Tải bản đầy đủ

Đánh giá hoạt động tính dụng của ngân hàng á châu, chi nhánh thăng long

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỄN BÍCH NGỌC

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN
HÀNG Á CHÂU, CHI NHÁNH THĂNG LONG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỄN BÍCH NGỌC

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN
HÀNG Á CHÂU, CHI NHÁNH THĂNG LONG

Chuyên ngành


: Quản lý kinh tế

Mã số

: 60.34.04.10

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

HÀ NỘI - 2016


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả
nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng
dùng để bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được
cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016
Tác giả luận văn

Nguyễn Bích Ngọc

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page ii


LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã
nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động
viên của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng
và biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hiền đã tận tình hướng dẫn,
dành nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình
nghiên cứu và thực hiện đề tài.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào
tạo, Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn - Học
viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực
hiện đề tài và hoàn thành luận văn.


Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Ngân hàng
Thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Thăng Long; các cán bộ tín dụng; cán bộ
quản lý; chuyên viên tín dụng; nhân viên các Phòng giao dịch của Chi nhánh và
các khách hàng của chi nhánh ACB Thăng Long đã cung cấp số liệu, thông tin
giúp tôi hoàn thành luận văn.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi
hoàn thành luận văn./.
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016
Tác giả luận văn

Nguyễn Bích Ngọc

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 3


MỤC LỤC
Trang
Lời

cam

đoan....................................................................................................................
Lời

ii

cảm

ơn

......................................................................................................................iii Danh
mục chữ viết tắt ....................................................................................................vii
Danh

mục

bảng

.............................................................................................................viii Danh mục
biểu

đồ

...........................................................................................................

Danh

mục

ix
hộp

..................................................................................................................

x

Danh

mục sơ đồ .............................................................................................................. xi
PHẦN

I

MỞ

ĐẦU........................................................................................................... 1
1.1.
Tính
cấp
thiết
..................................................................................... 1

của

1.2
Mục
tiêu
.......................................................................................... 2

đề

nghiên

cứu

1.2.1
Mục
tiêu
.................................................................................................. 2

chung

1.2.2
Mục
tiêu
thể................................................................................................... 2
1.3
Đối tượng
..................................................................... 3phạm

vi

tài

cụ

nghiên

cứu

1.3.1
Đối
tượng
........................................................................................ 3

nghiên

cứu

1.3.2
Phạm
vi
........................................................................................... 3

nghiên

cứu

PHẦN
II

SỞ

............................................................. 5

THỰC

TIỄN

LUẬN

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tếPage 4


2.1

sở
...................................................................................................... 5
2.1.1
Các
khái
bản......................................................................................... 5
2.1.2
Vai trò và bản
.................................................... 23

chất

của

tínluận

niệmdụng

ngân

hàng

2.1.3
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng
..................... 25
2.2

sở
................................................................................................. 30
2.2.1
Tổng quan
.................................................... 30

nghiên

cứu

chất

lượng

thực

tiễn

tín

dụng

2.2.2
Hoạt động của các ngân hàng thương mại trên thế giới
................................. 31
2.2.3
35

Hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.................................

2.2.4
Bài
học
kinh
.............................................................................. 39

nghiệm

rút

ra

PHẦN III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................................................
41
3.1
41

Khái quát về Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Thăng Long ..........................

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 5


3.1.1
41

Quá trình thành lập và phát triển .....................................................................

3.1.2
41

Cơ cấu tổ chức .................................................................................................

3.2
46

Phương pháp chọn điểm nghiên cứu...............................................................

3.3
46

Phương pháp thu thập và phân tích số liệu .....................................................

3.3.1
46

Phương pháp thu thập số liệu ..........................................................................

3.3.2
49

Phương pháp phân tích ....................................................................................

3.3.3
50

Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu...........................................................................

PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .........................................
51
4.1

Thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Á
Châu, chi nhánh Thăng Long ..........................................................................
51

4.1.1
52

Hoạt động huy động vốn .................................................................................

4.1.2
57

Hoạt động cho vay ...........................................................................................

4.1.3
61

Kết quả một số hoạt động khác của ngân hàng ACB Thăng Long................

4.1.4
62

Kết quả thu hồi vốn vay của ACB Thăng Long giai đoạn 2013-2015 ..........

