Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản tuyển chọn nhất

Giáo án Sinh học 11
Tuần: 33

Bài 46 CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
I Mục tiêu:
- Nêu được cơ chế điều hòa sinh tinh và điều hòa sinh trứng.
- Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến qúa trình sinh tinh và sinh trứng, từ đó vận dụng
lí thuyết vào thực tiễn
II Trọng tâm:
- Vai trò của hoocmôn trong cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng.
III Phương pháp dạy học
- Tranh vẽ hình 46.1- 46.2 SGK
IV Tiến trình
1 Ổn định lớp
- Kiểm tra ghi vắng vào sổ đầu bài.
2 Kiểm tra 15 phút:
CH: Thế nào là sinh sản hữu tính? Trình bày các giai đoạn sinh sản hữu tính ở động vật? Ưu điểm
và hạn chế của phương pháp này?
3 Giảng bài mới:
Hoạt động GV
- Tại sao nói điều hòa sinh

sản chủ yếu là điều hòa
sinh tinh và sinh trứng?
- Yếu tố nào có vai trò chủ
yếu trong điều hòa sinh
tinh và sinh trứng?
- Quan sát hình 46.1 trả lời
câu lệnh SGK:
+ Cho biết tên hoocmon
kích thích sản sinh tinh
trùng ở tinh hoàn.
+ Các hoocmon ảnh
hưởng đến qúa trình sinh
tinh như thế nào?
- Vùng dưới đồi và tuyến
yên ảnh hưởng trực tiếp
hay gián tiếp lên qúa trình
sinh tinh?
- Vai trò của liên hệ
ngược?
- Quan sát hình 46.2 trang
180 SGK trả lời câu lệnh:
+ Tên hoocmôn, và ảnh
hưởng của từng hoocmon
đến qúa trình phát triển
chín và rụng trứng?.
- GV nhận xét, đánh giá,
giải thích thêm sự điều hoà
theo cơ chế ức chế ngược.
- Vì sao trứng chín và rụng
theo chu kì?
* Ngoài ra sự rụng trứng

Hoạt động HS
- HS nghiên cứu SGK, trả
lời:
+ Do việc sinh ra trứng và
tinh trùng liên quan đến kết
qủa sinh sản.
+ Yếu tố liên quan là hệ nội
tiết - hoocmon


- HS quan sát hình, thảo
luận, cần nêu được:
- Tên các hoocmon, nơi sản
xuất, tác dụng của từng loại
hoocmôn.

-

Ảnh hưởng gián tiếp.

 điều hòa lượng hoocmôn
trong máu.
- HS thảo luận , nêu được:
+ Hoocmon của tuyến yên:
FSH, LH, hoocnmon thể
vàng.
+ Vai trò làm chín và rụng
trứng, làm dày lớp niêm mạc
tử cung chuẩn bị đón hợp tử.
+ HS trao đổi để trả lời( chú
ý do ức chế ngược)
- THỏ và mèo chỉ sau khi

Nội dung
I.Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh
trứng
1 Cơ chế điều hòa sinh tinh
- Khi có kích thích , vùng dưới đồi
tiết ra GnRH kích thích tuyến yên,
tuyến yên tiết hoocmon FSH, LH.
- FSH kích thích ống sinh tinh sản
xuất tinh trùng.
- LH kích thích tế bào kẽ tiết ra
hoocmon testosteron  kích thích sản
sinh tinh trùng.
* Khi nồng độ testosteron trong máu
cao  ức chế ngược tuyến yên và
vùng dưới đồi gây giảm tiết GnRH,
FSH.
 tế bào kẽ giảm tiết
testosteron, khi testostern trong máu
giảm , không còn gây ức chế nên
tetosteron tiếp tục được tiết ra theo
chu kì.
2 Cơ chế điều hòa sinh trứng:
- Tuyến nội tiết tiết các hoocmon theo
đường máu đến buồng trứng kích thích
sinh sản ra trứng.
- Khi kích thích vùng dưới đồi tiết
GnRH kích thích tuyến yên  tuyến
yên tiết FSH, LH.
+ FSH kích thích nang trứng phát
triển  tiết ra ơstrôgen.
+ LH làm trứng chín , rụng , hình
thành và duy trì hoạt động của thể
vàng  tiết ra hoocmon prôgesteron
va ơstrôgen


còn chịu tác động của giao
phối ở một số loài động
vật.
- Trong sản xuất là thế nào
để kích thích trứng chín và
rụng?

gia phối trứng mới rụng.
- cần sử dụng hoocmon, do
trứng chín và rụng dưới tác
động của hoocmon.

- Yếu tố thần kinh ảnh
hưởng đến qúa trình sinh
sản như thế nào?
- Những yếu tố nào của
môi trường ảnh hưởng đến
sinh sản và ảnh hưởng như
thế nào?

- HS thảo luận từ thông tin
SGK, và các thông tin mà
các em cập nhật được qua
sách báo tivi ... Để trả lời.
+ Người nghiệnma túy 
rối loạn sinh sản.
+ Động vật bị kíc h thích
bởi âm thanh mạnh  con
Hãy nêu một số dẫn chứng cái bị rối loạn chu kì rụng
cụ thể?
trứng.
+ Thiếu ăn: gà, vịt sẽ
ngừng đẻ trứng, trâu bò
động dục muộn….
* Liên hệ thực tế: cần có  Tạo điều kiện sống tốt,
biện pháp gì để vật nuôi có chế độ dinh dưỡng phù
sinh trưởng và sinh sản tốt? hợp trong thời kì sinh sản.

- Prôgesteron và ơstrôgen làm cho
niêm mạc tử cung dày lên chuẩn
bị cho hợp tử làm tổ.
* Khi Prôgesteron và ơstrôgen cao sẽ
đồng thời ức chế vùng dưới đồi và
tuyến yên  giảm tiết GnRH, FSH,
LH  điều hoà ngược âm tính.
II Ảnh hưởng của thần kinh và môi
trường sống đến qúa trìng sinh tinh
và sinh trứng.
* Ảnh hưởng của thần kinh:
- Căng thẳng thần kinh, lo âu, sợ hãi
kéo dài hay đột ngột gây rối loạn qúa
trình chín và rụng trứng.
* Ảng hưởng của môi trường.
- Nhiệt độ, độ ẩm.
- Chế độ dinh dưỡng không hợp lí gây
rối loạn qúa trình chuyển hóa vật chất
trong cơ thể ảnh hưởng đến qúa trình
sinh tinh và sinh trứng.
- Các chất kích thích làm tinh hoàn
giảm khà năng sản sinh tinh trình và
buồng trứng kém hoạt động.

4 Cũng cố
- Cơ chế điều hòa qúa trìng sinh tinh và sinh trứng.
- Đọc nội dung tóm tắt SGK
- Trả lời câu hỏi cuối bài
5 Dặn dò:
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK.
- Soạn đề cương và học theo đề cương chuẩn bị cho thi hoc kì
- Tuần sau nộp kết qủa thực hành về chiết cành.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×