Tải bản đầy đủ

Kiem tra 1 tiet

KẾ HOẠCH ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: HÓA HỌC
Tổ : Hóa – Sinh – Công nghệ

- Căn cứ vào kế hoạch và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THPT Phụ Dực.
- Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh trong học kỳ I, và các đợt sơ kết thi đua của nhà trường.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ.
- Nhóm Hóa xây dựng kế hoạch ôn thi THPTQG năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Việc ôn tập kỳ thi THPT QG nhằm mục đích củng cố, khắc sâu, hệ thống hóa kiến thức cơ bản, trọng tâm của môn Hóa Học trong chương trình
THPT (đặc biệt là chương trình lớp 12), từ đó giúp học sinh làm tốt đề thi THPT QG, để làm căn cứ công nhận tốt nghiệp , xét tuyển thi vào các trường
Chuyên nghiệp.
- Tiếp tục ôn tập, bồi dưỡng – nâng cao kiến thức cho các em học sinh khối 12 làm hành trang cho cuộc sống, học tập và lao động sau này của học sinh.
- Phát huy tính tích cực, tinh thần tự học, tự rèn luyện của học sinh...
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.Thuận lợi:
- Được Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm và chú trọng tới công tác ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh.
- Nhóm chuyên môn nhận được sự quan tâm động viên, khích lệ, giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn và các bậc phụ huynh
HS.
- Một số HS đã nhận thức được tầm quan trọng của việc ôn tập củng cố kiến thức để có hành trang bước vào kỳ thi quan trọng nên có ý thức ôn tập tốt.

- Các giáo viên trong nhóm chuyên môn đều có ý thức trách nhiệm đối với công việc và tâm huyết đối với học sinh.
2. Khó khăn:
- Một số học sinh chưa xác định được mục đích, động cơ học tập nên còn mải chơi, lười học, xem nhẹ việc học tập.
- Việc tổ chức ôn tập trung không phân theo đối tượng khiến cho giáo viên hướng dẫn ôn tập gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị, cũng như khâu
tổ chức ôn tập theo các đối tượng trên lớp.


III. CHỈ TIÊU ĐỀ RA:
Kết quả thi THPT quốc gia của HS đạt từ 5 điểm trở lên đạt 70% trở lên, trong đó có ít nhất 40% điểm khá giỏi.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
1. Nội dung ôn tập: chương trình THPT lớp 11, 12 (80% là kiến thức khối 12)
2. Giáo viên bồi dưỡng gồm:
- Thầy (Cô) có kinh nghiệm ôn tập, ôn thi tốt nghiệp.
- Trong quá trình thực hiện chia theo đợt, phân loại theo lớp có thể thay đổi theo sự phân công của nhà trường…
3. Thời lượng và thời gian ôn tập:
4. Kế hoạch cụ thể

Chia theo đợt

Thời gian

Thời lượng

Đợt 1

Từ 16/4/2018 đến 20/5/2018

15-27-29 tiết

Đợt 2
Từ 21/5/2018 đến 17/6/2018
15-27-29 tiết
Kiến thức
Bài tập
Phương pháp
Tổng
30-54-58
tiết
- Khái niệm sự điện li, chất điện li, axit, bazơ, - Tính pH của dung dịch, nồng độ của - Tổng kết kiến thức cần nắm
muối


