Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

BÀI 3
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ CỦA HAI SỐ
I.Mục tiêu :
Biết cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó
II. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ chép sẵn 2 bài toán ở SGK .
III. Các hoạt động dạy học :
Tl
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
4’ 1.Kiểm tra : Nêu cách tìm hai
số khi biết tổng và hiệu của hai 3, 4 em nêu.
35 số đó.

2.Bài mới :
a Bài toán 1.
- GV nêu bài toán
- 2, 3 em nêu :
- Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?
-Tỉ số này cho biết điều gì?
- Nếu coi số bé là 3 phần bằng nhau
?

thì số lớn được biểu thị 5 phần như
24
Số bé:
thế.
Số lớn:
?

- HD cách giải :
- Cả lớp lấy vở nháp làm theo sự
B1:Tìm hiệu số phần bằng hướng dẫn của cô giáo
nhau?
- Hiệusố phần bằng nhau: 5 - 3 = 2
B2 :Tìm giá trị 1 phần.
(phần)
B3 :Tìm số bé.
Giá trị 1 phần : 24 : 2 = 12
B4 :Tìm số lớn.
Số bé : 12 x 3 = 36
- Có thể gộp bước 2 và bước 3.
Số lớn : 36 + 24 = 60
(Số bé: 24 : 2 x 3 = 36


b.Bài toán 2
Số lớn: 36 + 24 = 60 )
(Hướng dẫn tương tự bài toán 1)
Đáp số: Số lớn : 60 ; Số bé : 36
- Lưu ý : Phân biệt số lớn ,số bé
Bài giải:
?m
và khi giải bài toán phải vẽ sơ Ta có sơ đồ:
đồ vào trong phần bài giải
(Hoặc có thể diễn đạt bằng lời) Chiều dài:
12m
Chiều rộng:
?m

c.Thực hành.
*Bài1 : Giải toán
- Đọc đề - tóm tắt đề?


- Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?
- Nêu các bước giải?
- GV chấm bài nhận xét:

*KSKG làm thêm bài 2, 3
Bài 2 : Chú ý vẽ sơ đồ tóm tắt.

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau
là:
7 - 4 = 3 (phần)
Chiều dài hình chữ nhật là :
12 : 3 x 7= 28 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật là :
28 - 12 = 16 (m)
Đáp số : Chiều dài : 28m ;
Chiều rộng : 16m
Cả lớp làm bài vào vở 1 em chữa
bài
- Coi số bé là 2 phần bằng nhau thì
số lớn bằng 5 phần như thế
- Hiệu số phần bằng nhau là :
5 - 2 = 3 (phần)
Số bé là : 123 : 3 x 2 = 82
Số lớn là 123 + 82 = 205.
Đáp số : số bé 82; số lớn
205


Hiệu của hai số là 25 .
2
7

Tỉ số của hai số là .
Coi số tuổi của con là 2 phần bằng
nhau thì số tuổi của mẹ là 7 phần
như thế.
Ta có sơ đồ:
? tuổi

Bài 3 : Cần xác định số bé nhất
có ba chữ số là số nào rồi tiến
hành giải.

25 tuổi

Tuổi con :
Tuổi mẹ :

? tuổi

Hiệu số phần bằng nhau : 7 - 2 = 5
(phần)
Số tuổi của con : 25 : 5 x 2 = 10
(tuổi)
Số tuổi của mẹ : 25 + 10 = 35 (tuổi)
Đáp số : Tuổi con : 10 tuổi;
Tuổi mẹ : 35 tuổi.

2’

*HSG : Nếu thêm 12 đơn vị vào Số bé nhất có ba chữ số là số 100.
số thứ nhất thì được số thứ hai. Vậy hiệu của hai số là 100.
3
Ta có sơ đồ tóm tắt :
5

Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai
số đó.

?
100

Số bé :
?
3.KT : Nêu các bước giải bài Số lớn :
toán tìm hai số khi biết hiệu và
Tiến hành giải như các bài trên.
tỉ số của hai số đó.


4-5 em nêuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×