Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng song song

BÀI 10
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I. Mục tiêu:
Giúp học sinh:
- Nhận biết được hai đường thẳng song song.
- Biết được hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
II. Đồ dùng dạy học:
- Thước thẳng và ê-ke.
III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy
A- Bài cũ:
- Hai đường thẳng vuông góc tạo với
nhau thành mấy góc vuông.
B- Bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
2/ Giới thiệu hai đường thẳng song song:
- T vẽ hình chữ nhật lên bảng.
- HCN:
- Cho H nêu tên hình chữ nhật.

ABCD
- Nếu kéo dài 2 cạnh AB và DC của hình
chữ nhật ta được gì?
- Em có nhận xét gì khi kéo dài 2 cạnh
AD và BC?
- Hai đường thẳng // với nhau là hai
đường thẳng ntn?
- Cho H quan sát và nêu tên các đồ dùng
có đường thẳng // trong thực tế.

Hoạt động học

A

D

B

C

- Ta được hai đường thẳng song song với
nhau.
- Khi kéo dài 2 cạnh đó ta cũng được 2
đường thẳng //.
- Là hai đường thẳng không bao giờ cắt
nhau.
VD: 2 mép đối diện của quyển sách
HCN, 2 cạnh đối diện của bảng, cửa số
cửa chính, khung ảnh.
- Cho H thực hành vẽ 2 đường thẳng - H vẽ trên bảng
song song.
- Lớp vẽ nháp.
- T nhận xét- đánh giá
3/ Luyện tập:
A
B
a. Bài số 1:
- T vẽ hình chữ nhật: ABCD
- H quan sát hình. D
C


- Cho H nêu tên các cặp cạnh của hình Hình chữ nhật: ABCD có các cặp cạnh
chữ nhật ABCD.
AB và CD; AD và BC; AB và BC; CD và
DA.
- Chỉ cho H thấy có 2 cạnh AB và CD là
một cặp cạnh song song với nhau ⇒ Cho - Ngoài ra còn có cặp cạnh AD và BC
cũng // với nhau.
H tìm cặp cạnh khác.
- Tương tự T vẽ lên bảng hình vuông - Hình vuông MNPQ có các cặp cạnh:
MNPQ và yêu cầu H tìm các cặp cạnh MN và PQ; MQ và NP song song với
song song với nhau.
nhau.
⇒ Hai đường thẳng song song có đặc - Hs nêu.
điểm gì?
b. Bài số 2:
- Cho H đọc yêu cầu của bài tập.
- Cho H quan sát hình trong SGK, nêu - Các cạnh // với BE là AG; CD.
các cạnh // với BE.


- T có thể cho H tìm các cạnh // với AB
hoặc BC; EG; ED.
- T đánh giá chung.
c.Bài số 3:
- Cho H quan sát kỹ 2 hình trong bài và
nêu:
+ Hình MNPQ có các cặp cạnh nào // với
nhau?...- H tìm và nêu.
Lớp nhận xét - bổ sung.

- Trong hình MNPQ có các cặp cạnh
MN//QP.

+ Hình MNPQ có các cặp cạnh nào
với nhau?...
3/ Củng cố - dặn dò:
- Cho H chơi trò chơi: "Tìm nhanh đường thẳng song song".
- NX giờ học. Về nhà ôn bài + chuẩn bị bài giờ sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×