Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

BÀI 4
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3
I. MỤC TIÊU:
 Biết dấu hiệu chia hết cho 3 và không chia hết cho 3
 Aùp dụng dấu hiệu chia hết cho 3 và không chia hết cho 3 để giải các
bài toán có liên quan.
 Củng cố dấu hiệu chia hết cho 9
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Bảng con.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1.KTBC: Dấu hiệu chia hết cho 9.
 2 HS đồng thời lên bảng làm biến
đổi bài 1,2/97.
 GV nhận xét ghi điểm
2.Bài mới:
Giới thiệu bài:Nêu mục đích của bài.
HĐ1: Các số chia hết cho 3.
Mục tiêu: HS tìm được các số chia hết
cho 3
Cách tiến hành:

 GV yêu cầu HS tìm các số chia hết
cho 3 và không chia hết cho 3
 Hỏi HS tìm ntn?
 GV giới thiệu cách tìm đơn giảng.
HĐ2: Dấu hiệu chia hết cho 3
Mục tiêu: HS nhận biết được chia số
có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì

Hoạt động của học sinh
 HS lên bảng làm

 HS tìm
 HS trả lời.


chia hết cho 3.
Cách tiến hành:
 Yêu cầu HS tìm các số chia hết cho
3 và tìm đặc điểm chung
 GV yêu cầu HS tính tổng các chữ số
của các số này.
 HS tìm mối quan hệ giữa tổng với 3.
Đó là dấu hiệu chia hết cho 3.
 HS phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3
HĐ3:Luyện tập- thực hành.
Mục tiêu: HS giải được các bài tập
Cách tiến hành:
Bài 1: HS tự làm.
Giải thích vì sao?
Bài 2: Tiến hành tương tự như bài 1
Bài 3: HS đọc đề bài
 Các số phải viết cần thoả mãn điều
kiện nào của bài?
 Yêu cầu HS tự làm
 GV theo dõi- Nhận xét
Bài 4: HS nêu yêu cầu.
 HS làm bài
3.Củng cố- Dặn dò:
 Nêu dấu hiệu chia hết cho 3.
 Nhận xét giờ học
 Chuẩn bị bài sau.

 Một số HS phát biểu
 HS tính vào giấy nháp.
 HS nêu
 HS phát biểu

 HS loàm miệng
 HS làm bài
 HS đọc.
 HS phát biểu
 HS làm bài.
 HS nêu.
 HS làm vởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×