Tải bản đầy đủ

Lưu trình SX H3PO4 với nhiều thiết bị phản ứng

Lưu trình SX H3PO4 với nhiều thiết bị phản ứng

1. Thiết bị hoà trộn.
2. Thiết bị trích ly.
3. Thùng chứa.
4. Cân định lượng.
5. Vít tải.
6. Bơm.
7. Thiết bị hỗn hợp axit.
8. Thiết bị rửa khí.
9. Quạt.
10. Ống khói.
11, 12. Thiết bị làm lạnh


ngưng tụ.
13. Bơm phun tia.
14. Phễu chứa.

Cô đặc H3PO4


1.Thiết bị bốc hơi.
4. Bơm.

2. Thiết bị tách flo.

5. Thùng phân phối.

3. Thiết bị gia nhiệt.

6. Thùng chứa.


Tinh chế H3PO4

1. Thiết bị khử SO424. Thiết bị lọc.

2. Thiết bị khử F 5. Thiết bị phân ly.

3. Thùng chứa.
6. Thiết bị ngưưng tụ. 7. Quạt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×