Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số thập phân

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
A. MỤC TIÊU
Giúp HS:
– Biết cách chia một số thập phân cho một số thập phân.
– Bước đầu thực hiện được phép chia số thập phân cho số thập phân.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bảng phụ ghi quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân như trong SGK.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 1 HS nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
Thực hành chia: 235,6 : 62 (ở dưới lớp làm nháp)
Gọi HS khác nêu tính chất thương của phép chia như thế nào khi ta nhân cả số bị chia và số chia
với cùng một số tự nhiên khác 0.
2. Bài mới:
Để biết cách chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào, hôm nay chúng học
bài “ Chia một số thập phân cho một số thập phân”.
Hoạt động 1: Hình thành quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân
a) Nêu ví dụ (SGK)
– Muốn biết 1dm của thanh sắt đó cân – Ta phải thực hiện phép chia:
nặng bao nhiêu ki – lô – gam ta làm thế 23,56 : 6,2 = ? (kg)
nào?

Cách 1: Đưa về chia hai số tự nhiên:
– Để thực hiện phép chia này ta làm thế
nào? (Có thể chia nhóm cho HS tự thảo 2356 : 620 (đã học)
Cách 2: Đưa về chia số thập phân cho số
luận hoặc tìm cách chia)
tự nhiên: 235,6 : 62 (đã học)
Gọi 1 nhóm nêu cách làm
– Cách nào tiện hơn? Vì sao?
– Gọi HS lên thực hiện hoặc GV hướng
dẫn như SGK
Ta có
23,56 : 62 = (23,56 × 10) : (6,2 × 10)

Cách 2 thì tiệân hơn vì chỉ phải chia số có
hai chữ số.


= 235,6 : 62
Thông thường, ta đặt tính rồi làm như
sau:
23,5,6 6,2
496

3,8

0
* Phần thập phân của 6,2 có một chữ số.
* Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên
phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy
ở số 6,2 ta được 62.
Thực hiện phép chia 235,6 : 62
Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg)
(GV ghi tóm tắt các bước lên bảng để HS
theo dõi)
82,55
b) GV nêu VD 2: 82,55 : 1,27

635

1,27


65

0
Em hãy thực hiện tương tự cách chia
tương tự VD 1 (làm cá nhân)
* Phần thập phân của 82,55 và 1,27 cùng
– GV quan sát, giúp đỡ những HS gặp có 2 chữ số; bỏ dấu phẩy ở hai số đó ta
được phép chia 8255 : 127
khó khăn.
– GV gọi HS nêu kết quả và các bước * Thực hiện phép chia 8255 : 127
thực hiện.
* Muốn chia một số thập phân cho một số
Qua 2 VD, em hãy nêu cách chia một số thập phân ta làm như sau:
thập phân cho một số thập phân.
– Để xem có bao nhiêu chữ số ở phần
GV chính xác hóa: Tro bảng phụ đã ghi thập phân của số chia thì chuyển dấu
phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy
quy tắc. Gọi vài HS nhắc lại.
nhiêu chữ số.
– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện
phép chia như chia cho số tự nhiên.
Hoạt động 2: Thực hành luyện tập
Bài 1:

Bài 1: Kết quả

HS nêu yêu cầu, 1 HS lên bảng

a) 19,72 : 5,8 = 3,4


HS thực hiện cá nhân, nêu kết quả và b) 8,216 : 5,2 = 1,58
cách làm. GV xác nhận.
c) 12,88 : 0,25 = 51,21
Yêu cầu đổi vở kiểm tra kết quả.
d) 17,4 : 1,45 = 1,2
Bài 2: HS nêu yêu cầu bài tập, GV Bài 2:
hướng dẫn HS tóm tắt.
Tóm tắt
1 HS lên bảng giải bài tập.
4,5 l dầu hoả 3,42kg

3. Củng cố ,dặn dò :
- Nêu quy tắc chia một số TP cho một số TP .
- Về nhà học bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×