Tải bản đầy đủ

Giá trị hợp lý các tranh luận

1/6/2013

GIÁ TRỊ HỢP LÝ – Các tranh luận
Vũ Hữu Đức

Bài báo
 The crisis of fair-value accounting: Making sense of

the recent debate.
 Christian Laux, Christian Leuz (2009)
 Accounting, Organizations and Society 34 (2009) 826–
834

1


1/6/2013

Abstract
 The recent financial crisis has led to a vigorous debate about


the pros and cons of fair-value accounting (FVA). This debate
presents a major challenge for FVA going forward and
standard setters’ push to extend FVA into other areas. In this
article, we highlight four important issues as an attempt to
make sense of the debate.
 First, much of the controversy results from confusion about
what is new and different about FVA.
 Second, while there are legitimate concerns about marking
to market (or pure FVA) in times of financial crisis, it is less
clear that these problems apply to FVA as stipulated by the
accounting standards, be it IFRS or US GAAP.

Abstract
 Third, historical cost accounting (HCA) is unlikely to be the

remedy. There are a number of concerns about HCA as well
and these problems could be larger than those with FVA.
 Fourth, although it is difficult to fault the FVA standards per
se, implementation issues are a potential concern, especially
with respect to litigation.
 Finally, we identify several avenues for future research.

2


1/6/2013

Vấn đề khủng hoảng

KháiKhái
nịêm
nịêm
cơ bản

Giá trị
hợp lý

Vấn đề áp dụng

So với giá gốcTranh luận về khái niệm cơ bản
 Tán thành

 Phản đối

 FV phản ảnh điều kiện thị

 FV không thích hợp và

trường hiện tại.
 Cung cấp thông tin không
bị lỗi thời
 Tăng cường tính minh
bạch
 Khuyến khích các hành vi
điều chỉnh thích hợp

phản ành không đúng các
tài sản giữ lâu dài.
 Giá bán có thể bị xuyên
tạc do thị trường không
hiệu quả
 FV dựa trên các mô hình
dẫn đến thiếu tính tin cậy
 FV tác động xấu đến hệ
thống tài chính

3


1/6/2013

Giá gốc liệu có tốt hơn?
 Nếu FV không thích hợp, liệu giá gốc có thích hợp hơn

không?
 Trường hợp các công cụ tài chính giữ đến ngày đáo hạn?
 Các yêu cầu về vốn của ngân hàng nhà nước?

 FV có thể bị tác động bởi thị trường không hiệu quả,

có thể giải quyết bằng cách khác thay vì quay về gía
gốc, ví dụ thuyết minh.
 Cần phân tích kỹ hơn lợi ích và chi phí trong việc chọn
lựa một quyết định về kế toán.

FV và khủng hoảng tài chính
 FV ảnh hưởng làm xấu đi thị trường tài chính không?
 Thời kỳ bùng nổ. Việc sử dụng FV có thể làm tăng lợi

nhuận nhưng nó cũng cung cấp thông tin về khả năng
xảy ra khủng hoảng.
 Thời kỳ suy thoái. FV có thể gây ảnh hưởng dây chuyền
đến hệ thống. Nhưng HCA cũng sẽ gây những hậu quả
xấu. Mặt khác, các quy định về FV có thể ngăn chặn khả
năng này.

4


1/6/2013

Vấn đề áp dụng
 Việc giới hạn người quản lý chọn lựa cách thức thoát

ly khỏi giá tham chiếu trên thị trường. Cần có những
quy định/hướng dẫn rõ hơn.
 Trách nhiệm pháp lý của người quản lý và kiểm toán
viên có thể ảnh hưởng đến quyết định dùng FV như thế
nào. Cần có sự xem xét quan hệ giữa chuẩn mực kế
toán với môi trường pháp lý.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×