Tải bản đầy đủ

Biện pháp xử lí hành chính khác chỉ áp dụng khi có vi phạm hành chính xảy ra

Biện pháp xử lí hành chính khác chỉ áp dụng khi có vi phạm hành chính xảy ra.
Sai
Vì: Các biện pháp xử lí hành chính khác không phải chỉ áp dụng khi có vi phạm hành chính xảy ra. Tại
khoản Điều 24 Pháp lệnh xử lý vphc đã quy định thì áp dụng biện pháp xử lí hành chính khác đối với: “A)
Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng
hoặc
đặc
biệt
nghiêm
trọng
quy
định
tại
Bộ
luật
Hình
sự”.
Vậy ở đây đã quá rõ là có trường hợp do vi phạm hình sự chứ không phải vi phạm hành chính. Nên khẳng
định trên rõ ràng sai.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×