Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 2: Hình bình hành

BÀI 1
HÌNH BÌNH HÀNH
I. Mục tiêu :
- Nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bảng phụ vẽ sẵn một số hình: hình vuông, hình chữ nhật, hình bình
hành, hình tứ giác.
III. Các hoạt động dạy học :
T
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
L
5’
1. Ôn định :
2.Kiểm tra :
- Hình vuông, hình chữ nhật,
Kể tên các hình đã học?
hình tam giác, hình tứ giác...
3.Bài mới:
33 a.Hình thành biểu tượng về
A


hình bình hành :
- Cho HS quan sát các hình vẽ
D
trong SGK và nhận xét hình
dạng của hình.
- GV giới thiệu : Đó là hình
bình hành.
b. Nhận biết một số đặc điểm - AB và DC là hai cạnh đối diện
của hình bình hành.
AD và BC là hai cạnh đối diện.
- Hình bình hành có cặp cạnh - Cạnh AB song song với cạnh
nào đối diện với nhau?
DC
- Cặp cạnh nào song song với
Cạnh AD song song với cạnh
nhau?
BC.
AB = DC ; AD = BC
- Đo các cặp cạnh đối diện và

B

C


rút ra nhận xét gì?
-3, 4 em nêu : Hình bình hành
- Hình bình hành có đặc điểm có hai cặp cạnh đối diện song
gì?
song và bằng nhau.

2’

- Kể tên một số đồ vật có dạng
hình bình hành? Hình nào là
hình bình hành trên các hình vẽ
trên bảng phụ?
c. Thực hành
*Bài 1 : Ghi nhanh kết quả ra
bảng con.
Hình nào là hình bình hành?
* Củng cố biểu tượng về hình
bình hành.
*Bài 2 :
- Hình tứ giác ABCD và MNPQ
hình nào có cặp cạnh đối diện
song song và bằng nhau?
- Vậy hình tứ giác MNPQ là
hình gì ?
4. Củng cố :
Nêu đặc điểm của hình bình
hành?

Hình 1, 2, 5 là hình bình hành

Hình MNPQ là hình có cặp cạnh
đối diện song song và bằng nhau.
Hình tứ giác MNPQ là hình bình
hành.
Nhiều HS nêu miệngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×