Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

BÀI 1:
PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
-Nhận biết phép cộng hai phân số cùng MS.
- Biết quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu số.
- Rèn kĩ năng cộng chính xác, trình bày làm đúng quy định.
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng hai phân số .
- Giáo dục HS cẩn thận khi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Mỗi HS chuẩn bị 1 băng giấy hình chữ nhật kích thước 2cm x 8cm. Bút màu.
- GV chuẩn bị 1 băng giấy kích thước 20cm x 80cm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học và chuẩn bị
sách vở để học bài.
- HS lắng nghe và thực hiện.
2.Kiểm tra bài cũ
- Nêu các dấu hiệu chia hết?
- 4 HS nêu.

- Nêu cách rút gọn, so sánh Xếp … các
phân số?
* GV nhận xét.
3.Bài mới:
a).Giới thiệu bài:
-Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng - HS lắng nghe.
tìm hiểu và thực hành về phép cộng phân
số.
- GV ghi tựa lên bảng.
- Nhắc lại ttựa bài,
b).Hướng dẫn hoạt động với đồ dùng
trực quan
- GV nêu vấn đề: Có một băng giấy, bạn - HS tự nhẩm và nhớ vấn đề được nêu ra.
3
Nam tô màu 8 băng giấy, sau đó Nam tô
2
màu tiếp 8 của băng giấy. Hỏi bạn Nam

đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy ?
- Để biết bạn Nam đã tô màu tất cả bao - HS thực hành..
nhiêu phần băng giấy chúng ta cùng hoạt
+HS tô màu theo yêu cầu.
động với băng giấy.


- GV hướng dẫn HS làm việc với băng
giấy, đồng thời cũng làm mẫu với băng
giấy to:
+ Gấp đôi băng giấy 3 lần để chia băng
giấy làm 8 phần bằng nhau.
- HS quan sát.
+ GV tô màu .
- HS nêu.
+ Viết phân số biểu thị phần tô màu của
băng giấy thứ nhất?
+ Lần thứ nhất bạn Nam tô màu mấy phần
băng giấy ?
+ Viết phân số biểu thị phần tô màu của
băng giấy thứ hai ?
+Như vậy bạn Nam đã tô màu mấy phần


băng bằng nhau ?
+Hãy đọc phân số chỉ phần băng giấy mà
bạn Nam đã tô màu.
- Kết luận: Cả hai lần bạn Nam tô màu
5
được tất cả là 8 băng giấy.

c).Hướng dẫn cộng hai phân số cùng
mẫu
- GV nêu lại vấn đề như trên, sau đó hỏi
HS: Muốn biết bạn Nam tô màu tất cả mấy
phần băng giấy chúng ta làm phép tính -Bằng năm phần tám băng giấy.
gì ?
* Ba phần tám băng giấy thêm hai phần -Bằng năm phần tám.
tám băng giấy bằng mấy phần băng giấy ?
* Vậy ba phần tám cộng hai phần tám
bằng bao nhiêu ?
3
2
5
- GV viết lên bảng: 8 + 8 = 8 .

- HS nêu: 3 + 2 = 5.

* Em có nhận xét gì về tử số của hai
3
2
phân số 8 và 8 so với tử số của phân số
-2 phân số có mẫu số bằng nhau.
5
3
2
5
8 trong phép cộng 8 + 8 = 8 ?

* Em có nhận xét gì về mẫu số của hai
3
2
phân số 8 và 8

so với mẫu số của phân -Thực hiện lại phép cộng.


5
3
2
5
số 8 trong phép cộng 8 + 8 = 8

-Từ đó ta có phép cộng các phân số như -Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta
cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số.
3 2
5
sau: 8 + 8 = = 8
* Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số
-1 HS lên bảng làm bài.
ta làm như thế nào ?
- HS cả lớp làm bài vào vở.
d).Luyện tập
Bài 1
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS trên bảng
- HS nêu.
sau đó cho điểm HS.
-Khi ta đổi chỗ các số hang trong một tổng
Bài 2( Trên chuẩn )
thì tổng đó không thay đổi.
- GV yêu cầu HS phát biểu tính chất giao - HS lắng nghe.
hoán của phép cộng các số tự nhiên đã
học.
- Phép cộng các phân số cũng có tính chất - HS làm bài:
giao hoán, tính chất giao hoán của phép
cộng các phân số như thế nào, chúng ta
-1 HS tóm tắt trước lớp.
cùng làm bài tập 2 để biết được điều đó.
- HS làm bài vào vở..
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
Bài giải
* Khi ta đổi chỗ các phân số trong một
Cả hai ô tô chuyển được là:
tổng thì tổng đó có thay đổi không ?
+ = (Số gạo trong kho)
Bài 3 - GV yêu cầu HS đọc và tóm tắt
Đáp số: số gạo trong kho
bài toán.
* Muốn biết cả hai ô tô chuyển được bao - HS nêu.
nhiêu phần số gạo trong kho chúng ta làm
như thế nào ?
- GV yêu cầu HS làm bài sau đó chữa bài - Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực
hiện..
trước lớp.
4.Củng cố:
- Tiết học hôm nay cung cấp cho các em
kiến thức gì?
- Nêu cách cộng hai phân số cùng mẫu và
tính chất giao hoán của nó?
5. Dặn dò:
-Dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bị


bài sau: phép cộng phân số
* RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

