Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

Quy trinh xac dinh khia canh va tac dong moi truong ISO 14001 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (229.74 KB, 21 trang )

CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

Trang

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH
VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1/21


CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

Trang

2/21


CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

Người biên soạn

Người kiểm tra

Trang

3/21

Phê duyệt


Sửa


đổi lần

CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

Ngày sửa đổi
/ Ngày ban hành lại

Người sửa

Người
kiểm tra

Phê duyệt

Trang

4/21

Diễn giải


CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

Trang

5/21


I. Muïc ñích


CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

Trang

6/21

Quy trình này được lập ra và duy trì nhằm để xem xét, xác định và đánh giá các khía cạnh môi trường có
hoặc có thể tác động đáng kể đến môi trường phát sinh từ các hoạt động trong phạm vi hệ thống quản lý
môi trường của Công ty
II. Phaïm vi aùp duïng
- Áp dụng cho tất cả các phòng/ bộ phận trong công ty.
- Đại diện quản lý môi trường có nhiệm vụ triển khai kiểm soát việc thực hiện quy trình này


CƠNG
TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH
III.Tài liệu viện
dẫn:

Trang

7/21

- Hệ thống quản lý mơi trường, mục 4.3.1 – xác định khía cạnh
IV. Định nghĩa và quy đònh từ viết tắt
a/ Đònh nghóa:
- Mơi trường: những thứ bao quanh nơi hoạt động của cơng ty, kể cả khơng khí, nước, đất, nguồn tài
ngun thiên nhiên, hệ thực vật, hệ động vật, con người và các mối quan hệ qua lại của chúng.
- Khía cạnh: yếu tố của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của cơng ty mà có thể tác động qua lại với
mơi trường.Trang

8/21

TMmôi
SX NHỰA
P SlàTÍN
- Tác động: bất kỳ mộtCÔNG
sự thayTY
đổiTNHH
nào của
trường,Edù
bấtTHÀNH
lợi hoặc có lợi, toàn bộ hay từng phần do
các khía cạnh môi trường của công ty gây ra.
- Các hoạt động: bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trong khuôn viên của công ty.
- Sản phẩm: bất kỳ sản phẩm nào, dù cho sản phẩm đó được tạo ra có chủ ý hay không có chủ ý.
- Dịch vụ: bất kỳ hình thức dịch vụ nào được thực hiện trong khuôn viên của công ty do chính công ty
thực hiện hoặc do nhà thầu phụ thực hiện.
- Bình thường: những hoạt động được thực hiện hàng ngày hoặc theo kế hoạch
- Bất thường: những hoạt động được thực hiện bất ngờ, không có kế hoạch


CÔNG
TM SX
NHỰA
- Khẩn cấp: như hoả hoạn,
vỡ TY

đậpTNHH
nước thải,
thiên
tai...E P S TÍN THÀNH

b/ Töø vieát taét:
- HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường
- ĐDQLMT: Đại diện quản lý môi trường
- TP: Trưởng phòng
- TBP: Trưởng bộ phận

Trang

9/21


CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

Trang

10/21

V. Noäi dung quy trình
- ĐDQLMT sẽ chịu trách nhiệm nhằm đảm bảo việc xem xét các khía cạnh và tác động môi trường được
tiến hành ít nhất một lần/ năm dựa trên sự thay đổi do phát sinh hoạt động mới hoặc khi thực hiện đánh giá
nội bộ HTQLMT.
- Trưởng các bộ phận đảm bảo Bảng xác định khía cạnh và tác động môi trường bao gồm đầy đủ tất cả
các hoạt động trong bộ phận của mình.Trang

11/21

CÔNG
TY và
TNHH
TM SX
NHỰA
E Pcần
S TÍN
THÀNH
- Xem xét khía cạnh môi
trường
tác động
môi
trường
được
xem xét và lưu trữ tất cả các thông tin
được cập nhật trong những trường hợp sau:
a. Việc xem xét ban đầu khi nhận biết khía cạnh môi trường và tác động môi trường.
b. Việc thực hiện hoạt động mới và soát xét các hoạt động hiện tại.
c. Việc sửa đổi/ thay đổi các qui định hoặc các yêu cầu về luật định và các yêu cầu thích hợp khác.
d. Thay đổi chính sách
e. Máy móc mới và/ hoặc nguyên liệu mới
f. Thực hiện ít nhất một lần một năm kể từ ngày xem xét gần nhất


Trang


12/21

TY TNHH
TM SX
E Pliên
S TÍN
THÀNH
- ĐDQLMT sẽ thôngCÔNG
báo đến
các trưởng
bộNHỰA
phận có
quan
để nhận diện/ tái nhận diện các khía
cạnh và tác động của những hoạt động, sản phẩm liên quan của họ và ngày đưa ra quyết định thích hợp.
- Trưởng các bộ phận sẽ nhận biết trên từng hoạt động thiết yếu, các khía cạnh của chúng và các tác
động nào bình thường, bất thường và trong tình huống khẩn cấp.
- Dựa trên việc nhận biết các khía cạnh và tác động đó, trưởng các bộ phận sẽ điền vào biểu mẫu Bảng
xác định khía cạnh và tác động môi trường và nộp lên cho ĐDQLMT vào ngày đã được qui định.
- ĐDQLMT sẽ xem xét Bảng xác định khía cạnh và tác động môi trường. Nếu nội dung trong đó
không thích đáng thì trưởng bộ phận sẽ phải xem xét lại và nộp lại bảng đó.


