Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

Bài 4:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết dấu hiệu chia hết cho 3 .
- Vận dụng dấu hiệu để nhận biết các số chia hết cho 3 và các số không chia
hết cho 3 .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
* Buổi chiều :
* Rèn đọc cho học sinh yếu vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 làm các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : (3’) Dấu hiệu chia hết cho 9 .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : (27’) Dấu hiệu chia hết cho 3 .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : HS tìm ra dấu hiệu
chia hết cho 3 .

MT:HS nắm dấu hiệu chia hết cho 3
PP : Trực quan , đàm thoại , giảng
giải .
ĐDDH : - Phấn màu , Sgk .
HT : cá nhân, cả lớp .
- Chọn các số chia hết cho 3 , không
chia hết cho 3 như các tiết trước .
- Nêu : Các số này đều có tổng chia
hết cho 3 .
- Nêu dấu hiệu chia hết cho 3 như
SGK , nhắc lại nhiều lần .
- Nêu : Các số này đều có tổng không
chia hết cho 3 .
Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : HS làm được các bài tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
VIÊN

- Yêu cầu HS chú ý tới cột các
số chia hết cho 3 để tìm dấu
hiệu .

- Cho HS xét các số không chia
hết cho 3


hành .
ĐDDH : - Phấn màu , Sgk .
HT : cả lớp .
- Nêu đề bài , cách làm , sau đó tự
làm vào vở .
- Thi đua sửa bài ở bảng .
- Tự làm bài , sau đó chữa bài .
- Tự làm bài , kiểm tra chéo lẫn
nhau .
- Vài em nêu kết quả , cả lớp nhận xét
.
- Tự làm bài , sau đó chữa bài .

- Bài 1 :
- Gv nhận xét
- Bài 2 :
- Bài 3 :
- Gv nhận xét
- Bài 4 :
- Gv nhận xét

4. Củng cố : (3’)
- Các nhóm cử đại diện thi đua
nêu các số chia hết cho 3 ở bảng
.
- Nêu lại dấu hiệu chia hết cho 3
.
5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
* Buổi chiều :
* Rèn đọc cho học sinh yếu vận
dụng dấu hiệu chia hết cho 3
làm các bài tập .
- Làm các bài tập tiết 88 sách
BT .
- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×