BÀI 1:
PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
- Hình thành phép cộng 2 phân số khác mẫu số
- H S biết cộng hai phân số khác mẫu số.
- H Stính khoa học, cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Mỗi HS chuẩn bị ba băng giấy hình chữ nhật kích thước 2cm x 12cm. Kéo.
- GV chuẩn bị ba băng giấy màu kích thước 1dm x 6dm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học và chuẩn - HS lắng nghe và thực hiện.
bị sách vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ
- GV gọi HS lên bảng, yêu cầu các em - 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
nêu cách cộng các phân số cùng mẫu số - HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài
và làm các bài tập cô giáo tự ra của Tiết của bạn.
113.
- GV nhận xét và cho điểm HS.
3.Bài mới:
a).Giới thiệu bài:
- HS lắng nghe.
- Chúng ta đã biết thực hiện phép cộng
các phân số có cùng mẫu số, bài học
hôm nay giúp các em biết cách cộng các
phân số khác mẫu số.
- Nhắc lại tựa bài.
- GV ghi tựa lên bảng.
b).Hoạt động với đồ dùng trực quan - HS đọc lại vấn đề GV nêu.
- GV nêu vấn đề: Có một băng giấy
1
màu, bạn Hà lấy 2 băng giấy, bạn An


1
lấy 3 băng giấy. Hỏi cả hai bạn lấy bao

nhiêu phần của băng giấy màu ?
* Muốn biết hai bạn đã lấy bao nhiêu
phần của băng giấy màu chúng ta cùng
hoạt động với băng giấy.
- GV hướng dẫn HS hoạt động với
băng giấy, đồng thời cũng làm mẫu với
các băng giấy màu đã chuẩn bị:
+ Ba băng giấy đã chuẩn bị như thế
nào so với nhau ?
+ Hãy gấp đôi băng giấy theo chiều
dài, sau đó dùng thước chia mỗi phần đó
thành 3 phần bằng nhau.
+ GV yêu cầu HS làm tương tự với hai
băng giấy còn lại.

+ Giống nhau.
+ HS thực hiện và nêu:Băng giấy được
chia thành 6 phần bằng nhau.

+ HS thực hiện.

+ HS thực hiện.
1
+Hãy cắt 2 băng giấy thứ nhất.
+HS thực hiện.
1
+Hãy cắt 3 băng giấy thứ hai.
1
1
-Cả hai bạn đã lấy đi 5 phần bằng nhau.
+Hãy đặt 2 băng giấy và 3 băng giấy

lên băng giấy thứ ba.
* Hai bạn đã lấy đi mấy phần bằng
nhau ?
* Vậy hai bạn đã lấy đi mấy phần băng
giấy ?
c).Hướng dẫn thực hiện phép cộng
các phân số khác mẫu số
- GV nêu lại vấn đề của bài trong phần
trên, sau đó hỏi: Muốn biết cả hai bạn
lấy đi bao nhiêu phần của băng giấy
màu chúng ta làm phép tính gì ?
* Em có nhận xét gì về mẫu số của hai
phân số này ?
* Vậy muốn thực hiện được phép cộng
hai phân số này chúng ta cần làm gì
trước ?
- GV yêu cầu HS làm bài.

-Hai bạn đã lấy đi băng giấy.

- Chúng ta làm phép tính cộng:
1
1
2 + 3

- Mẫu số của hai phân số này khác nhau.
-Chúng ta cần quy đồng mẫu số hai
phân số này sau đó mới thực hiện tính
cộng.
-1 HS lên bảng thực hiện quy đồng và
cộng hai phân số trên, các HS khác làm
vào giấy nháp.
 Quy đồng mẫu số hai phân số:
 Cộng hai phân số:


1
1
2 + 3 = += .

- Hãy so sánh kết quả của cách này với
cách chúng ta dùng băng giấy để cộng.
* Qua bài toán trên bạn nào có thể cho
biết muốn cộng hai phân số khác mẫu số
chúng ta làm như thế nào ?
c)Luyện tập
Bài 1
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- GV chữa bài trước lớp, sau đó yêu cầu
HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của
nhau.
Bài 2
- GV trình bày bài mẫu trên bảng, sau
đó yêu cầu HS làm bài.
- GV chữa bài và cho điểm 2 HS đã
làm bài trên bảng.
Bài 3( Trên chuẩn )

- Hai cách đều cho kết quả là băng giấy.
- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số
chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số
rồi cộng hai phân số đó.
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm
bài vào vở.. Chẳng hạn:
3
+ 4 = + =.

-2 HS lên bảng làm bài
- HS cả lớp làm bài vào vở..

-1 HS đọc trước lớp.
-Chúng ta thực hiện phép tính cộng
phần đường đã đi của giờ thứ nhất với
giờ thứ hai.
Bài giải
Sau hai giờ ô tô đi được là:
3
8 + = (quãng đường)

- GV gọi 1 HS đọc đề bài.
* Muốn biết sau 2 giờ ô tô chạy được Đáp số: quãng đường.
bao nhiêu phần của quãng đường chúng
ta làm như thế nào ?
- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét và cho điểm HS.

- HS nêu.

4.Củng cố:
Các em vừa học toán bài gì?
- Nêu cách cộng 2 phân số khác mẫu - Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực
số?
hiện..
5. Dặn dò:
-Dặn dò HS ghi nhớ cách thực hiện


phép cộng các phân số khác mẫu số,
làm các bài tập ở lớp chưa hoàn thành
và chuẩn bị bài sau: luyện tập.
* RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×