Tải bản đầy đủ

SỔ DỰ GIỜ 2009-2010

4)Về tổ chức :
(1)
(2)
(3) (4) (5)
8
Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân
phối thời gian hợp lí ở các phần, các khâu.
9
Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích
cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu
bài, với các đối tượng; học sinh hứng thú học.
Tổng điểm :………………
5)Kết quả :
(1)
(2)
(3) (4) (5)
10
Đa số học sinh hiểu bài; nắm vững trọng
tâm, biết vận dụng kiến thức.
Tổng điểm :……… Tổng điểm (TĐ) 5 mặt :………………
Xếp loại Giỏi Khá Trung bình Yếu kém

Yêu cầu
17≤TĐ≤20
§1,4,6,9:2 đ
13≤TĐ≤16,5
§1,4,9: 2 đ
10≤TĐ≤12.5
§1,4 : 2 đ
TĐ≤9,5
Đánh giá
tiết dạy
III. Những đề nghò:
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
IV. Đánh giá toàn bộ tiết dạy:
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Chữ ký người được dự giờ :
Học kỳ : Năm học : 20 - 20
Tổ : ……………………… Trường …………………………………………………………
Tiết dự thứ :
Tên Giáo Viên:………………………………….……………………………………………………………………….
Lớp dạy : ……………………………Ngày dạy : ………………………………….…………………………….
Bài dạy : …………………………….…………………….……………………………………………………………………
I.Tiến trình bài dạy :
Trình tự bài dạy-phát vấn Nhận xét người dự
II.Nhận xét của người dự :
1)Về cấu trúc bài giảng :
Các
mặt
Các yêu cầu Điểm
0 1 2
(1)
(2)
(3) (4) (5)
1
Chính xác khoa học (khoa học bộ môn và


quan điểm tư tưởng, lập trường chính trò)
2
Bảo đảm tính hệ thống; đủ nội dung; làm rõ
trọng tâm
3
Liên hệ thực tế ( nếu có); có tính giáo dục
Tổng điểm :………………
2)Về phương pháp :
(1)
(2)
(3) (4) (5)
4
Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng
bộ môn, với nội dung của kiểu bài trên lớp
5
Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt
động dạy và học
Tổng điểm :………………
3)Về phương tiện :
(1)
(2)
(3) (4) (5)
6
Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết
bò dạy và học phù hợp với nội dung của kiểu
bài trên lớp.
7
Trình bày bảng hợp lí,chữ viết, hình vẽ, lời
nói rõ ràng, chuẩn mực; giáo án hợp lý.
Tổng điểm :………………
Sở GD-ĐT: ………………………………
Trường :……………………………………
Tổ : …………………………………………..
Họ và tên giáo viên :…………………………………
Năm học: ………………………………………………..
Hướng dẫn làm sổ dự giờ:
• Bạn in bìa sổ dự giờ làm trang 1.
• In trang 1 và 2 của Document trên cùng tờ giấy khổ A4
làm phần ruột bên trong.
• Muốn có n phiếu dự giờ, bạn photocopies thành n tờ ruột,
hai tờ liền nhau, bạn xếp thuận − nghòch − thuận…. Cứ thế
cho đến tờ thứ n.
• Cuối cùng bạn dùng kẹp bấm lại ở giữa như quyển tập học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×