Trang

13/21

TY TNHH
TM
NHỰAbộ

EP
S TÍN
THÀNH
- Áp dụng định nghĩaCÔNG
của phân
tích rủi
ro,SXtrưởng
phận
cùng
với ĐDQLMT sẽ đánh giá những tác
động quan trọng.
ĐDQLMT sẽ sử dụng kết quả đánh số để hướng dẫn xác định tác động nào quan trọng và đưa ra
chương trình quản lý môi trường thích hợp để giải quyết các tác động đáng kể đó. Tham khảo phụ lục 1.
- Dựa trên việc xác định các tác động đáng kể đó, chương trình quản lý môi trường sẽ được triển khai
theo khung thời gian thích hợp, rõ ràng và phương pháp để đạt được.
- ĐDQLMT theo dõi tình trạng của chương trình quản lý môi trường và có thể sửa đổi nếu cần thiết khi
có bất cứ sự thay đổi nào trong nội bộ hoặc bên ngoài.


Trang

14/21

TYtác
TNHH
NHỰAsẽEđược
P S TÍN
THÀNH
- Bảng xác định khíaCÔNG
cạnh và

độngTM
môiSXtrường
xem
xét ít nhất một năm một lần kể từ ngày
xem xét gần nhất.


CÔNG TY TNHH TM SXPhụ
NHỰA
lụcE1P S TÍN THÀNH

Trang

15/21

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG
Hạng mục
Mức độ nghiêm trọng

Mức độ
1
2
3

Diễn giải
Không đáng kể (chỉ ảnh hưởng đến khu vực người thực hiện
công việc)
Tác động nhẹ (có ảnh hưởng ra môi trường bên ngoài hay
xung quanh)
Tác động có hại/ bất lợi vi phạm với yêu cầu pháp luậtCÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

Khả năng xảy ra

Trang

4

Tác động có hại/ bất lợi và đe dọa cuộc sống con người

5

Khẩn cấp

1

Không xảy ra/ chưa từng xảy ra

2

Xảy ra khoảng 3 tháng/ lần

16/21

4

Xảy ra ít hơn khoảng dưới 3 tháng/ lần (nhưng không xảy ra
hàng ngày)

Xảy ra hàng ngày (nhưng không liên tục trong ngày)

5

Xảy ra liên tục trong ngày

3


CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

1

Yêu cầu của khách hàng

2
3

Bên hữu quan
Công nghệ kỹ thuật

Trang

17/21

Không yêu cầu
Khách hàng yêu cầu kiểm soát và điều này công ty đã đáp ứng
thỏa mãn.
Khách hàng yêu cầu kiểm soát và điều này công ty vẫn chưa
đáp ứng được.


1

Không yêu cầu

2
1

Có yêu cầu bắt buộc
Không có sẵn công nghệ nào khác tốt hơn


CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

Tài chính

Pháp luật

Trang

18/21

2

Có sẵn công nghệ để làm giảm hoặc loại trừ tác động môi
trường đó.

1

Không có sẵn để đáp ứng công nghệ


2

Có thể đáp ứng được nhưng không ngay lập tức mà phải cần
một khoảng thời gian.

3

Có đầy đủ và sẵn sàng đáp ứng mọi lúc.

1

Không yêu cầu


CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH

2
3

Trang

19/21

Có yêu cầu kiểm soát và điều nay công ty đã đáp ứng thỏa
mãn.
Có yêu cầu kiểm soát và điều này công ty vẫn chưa đáp ứng
được.

Chỉ số tác động = (3) x (4) x (5) x (6) x (7) x (8)

Chỉ số này là chỉ số để đánh giá sự đáng kể của tác động môi trường.


Trang

20/21

CÔNGNếu
TY TNHH
E Pthì
S TÍN
THÀNH
- Trường hợp bình thường:
chỉ số TM
nàySX
lớnNHỰA
hơn 10
tác động
xem là “đáng kể” cần kiểm soát các
khía cạnh của các tác động này như đưa ra mục tiêu hay thiết lập quy trình quản lý môi trường đối với
tác động này.
- Trường hợp bất thường và khẩn cấp chỉ số tác động ≥ 10 được xem là đáng kể
Các khía cạnh môi trường đáng kể sẽ được lập thành danh sách riêng theo mẫu BM-QTMT01-2

VI.

Caùc bieåu maãu:


Trang


NHỰA E P S TÍN THÀNH
- Bảng xác định khía CÔNG
cạnh vàTY
tácTNHH
động TM
môiSX
trường
BM-QTMT01-1
- Danh mục các khía cạnh môi trường đáng kể
BM-QTMT01-2

21/21Xem Thêm

×