4.1.5

Đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Á
Châu, chi nhánh Thăng Long ..........................................................................
66

4.2

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng Á Châu,
chi nhánh Thăng Long .....................................................................................
68

4.2.1 Các yếu tố bên trong
........................................................................................ 68
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 5


4.2.2
88

Các yếu tố bên ngoài........................................................................................

4.3

Định hướng và giải pháp tăng cường hoạt động tín dụng của ngân
hàng thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Thăng Long ...........................
90

4.3.1
90

Định hướng ......................................................................................................

4.3.2
92

Các giải pháp tăng cường hoạt động tín dụng của ACB Thăng Long ...........

PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................
97
5.1
Kết luận
............................................................................................................ 97
5.2
Kiến nghị
.......................................................................................................... 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................
100
PHỤ
LỤC..................................................................................................................... 102

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 6Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page vi


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Nghĩa đầy đủ

ACB

:

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

KHCN

:

Khách hàng cá nhân

KHDN

:

Khách hàng doanh nghiệp

NH

:

Ngân hang

NHNN

:

Ngân hàng nhà nước

NHTM

:

Ngân hàng thương mại

NHTW

:

Ngân hàng trung ương

PGD

:

Phòng giao dịch

TTQT

:

Thanh toán quốc tế

USD

:

Đô la Mỹ

Vietcombank

:

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Vietinbank

:

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam


Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page vii


DANH MỤC BẢNG
Số bảng

Tên bảng

Trang

3.1
Thông tin điều tra
............................................................................................. 47
3.2
48

Cơ cấu chọn mẫu điều tra ................................................................................

4.1
45

Kết quả kinh doanh của ACB Thăng Long giai đoạn 2013-2015 .................

4.2
53

Nguồn huy động vốn của ACB giai đoạn 2013 - 2015 ..................................

4.3
56

Kết quả huy động vốn của ACB giai đoạn 2013 – 2015................................

4.4
58

Kết quả cho vay tín dụng tại các PGD của ngân hàng ACB..........................

4.5
59

Kết quả cho vay tín dụng theo đối tượng vay .................................................

4.6

Kết quả một số hoạt động khác của ACB chi nhánh Thăng Long giai
đoạn 2013-2015 ...............................................................................................
61

4.7
64

Kết quả thu hồi nợ vay của ACB Thăng Long giai đoạn 2013-2015 ............

4.8
69

Mức lãi suất cho vay của ngân hàng ACB giai đoạn 2013 - 2015.................

4.9
71

Lãi suất huy động vốn của ACB giai đoạn 2013-2015 ..................................

4.10
72

Đánh giá của khách hàng về lãi suất cho vay của ACB .................................

4.11
73

Đánh giá của khách hàng về lãi suất huy động của ACB...............................

4.12
74

Đánh giá của khách hàng về lượng vốn vay từ ACB Thăng Long................

4.13
75

Trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng của ACB Thăng Long ................

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 8


4.14
76

Trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng..........................................................

4.16
81

Đánh giá về thời gian giải quyết hồ sơ tín dụng của ACB .............................

4.17
84

Hoạt động kiểm soát nội bộ.............................................................................

4.18

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng ACB
Thăng Long (theo đánh giá của khách hàng)..................................................
87

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 9


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Số biểu đồ

Tên biểu đồ
4.1
4.2

Trang

Nguồn huy động vốn theo thời hạn vay
.......................................................... 54
Kết quả vay vốn tín dụng theo thời hạn vay
................................................... 60

4.3

Ý kiến của khách hàng về chất lượng cán bộ tín dụng ACB .........................
77

4.4

Đánh giá của cán bộ quản lý về chuyên môn của cán bộ tín dụng ................
77

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 9


DANH MỤC HỘP
Số hộp

Tên hộp

4.1

Việc quyết định gửi tiền tiết kiệm được chúng tôi tham khảo, cân
nhắc.............. 73
4.2

4.3

Trang

Để mọi người đăng ký sắp lịch tham gia các khóa đào tạo
............................ 78

Tổng kết, báo cáo các vấn đề liên quan đến trang thiết bị..............................
85

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 10


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Số sơ đồ
4.1

Tên sơ đồ

Cơ cấu tổ chức của ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long........................
43
4.2

4.3

Trang

Quy trình cho vay vốn của ngân hàng ACB
................................................... 79

Xét duyệt trước khi cho vay của ngân hàng ACB ..........................................
82
4.4
Kiểm soát hoạt động giải ngân tại
ACB ......................................................... 83

