Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

I . MỤC TIÊU
Giúp HS:
• Biết thực hiện tính tổng nhiều số thập phân tương tự như tính tổng hai số thập phân
• Nhận biết tính chất kết hợp của các số thập phân
• Biết sử dụng các tính chất của phép cộng các số thập phân để tính theo cách thuận tiện
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
Bảng phụ kẻ sẵn nội dung của bài tập 2
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. KIỂM TRA BÀI CŨ
- GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi
tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học và nhận xét.
trước.
- GV nhận xét và cho điểm HS.

2. DẠY – HỌC BÀI MỚI
2.1. Giới thiệu bài

HS nghe

2.2. Hướng dẫn tính tổng nhiều số thập
phân
a) Ví dụ
- GV nêu bài toán ví dụ: Có ba thùng đựng - HS nghe và tóm tắt, phân tích bài toán ví
dầu, thùng thứ nhất có 27,5l; thùng thứ hai dụ
có 36,75l; thùng thứ ba có 14,5l. Hỏi cả ba
thùng có bao nhiêu lít dầu?
- GV hỏi: Làm thế nào để tính số lít dầu - HS nêu: tính tổng 27,5 + 36,75 + 14,5
trong cả 3 thùng?
- GV nêu: dựa vào cách tính tổng hai số thập - HS trao đổi với nhau và cùng tính:


phân, em hãy suy nghĩ và tìm cách tính tổng
ba số 27,5 + 36,75 + 14,5

+

27,5
36,75
14,5
78,75

- GV gọi 1 HS thực hiện cộng đúng lên bảng - 1 HS lên bảng làm bài
làm bài và yêu cầu HS cả lớp theo dõi
- GV yêu cầu HS vừa lên bảng nêu rõ cách - HS vừa lên bảng nêu, HS cả lớp theo dõi và bổ
đặt tính và thực hiện tính của mình
sung ý kiến để thống nhất:
+ Đặt tính sao cho các dấu phẩy thẳng cột,
các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với
nhau
+ Cộng như cộng với các số tự nhiên
+ Viết dấu phẩy vào tổng thẳng cột với các
dấu phẩy của các số hạng
- GV nhận xét và nêu lại: để tính tổng nhiều
số thập phân ta làm tương tự như tính tổng
hai số thập phân
- GV yêu cầu HS cả lớp cùng đặt tính và
thực hiện lại phép tính trên
b) Bài toán
- GV nêu bài toán: Người ta uốn sợi dây thép
thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt
là 8,7dm; 6,25dm; 10dm, Tính chu vi của hình
tam giác đó?
- GV hỏi: Em hãy nêu cách tính chu vi của - HS : Muốn tính chu vi của hình tam giác ta
hình tam giác
tính tổng độ dài các cạnh
- GV yêu cầu HS giải bài toán trên

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài
vào vở bài tập
Bài giải
Chu vi của hình tam giác là:
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)


Đáp số : 24,95dm
- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó - 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và
hỏi: em hãy nêu cách tính tổng 8,7 + 6,25 + nhận xét
10
- GV nhận xét
2.3. Luyện tập – thực hành
3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị
bài sau
IV . RÚT KINH NGHIỆM :
.....................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×