đúng
Vì:
Áp dụng khoản 3 Điều 134 Luật xử lý VPHC.
Trong mọi trường hợp không xử phạt tiền ở mức cao nhất đối với người chưa thành
niên phạm tội
Đúng
Vì:
Áp dụng khoản 3 Điều 134 Luật xử lý VPHC.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×