Tải bản đầy đủ

150 bai tap trac nghiem dao dong dieu hoa

Thầy Vũ Mạnh Hiếu

Chuyên luyện thi ĐH-CĐ Môn Vật Lý

0979.361.432

Lý Thuyết Dao Động Cơ (Phần 01)
Câu 1: Dao động cơ học là
A. chuyển động có quỹ đạo xác định trong không gian, sau những khoảng thời gian xác định trạng thái chuyển động được lặp lại
như cũ.
B. chuyển động có biên độ và tần số xác định.
C. chuyển động trong phạm vi hẹp trong không gian được lặp lặp lại nhiều lần.
D. chuyển động có giới hạn trong không gian,lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng xác định.
Câu 2: Chọn phát biểu sai? Xét một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong hệ trục tọa độ vuông góc, đường biểu diễn sự phụ
thuộc của
A.
B.
C.
D.

động năng theo vận tốc có dạng parabol.

thế năng theo li độ có dạng parabol.
động năng theo thế năng có dạng parabol.
cơ năng theo thời gian có dạng parabol.

Câu 3:Chọn câu sai? Cơ năng của một vật dao động điều hòa bằng
A.
B.
C.
D.

động năng ban đầu của vật.
tổng động năng và thế năng của vật ở một thời điểm bất kỳ.
động năng của vật tại vị trí cân bằng.
thế năng của vật tại ví trí biên.

Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa:
A.
B.
C.
D.

Ở vị trí cân bằng,vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.
Ở vị trí biên,vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0.
Ở vị trí biên, vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.
Ở vị trí cân bằng, vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.

Câu 5: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình.
A. Đoạn thẳng.

B. Đường thẳng.

C. Đường tròn.

D. Đường parabol.

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox.Điểm M nằm trên trục Ox và trong quá trình dao động chất điểm không đi qua
M.Tại thời điểm t1 chất điểm ở xa M nhất, tại thời điểm t2 chất điểm ở gần M nhất thì
A.
B.
C.


D.

Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc lớn nhất.
Tại thời điểm t1 chất điểm có vận tốc lớn nhất.
Tại thời điểm t2 chất điểm có vận tốc lớn nhất.
Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc bằng 0.


Thầy Vũ Mạnh Hiếu

Chuyên luyện thi ĐH-CĐ Môn Vật Lý

0979.361.432

Câu 7: Chọn câu phát biểu sai ?về dao động điều hòa.
A.
B.
C.
D.

Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực kéo về có giá trị lớn nhất vì vận tốc của vật lúc đó lớn nhất.
Véctơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
Khi vật dao động qua vị trí cân bằng thì động năng của vật lớn nhất.
Lực kéo về trong dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng có độ lớn tỉ lệ nhất với độ lớn của li độ x của vật.

Câu 8: Chọn phát biểu sai?
A. Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian
, trong đó A, w,α là những hằng số.
B. Dao động điều hòa có thế được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt
phẳng quỹ đạo.
C. Dao động điều hòa có thế được biểu diễn bằng một véctơ không đổi.
D. Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của vật đó cũng dao động tuần hoàn.
Câu 9: Có ba con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, ba vật bằng sắt, nhôm và gỗ ( có khối lượng riêng của sắt> nhôm> gỗ) cùng
khối lượng và được phủ mặt ngoài một lớp sơn để lực cản như nhau. Kéo ba vật sao cho ba sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng
thời buông nhẹ thì:
A.
B.
C.
D.

Con lắc bằng gỗ dừng lại sau cùng.
Cả ba con lắc dừng cùng một lúc.
Con lắc bằng sắt dừng lại sau cùng.
Con lắc bằng nhôm dừng lại sau cùng

Câu 10: Động năng của dao động điều hòa biến đổi theo thời gian
A. theo một hàm dạng sin.
B. Tuần hoàn với chu kỳ T.

C. Tuần hoàn với chu kỳ T/2.
D. Không đổi.

Câu 11: Dao động tắt dần là :
A. dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. dao động chỉ trong môi trường có ma sát nhớt.
C. dao động chỉ trong môi trường có ma sát nhớt nhỏ.
D. dao động chỉ trong môi trường có ma sát lớn.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hòa
A.
B.
C.
D.

luôn hướng về vị trí cân bằng.
có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
luôn ngược pha với li độ.
có giá trị nhỏ nhất khi vật đổi chiều chuyển động.