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 11


PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với lịch sử phát
triển của nền sản xuất hàng hoá. Trải qua hàng trăm năm, đến nay hoạt động của
các ngân hàng thương mại đã trở thành một yếu tố không thể thiếu gắn liền với
nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Ngân hàng là một sản phẩm độc đáo
của nền sản xuất hàng hoá, một động lực quan trọng cho sự phát triển của nền
sản xuất xã hội.
Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh
tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói
chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó Ngân hàng thương mại thường
chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các Ngân hàng.
Ngân hàng thương mại có một quá trình phát triển lâu dài từ thấp đến cao, từ đơn
giản đến phức tạp. Khi mới ra đời, tổ chức và nhiệm vụ hoạt động của nó rất đơn
giản nhưng càng về sau theo đà phát triển của kinh tế hàng hoá, tổ chức của các
Ngân hàng cũng như nhiệm vụ của nó ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.
Ngân hàng thương mại là một tổ chức tín dụng kinh doanh tiền tệ mà hoạt động
chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn
trả và sử dụng số tiền gửi đó để cho vay đầu tư, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu
và làm các phương tiện thanh toán.
Các Ngân hàng thương mại (NHTM) có vai trò rất lớn đối với sự phát
triển kinh tế của một quốc gia. Cùng với sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất
nước thì không thể phủ nhận vai trò đóng góp to lớn của ngành Ngân hàng. Thứ
nhất: NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế, là công cụ quan trọng thúc đẩy
phát triển lực lượng sản xuất. Thứ hai: NHTM là cầu nối giữa các doanh nghiệp
với thị trường thông qua hoạt động tín dụng của Ngân hàng đối với các doanh
nghiệp. Thứ ba: NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 1


Thông qua hoạt động của NHTM, NHTW thực hiện chính sách tiền tệ phục vụ
các mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn của chính phủ bằng các công cụ như: ấn định
hạn mức tín dụng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu, nghiệp vụ thị
trường mở để tác động tới lượng tiền cung ứng trong lưu thông. Thứ tư: Là cầu
nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế.
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) được thành lập ngày
20/4/1993 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/6/1993. Tính đến nay, ACB
là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) hàng đầu tại
Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và gần 9.000 nhân viên
làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng.
Chi nhánh Thăng Long là một trong số 4 Chi nhánh ACB tại Hà Nội.
Trong những năm vừa qua, hoạt động tín dụng của chi nhánh có mức tăng trưởng
khá ấn tượng, dư nợ cho vay tăng đều qua các năm, tỷ lệ nợ xấu giảm...đáp ứng
nhu cầu tín dụng của người dân cũng như các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt
động tín dụng của ACB Chi nhánh Thăng Long vẫn còn một số hạn chế làm ảnh
hưởng đến kết quả kinh doanh của Ngân hàng. Hoạt động tín dụng của Ngân
hàng là hoạt động chủ yếu, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của ngân hàng,
đóng góp tỷ trọng rất lớn trong doanh thu của ngân hàng. Thực trạng hoạt động
tín dụng của ACB chi nhánh Thăng Long hiện nay ra sao? Giải pháp nào để tăng
cường hoạt động tín dụng của ngân hàng ACB – chi nhánh Thăng Long? Để trả
lời câu hỏi đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hoạt động tín
dụng của ngân hàng Á Châu, chi nhánh Thăng Long”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng ACB,
chi nhánh Thăng Long, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường hoạt động tín
dụng của ngân hàng ACB chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 2


- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tín dụng của ngân
hàng thương mại;
- Đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng Á Châu, chi nhánh Thăng Long;
- Phân tích một số yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng của ngân hàng
Á Châu, chi nhánh Thăng Long;
- Đề xuất một số giải pháp tăng cường hoạt động tín dụng của ngân hàng
Á Châu, chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới.
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận và thực tiễn về
tín dụng, các hoạt động tín dụng của ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long.
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
+ Về nội dung: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động
tín dụng của ngân hàng Á Châu, chi nhánh Thăng Long.
+ Về không gian: đề tài tiến hành nghiên cứu tại ngân hàng Á Châu, chi
nhánh Thăng Long.
+ Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2013 – 2015, đề xuất
giải pháp đến 2020.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 3Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 4


