Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Ki lô mét vuông

BÀI 5
KI-LO-MÉT VUÔNG
I.Mục tiêu:
-Biết ki-lô-mét vuông là đơn vị đo diện tích.
-Đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki-lô-mét vuông.
-Biết 1km2 = 1 000 000m2.
-Bước đầu biết chuyển đổi từ km2 sang m2 và ngược lại.
II.Đồ dùng dạy học : Bảng phụ chép bài 1
III.Các hoạt động dạy học :
TL Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
5’ 1. Ổn định :
2. Kiểm tra :
Kể tên các đơn vị đo diện tích - 2 em nêu : m2 , dm2 , cm2, mm2
33 đã học?

3. Bài mới:
a. Giới thiệu ki-lô-mét vuông
- Để đo diện tích lớn như diện
tích thành phố, khu rừng...
người ta thường dùng đơn vị

đo diện tích ki- lô- mét vuông.
- Ki-lô-mét vuông là diện tích
- 4, 5 em đọc:
hình vuông có cạnh dài 1 km.
- Ki-lô-mét vuông viết tắt là :
km2
1 km2 = 1 000 000 m2
Cả lớp làm vào vở nháp - 2 em
b. Thực hành
lên bảng
*Bài 1:
- GV treo bảng phụ và cho HS
Cả lớp làm vào vở- 3 em lên
đọc yêu cầu:
- Viết số hoặc chữ thích hợp vào bảng
1 km2 = 1 000 000 m2;


2’

ô trống?
*Bài 2 : - Viết số thích hợp vào
chỗ chấm?
GV cho HS ôn kiến thức về
các đơn vị đo diện tích đã học.
1dm2 = ….cm2 ,
1m2 =
….dm2
100cm2 = …dm2 , 100 dm2 =
…..m2
1km2 = …..m2 ,1 000 000m2 =
….km2
*Bài 4b:
HS đọc yêu cầu đề, làm miệng
4.Củng cố:
1 km2 = ? m2; 4000000 m2 = ?
km2

1 000 000 m2 = 1 km2
32 m2 49dm2 = 3 249 dm2
Các bài còn lại làm tương tự.
HS làm bài miệng, chọn kết quả
đúng là : diện tích nước Việt
Nam là 330 991km2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×