Câu 13: Trong dao động điều hòa, giá trị gia tốc của vật
A. tăng khi giá trị vận tốc tăng.


B. không thay đổi.
C. Giảm khi giá trị vận tốc tăng.
D. tăng hay giảm tùy thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật.
Câu 14: Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là sai. Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì
A.
B.
C.
D.

vật trở lại vị trí ban đầu.
vận tốc của vật trở lại giá trị ban đầu.
động năng của vật trở lại giá trị ban đầu.
Biên độ vật trở lại giá trị ban đầu

Câu 15: Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A.
B.
C.
D.

biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao
tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

Câu 16: Tính chất biến đổi nhanh chậm của pha đươc đặc trưng bởi
A. Vận tốc
B. Chu kỳ

C. Gia tốc

Câu 17: Lực gây ra dao động điều hòa không có tính chất nào sau đây?
A.
B.
C.
D.

Biên thiên điều hòa cùng tần số với tần số riêng của hệ.
Có giá trị cực đại khi vật qua VTCB.
Luôn hướng về VTCB.
Bị triệt tiêu khi vật qua vị trí cân bằng.

Câu 18: Chọn phương án sai khi nói về dao động điều hòa
A.
B.
C.
D.

Thời gian dao động từ vị trí cân bằng ra biên bằng thời gian đi ngược lại.
Thời gian đi qua vị trí cân bằng hai lần liên tiếp là 1 chu kỳ.
Tại mỗi li độ có hai giá trí vận tốc.
Khi gia tốc đổi dấu thì vận tốc có độ lớn cực đại.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A.
B.
C.
D.

Tỉ lệ nghịch với bình phương của chu kỳ dao động.
Tỉ lệ thuận với biên độ dao động.
Bằng thế năng của vật ở vị trí biên
Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng.

Câu 20: Chọn câu trả lời sai.Thế năng của con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ S0
A.
B.
C.
D.

bằng với biên độ dao động khi vật nặng ở biên.
bằng động năng khi vật qua vị trí có li độ
không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng.
phụ thuộc góc lệch của dây treo.

Câu 21:Chọn đáp án sai. Trong một chu kỳ T của dao động điều hòa, khoảng thời gian mà
A.
B.
C.
D.

tốc độ tăng dần là T/2.
vận tốc và gia tốc cùng chiều T/2.
tốc độ nhỏ hơn một nửa tốc độ cực đại là T/3.
động năng nhỏ hơn một nửa cơ năng là T/4.

Câu 22: Khi chất điểm
Vinh quang chỉ đến với những người biết nỗ lực !

D. Lực kéo về.


A.
B.
C.
D.

qua vị trí cân bằng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại.
qua vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu.
đến vị trí biên thì vận tốc triệt tiêu và gia tốc có độ lớn cực đại.
đến vị trí biên âm thì vận tốc và gia tốc có trị số âm.

Câu 23: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng
A.
B.
C.
D.

Véctơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc của vật cùng chiều khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
Véctơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.

Câu 24: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị tri cân bằng là chuyển động:
A. nhanh dần đều.
B. nhanh dần.

C. chậm dần đều.
D. chậm dần.

Câu 25: Khi nói về dao động điều hòa của một vật thì câu nào dưới đây la sai?
A.
B.
C.
D.

Hợp lực tác dụng lên vật luôn tỉ lệ và trái dấu so với li độ.
Chu kỳ là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp li độ và vận tốc của vật lặp lại như cũ.
Động năng và vận tốc của vật dao động cùng tần số.
Thời gian ngắn nhất để vật đi từ VTCB đến VT biên là T/4.

Câu 26: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi
A. Li độ có độ lớn cực đại.
B. C. Li độ bằng 0

C. Gia tốc có độ lớn cực đại.
D. Pha cực đại

Câu 27: Khi một vật dao động điều hòa từ biên về vị tri cân bằng thì
A.
B.
C.
D.

vật chuyển động nhanh dần đều.
lực tác dụng lên vật ngược chiều vận tốc.
véctơ vận tốc cùng chiều với véctơ gia tốc.
giá trị lực tác dụng lên vật tăng.

Câu 28: Biên độ dao động điều hòa phụ thuộc vào:
A.cách kích thích cho vật dao động.
B.cách chọn trục tọa độ.
C.cách chọn gốc thời gian.
D.viết phương trình dao động x dưới dạng hàm sin hay cosin.

Vinh quang chỉ đến với những người biết nỗ lực !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×