Tải bản đầy đủ

English 8 - Unit 7 writing a notice_2School year : 2008 - 2009
Plei Kan Town S econday Sc h o o l
NGOC HOI DIS TR ICT E DU CAT ION
SE R VICE


SHARK ATTACK


N O T I
C E


NO T I
C E
Yeah !

- (to) contact :
- abui contest :
- a hardware store (n) :
- effect (unc):
liªn l¹c
cuéc thi
¶nh h­ëng
cöa hµng c¬ khÝ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×