Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép nhân phân số

BÀI 3:
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Nhận biết ý nghĩa của phép nhân phân số qua việc tính diện tích hình chữ nhật .
- Biết thực hiện phép nhân 2 phân số .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vẽ sẵn ên bảng phụ hình vẽ như phần bài học của SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học và chuẩn bị - HS lắng nghe và thực hiện.
sách vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ
- GV gọi HS lên bảng, yêu cầu các em - 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu
làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của - HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài
Tiết 121.
của bạn.
- GV nhận xét và cho điểm HS.
3.Bài mới:

a).Giới thiệu bài:
- Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết - HS lắng nghe.
cách thực hiện phép nhân các phân số.
- GV ghi tựa lên bảng.
- 1HS nhắc lại tựa bài.
b).Tìm hiểu ý nghĩa của phép nhân
thông qua tính diện tích hình chữ nhật
- GV nêu bài toán:
- HS đọc lại bài toán.
* Muốn tính diện tích hình chữ nhật - HS nêu.
chúng ta làm như thế nào ?
- Hãy nêu phép tính để tính diện tích hình - Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy
chữ nhật trên.
số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng.
4
2
c).Tính diện tích hình chữ nhật thông
5 x 3
qua đồ dùng trực quan
- GV nêu: Chúng ta sẽ đi tìm kết quả của
phép nhân trên qua hình vẽ sau:
- GV đưa ra hình minh hoạ:
- GV giới thiệu hình minh hoạ: Có hình
vuông, mỗi cạnh dài 1m. Vậy hình vuông
có diện tích là bao nhiêu ?
* Chia hình vuông có diện tích 1m 2 thành


15 ô bằng nhau thì mỗi ô có diện tích là
bao nhiêu mét vuông ?
-Diện tích hình vuông là 1m2.
* Hình chữ nhật được tô màu bao nhiêu ô
?
1
* Vậy diện tích hình chữ nhật bằng bao
15
nhiêu phần mét vuông ?
Mỗi
ô


diện
tích

m2
d).Tìm quy tắc thực hiện phép nhân
phân số
* Dựa vào cách tính diện tích hình chữ - Gồm 8 ô.
8
nhật bằng đồ dùng trực quan hãy chobiết
4
2
5 x 3 =?

- Diện tích hình chữ nhật bằng

15

m2.

* Quan sát hình và cho biết 8 là gì của
hình chữ nhật mà ta phải tính diện tích ?
* Chiều dài hình chữ nhật mấy ô ?
* Hình chữ nhật có mấy hàng ô như thế ?
* Chiều dai hình chữ nhật bằng 4 ô, hình
8
4
2
chữ nhật xếp được 2 hàng ô như thế. Vậy
15
để tính tổng số ô của hình chữ nhật ta tính - HS nêu 5 x 3 = .
bằng phép tính nào ?
* 4 và 2 là gì của các phân số trong phép
4
2
- 8 là tổng số ô của hình chữ nhật.
nhân 5 x 3 ?
* Vậy trong phép nhân hai phân số khi - 4 ô.
thực hiện nhân hai tử số với nhau ta được - Có 2 hàng.
-4x2=8
gì ?
* Quan sát hình minh hoạ và cho biết 15
là gì ?
* Hình vuông diện tích 1m 2 có mấy hàng
- 4 Và 2 là các tử số của các phân số trong
ô, mỗi hàng có mấy ô ?
4
2
* Vậy để tính tổng số ô có trong hình
2
vuông diện tích 1m ta có phép tính gì ?
phép nhân 5 x 3 .
* 5 và 3 là gì của các phân số trong phép 4
2
Ta được tử số của tích hai phân số đó.
nhân 5 x 3 ?
* Vậy trong phép nhân hai phân số, khi
thực hiện nhân hai mẫu số với nhau ta - 15 là tổng số ô của hình vuông có diện
tích 1m2.
được gì ?
* Như vậy, khi muốn nhân hai phân số - Hình vuông diện tích 1m 2 có 3 háng ô,


với nhau ta làm như thế nào ?
- GV yêu cầu HS nhắc lại về cách thực
hiện phép nhân hai phân số.
e).Luyện tập
Bài 1
- GV yêu cầu HS tự tính, sau đó gọi HS
đọc bài làm trước lớp.

trong mỗi hàng có 5 ô.
- Phép tính 5 x 3 = 15 (ô)
- 5 và 3 là mẫu số của các phân số trong
4
2
phép nhân 5 x 3

-Ta được mẫu số của tích hai phân số đó.
- GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3
- GV gọi 1 HS đọc đề bài, sau đó yêu cầu -Ta lấy tử số nhân tử số, lấy mẫu số nhân
HS tự tóm tắt và giải bài toán.
mẫu số.
Tóm tắt
- HS nêu trước lớp.
6
Chiều dài: 7 m
3
Chiều rộng : 5 m
2

Diện tích : … m
- GV chữa bài và cho điểm HS.

- Cả lớp thực hiện. làm bài vào vở. sau đó
1 HS đọc bài làm của mình trước lớp, HS
cả lớp theo dõi và nhận xét.
- Rút gọn rồi tính.
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm
bài vào vở..
- HS theo dõi bài chữa của GV, sau đó đổi
chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

4.Củng cố:
- GV yêu cầu HS nêu quy tắc thực hiện -1 HS nêu, cả lớp theo dõi và nhận xét.
phép nhân phân số.
5. Dặn dò:
- GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà - Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực
làm các bài tập chua hoàn thành và chuẩn hiện..
bị bài sau: luyện tập
* RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×