PHẦN II
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
2.1 Cơ sở lý luận
2.1.1 Các khái niệm cơ bản
2.1.1.1 Tín dụng
Vốn là một trong những yếu tố cơ bản nhất của quá trình sản xuất của xã
hội. Vào những thời điểm nhất định sẽ có những tác nhân có nhu cầu về vốn để
mở rộng đầu tư cho sản xuất kinh doanh và có những tác nhân dư vốn và có nhu
cầu cho vay vốn. Tuy nhiên, sự gặp gỡ giữa người có cung về vốn và người có
cầu về vốn không dễ dàng, điều này đã được một tổ chức trung gian giải quyết,
đó chính là các NHTM. Hoạt động tín dụng của ngân hàng đã có từ rất lâu và là
hoạt động chính, cơ bản của tất cả các NHTM hiện nay tuy nhiên khái niệm tín
dụng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.
Có quan điểm cho rằng: “Tín dụng là một phạm trù kinh tế thể hiện mối
quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay có
nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho vay trong một thời
gian nhất định. Người đi vay, khi tới thời hạn trả nợ có nghĩa vụ hoàn trả số tiền
hoặc giá trị hàng hoá đã vay, có hoặc không kèm theo một khoản lãi”.
Quan điểm khác lại cho rằng: “Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời
một lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng để sau một thời gian nhất
định thu hồi về một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu”. Hay: “Tín dụng
là một giao dịch về tài sản giữa bên cho vay và bên đi vay trong đó bên cho vay
chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo
thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho
bên cho vay khi đến hạn thanh toán” (Phan Thị Thu Hà, 2013).
Các nhà kinh tế học hiện đại lại cho rằng: “Tín dụng là dựa trên cơ sở lòng
tin, nghĩa là người cho vay tin tưởng vào người đi vay sử dụng vốn có hiệu quả
và hoàn trả đúng thời hạn cả vốn lẫn lãi” (Nguyễn Văn Tiến, 2013).
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 5


Có thể khái quát về tín dụng như sau: Tín dụng là một phạm trù kinh tế
hàng hoá là hình thức vận động của vốn cho vay. Tín dụng phản ánh quan hệ
kinh tế giữa chủ thể sở hữu và các chủ thể sử dụng đối với nguồn vốn nhàn rỗi
trong nền kinh tế, là sự chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị hay hiện
vật theo những điều kiện mà hai bên thoả thuận để sau một thời gian thu về một
lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu với những điều kiện mà hai bên thoả
thuận với nhau.
2.1.1.2 Ngân hàng
a) Khái niệm
Ngân hàng được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nền
sản xuất hàng hóa nhằm phục vụ cho nhu cầu trao đổi hàng hóa trong và ngoài
nước cũng như nhu cầu lưu thông tiền tệ. Có quan điểm khác nhau của nhiều tác
giả về khái niệm ngân hàng, dựa trên những khía cạnh nghiên cứu riêng biệt mà
ngân hàng được định nghĩa sao cho phù hợp nhất và phản ánh rõ nhất đặc điểm
của một loại hình kinh doanh đặc biệt, đó là kinh doanh tiền tệ. Theo Giáo sư
Peter Rose thì “Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục
các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ
thanh toán - và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức
kinh doanh nào trong nền kinh tế” (Trích bởi Phạm Thị Ý Nhi, 2007).
Ngân hàng là một tổ chức tài chính và trung gian tài chính chấp nhận tiền
gửi và xác định kênh tiền gửi đó vào các hoạt động cho vay, trực tiếp hoặc gián
tiếp thông qua các thị trường vốn. Ngân hàng là kết nối giữa khách hàng có thâm
hụt vốn và khách hàng có thặng dư vốn (Phan Thị Thu Hà, 2013).
Theo luật ngân hàng của Pháp năm 1941 thì "Ngân hàng là những xí
nghiệp hay cơ sở nào hành nghề thường xuyên nhận của công chúng dưới hình
thức kỷ thác hay hình thức khác, các số tiền mà họ dùng cho chính họ và các
nghiệp vụ chứng khoán tín dụng hay dịch vụ tài chính”. Hay như ở Ấn Độ, luật
ngân hàng năm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 6


1950 và được bổ sung năm 1959 đã nêu: "Ngân hàng là cơ sở nhận các khoản
tiền kỷ thác để cho vay, tài trợ, đầu tư”. Và theo luật ngân hàng của Đan Mạch

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page 7


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×