Tải bản đầy đủ

Báo cáo thành tích t. Chánh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị khen tặng danh hiệu : Lao động tiên tiến
Năm học : 2008 -2009
I/ SƠ YẾU LÝ LỊCH :
- Họ và tên : Huỳnh Duy Nhiệm
- Nam/ Nữ : Nam Dân tộc : Kinh.
- Năm sinh : Ngày 02 tháng 02 năm 1978
- Quê quán : Xã Vĩnh Hảo , Huyện Vĩnh Thạnh , Tỉnh Bình Định
- Trú quán : Phường Đoàn Kết , Thị xã Ayunpa , Tỉnh Gia Lai .
-Trình độ chuyên môn : Cao đẳng sư phạm
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam chính thức : Không
- Đơn vị công tác : Trường THCS Nguyễn Du , Xã Chrôh Pơnan , Huyện
Phú Thiện , Tỉnh Gia Lai .
- Quá trình công tác :
+ Từ năm 2004 đến 2006: Giáo viên công tác tại trường THCS Nguyễn
Huệ - Ayunpa - Gia lai.
+ Từ năm 2006 đến nay : Giáo viên công tác tại trường THCS Nguyễn
Du .
- Những khó khăn thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ :

+ Thuận lợi : Được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của ban giám hiệu,
đồng nghiệp, là giáo viên công tác lâu năm , sống trên địa bàn xã nhà .
+ Khó khăn : Điều kiện kinh tế còn khó khăn , thời gian đầu tư cho
chuyên môn còn hạn chế .
II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :
1/ Tư tưởng chính trị :
- Phẩm chất đạo đức , lối sống : Bản thân tôi luôn xác định rõ vai trò trách
nhiệm của mình với công việc được giao . Có lập trường tư tưởng vững vàng
1
kiên định . Làm việc theo hiến pháp và pháp luật nhà nước . Chấp hành đúng
đường lối, chính sách , pháp luật của Đảng và nhà nước . Hết lòng phục vụ
nhân dân . Có phẩm chất đạo đức trong sáng , luôn tu dưỡng rèn luyện đạo
đức lối sống , đoàn kết hoà nhã với đồng nghiệp , mọi người xung quanh .
2/ Thực hiện nhiệm vụ được giao : Năm học 2008 2009 bản thân được phân
công chủ nhiệm lớp 9/2, giảng dạy bộ môn toán khối 9.
a- Công tác chủ nhiệm :
- Là giáo viên nhiều năm làm công tác chủ nhiệm , đây là tập thể lớp tiên
tiến trong năm học trước . Vì vậy là giáo viên chủ nhiệm luôn thể hiện hết vai
trò trách nhiệm của mình , xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ lớp , tìm hiểu tâm
tư tình cảm học sinh của lớp đẻ có biện pháp phù hợp . Tôi luôn bám sát kết
hoạch của trường lớp triển khai kịp thời hàng tuần tháng cụ thể , sơ kết , tổng
kết hoạt động của lớp hàng tuần để kịp thời có biện pháp cụ thể . Luôn quan
tâm giúp đỡ vận động học sinh học yếu , có hoàn cảnh khó khăn .
2/ Công tác chuyên môn :
- Được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của ban giám hiệu, đồng nghiệp.
Bản thân tôi luôn chấp hành tốt mọi qui chế chuyên môn , sẵn sàng nhận mọi
nhiệm vụ khi được phân công. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia tích cực các
phong trào chuyên môn đề ra như : Đảm bảo ngày giờ công , soạn giảng đầy
đủ , thực hiện đúng dủ chương trình , có đầy đủ hồ sơ theo quy định . Tích
cực tham gia học tập các chuyên đề đổi mới , các lớp bồi dưỡng chuyên môn
do nhà trường và phòng giáo dục tổ chức .Tham gia viết sáng kiến kinh
nghiệm và dụ thi giáo viên giỏi cấp trường , cấp huyện . Ngoài ra để nâng cao
chất lượng dạy học tôi luôn tìm tòi vận dụng các phương pháp đổi mới , tham
gia dự giờ thăm lớp , học hỏi đồng nghiệp ,giúp học sinh chủ động tích cực
học tập và lĩnh hội kiến thức một cách có hiệu quả nhất .
3/ Hướng khắc phục : Bản thân sẽ cố gắng hơn nữa sắp xếp thời gian trong
công tác giảng dạy và nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt hơn nữa trong
những năm học tới .
2
4/ Kết quả đạt được :
+ Công tác chủ nhiệm : Duy trì sĩ số : 97,2 %
Hạnh kiểm : Tốt : 34 ; Khá : 2 ;TB : 0
Học Lực : Giỏi: 2 ; Khá :10 ; TB :22 ;Yếu : 02
+Công tác chuyên môn : Đạt giáo viên giỏi cấp trường , cấp huyện , đạt
sáng kiến kinh nghiệm tốt cấp trường . Xếp loại cuối năm là hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ .
5/Cải tiến giải pháp hữu ích sáng kiến so với năm học trước .
Sau khi áp dụng đề tài vào các hoạt động giáo dục trong năm học . Căn cứ
vào kết quả . Tôi nhận thấy :
- Về học sinh : Các em thực hiện kỷ năng vẽ hình chính xác hơn , các
em thêm yêu thích môn toán hình
- Về giáo viên : Thực hiện giảng dạy bộ môn toán được tốt hơn .
6/ Học tập, bồi dưỡng chuyên môn , nghiệp vụ :
Tích cực tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề đổi mới , các lớp bồi
dưỡng chuyên môn do nhà trường và phòng giáo dục tổ chức .
7/Tham gia xây dựng tập thể : Chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật ,
tham mưu góp ý xây dựng trường lớp , đoàn kết nội bộ , quan tâm giúp đỡ
đồng nghiệp . Xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh .
IV/ KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN :
- Năm học 2006 -2007 : Đạt danh hiệu lao động tiên tiến - Số 09/QĐ-
UBND , ngày 29/8/2007 .
- Năm học 2007 -2008 : Đạt danh hiệu lao động tiên tiến - Số 09116/QĐ-
UBND, ngày 14/8/2008 .
- Năm học 2008 -2009 : Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện-Số 83, ngày
23/4/2009 .
Trên đây là những thành tích mà bản thân tôi đã đạt được trong năm
học 2008 -2009 và những năm học trước .
Phú thiện , ngày 25 tháng 5 năm 2009
3
NGƯỜI VIẾT

Hu nh Duy Nhi m ỳ ệ
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×