Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

Hoạt động

Giáo viên

Học sinh

1: Bài cũ

- Gọi HS lên đặt tính và tính

-2HS lên bảng làm, lớp làm vào
vở nháp.

a) 43,7 + 51,16
b) 4295 – 1843
-Nhận xét chung và cho điểm

I/Mục tiêu

2: Bài mới
GTB


-Dẫn dắt ghi tên bài.

-Nhắc lại tên bài học.

HĐ 1: HD HS
tự thực hiện
trừ hai số thập
phân.

-Treo bảng phụ ví dụ 1.

-1HS đọc ví dụ.

-Muốn biết đoạn thẳng BC dài
bao nhiêu cm ta làm thế nào?

-Thực hiện phép trừ.
4,29 – 1,84 = ? (m)

-Với kiến thức từ phép cộng
hai số t hập phân và kĩ năng
-Dự kiến các cách thực hiện.
trừ hai số tự nhiên em hãy thảo Chuyển về phép trừ hai số tự
luận cặp đôi và tự thực hiện
nhiên như SGK.
phép trừ này.
4, 29m = 429cm
1,84m = 184 cm
-HS đặt tính dọc.
-Đặt tính như phép cộng hai số
-Em có nhận xét gì về hai cách thập phân và thực hiện trừ
làm?
-Có kết quả như nhau
-Hãy nêu cách trừ hai số thập
phân?
-Nêu:
-Chốt kiến thức:
-Gọi HS nêu ví dụ 2 SGK.


Giúp
học sinh:
- Biết cách
thực hiện
trừ hai số
thập phân.
- Bước đầu
có kĩ năng
trừ hai số
thập phân
và vận
dụng kĩ
năng đó
trong giải
bài toán có
nội dung
thực tế.
II/ Đồ
dùng học
tập

-Phép trừ hai số thập phân ví
dụ 2 có gì khác so với ví dụ 1

-Nghe
-1HS nêu:

Ghi ví
dụ 1 vào
bảng phụ

-Để thực hiện phép trừ này
chúng ta làm thế nào?

-Số chữ số ở phần thập phân của
số trừ và số bị trừ ở ví dụ 2 không
bằng nhau.

III/ Các
hoạt động
dạy - học

-Qua hai ví dụ em hãy nêu
cách trừ hai số thập phân?

-HS thảo luận nhóm đôi và trả lời.
-HS nêu:

-Gọi HS đọc yêu cầu bài.
Luyện tập

TRỪ
HAI SỐ
THẬP
PHÂN.

-Gọi HS nhắc lại cách thực
hiện trừ hai số thập phân.

-1HS đọc đề bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×