các dung dịch
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
Chủ đề 1: Sự điện ly
- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dd - Viết phương trình điện li, phương trình
chất điện li
phân tử, phương trình ion rút gọn
- Vị trí, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng - Kim loại tác dụng với axit
- Tổng kết kiến thức cần nắm
Chủ đề 2: Phi kim
dụng, điều chế các nguyên tố phi kim và hợp - Bài tập định tính và định lượng của - Hệ thống câu hỏi và bài tập
chất
các nguyên tố phi kim
- Cấu tạo nguyên tử KL, đơn chất KL và vị trí
- BT xác định tên KL (phân loại theo PP - Lập bảng tổng kết t/c hóa học của
của KL trong HTTH.
hoặc theo t/c)
KL.
- T/c lí học chung, một số t/c đặc trưng theo
- BT sự ăn mòn KL.
- Bảng tổng kết phương pháp điều
nhóm.
- BT xác định phương pháp điều chế
chế KL và phạm vi áp dụng đối với
Chủ đề 3: Đại cương
- Tính chất hóa học của kim loại.
KL.
mỗi PP.
về kim loại
- Ăn mòn KL.
- BT nhận biết, tách chất.
- Dãy điện hóa của KL
+ Ý nghĩa; Viết p/ứ OXH-K
- Điều chế KL.
Chủ đề 4: Kim loại - Cấu tạo ; chú ý cấu tạo mạng tinh thể, vị trí.
- BT xác định sản phẩm và định lượng
- Lập bảng tổng kết t/c hóa học của
kiềm, kim loại kiềm - T/c hóa học: lưu ý nhôm tan trong kiềm và a xit chất tan khi cho CO2 và dd NaOH hoặc KL.
thổ. Nhôm và các hợp nhưng không phải là chất lưỡng tính, không tan
Ca(OH)2.
- Chia BT theo dạng cơ bản.
chất của chúng
trong HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội, khử - BT nhận biết, tách chất.
- Chú ý các p/ứ đặc trưng, giải thích
kloại trong oxit ở nhiệt độ cao. KLK t/d với nước - BT hiện tượng thí nghiệm.
các pư của Al và h/c của Al.
ở nhiệt độ thường, chú ý pư với dung dịch muối. - BT định lượng theo t/c và áp dụng các - Chú ý p/ư nhiệt nhôm ở các điều
Nội dung


Hợp chất NaHCO3 lưỡng tính.
- Nước cứng.
- Các hợp chất quan trọng của KL nhóm IA, IIA,
nhôm.
- Sản xuất nhôm trong công nghiệp.
- Cấu hình e của Fe, Cr, Fe2+,Fe3+.
- Tính chất hóa học cơ bản của Fe, Cr và các hợp
chất của chúng.
Chủ đề 5: Sắt, crom
(Lưu ý: Tính chất của H/c Fe2+, Fe3+, Cr3+, Cr6+
màu sắc và trạng thái tồn tại).
- KN gang thép, các phản ứng hóa học xảy ra
trong quá trình sx gang, các PP luyện thép.
- Nhận biết các ion.
- Chú ý cho Hs các chất gây ô nhiễm môi trường
Chủ đề 6: Hóa học về nước, khí, đất( kim loại nặng).
phát triển kinh tế, xã - Khí gây hiệu ứng nhà kính. Chất gây nghiện.
hội, môi trường.
- Khí gây hiện tượng mưa axit, mù axit, khí gây
thủng tầng ozon.
- Một số biện pháp bảo quản thực phẩm an toàn
hàng ngày.
- T/c hóa học của KL
- Phương pháp đ/c KL
Chủ đề 7: Tổng hợp - Dãy điện hóa KL
nội dung kiến thức
- Một số định luật thường áp dụng trong BT định
hóa vô cơ.
lượng.
- Một số t/c và p/ứ đặc trưng của KL và hợp chất
của chúng.
- Điều chế kim loại.
- Nội dụng thuyết cấu tạo hóa học và ý nghĩa
- Khái niệm đồng đẳng, đồng phân
- Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất
Chủ đề 8: đại cương
vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế của
hóa học hữu cơ, Hidro
các hidrocacbon
Cacbon

Chủ đề 9: Ancol,

định luật.
- BT áp dụng các PP làm mềm nước
cứng.
- BT sắp xếp t/c khử KL theo chiều tăng
hoặc giảm dần.
- BT về t/c hóa học của Al và h/c của Al
với kiềm.
- Xác định cấu hình đúng.
- BT định lượng liên quan đến các ĐL
bảo toàn.
- BT nhận biết.
- BT xác định chất trên sơ đồ biến hóa.
- BT nhiệt nhôm.
- BT xác định hiện tượng thí nghiệm.
- BT nhận biết các ion và chất khí bằng
một chất thử.
- Chọn hoá chất loại bỏ ion độc hại
trong môi trường.

kiện.

- BT sơ đồ chuyển hóa chất.
- BT nhận biết, tính nồng độ %, nồng độ
mol, tách kim loại ra khỏi dung dịch,
các ion tồn tại trong dung dịch.

- So sánh t/c kloại, tính a xit, bazơ,
oxi hóa..
- BT theo pp bảo toàn e, bỏa toàn
khối lượng.
- BT các kloại đ/c bằng những pp
nào, các oxít bị khử bằng H2,
CO…..........

- Lập bảng tính chất theo mức OXH
và loại chất vô cơ cơ bản.
- khắc sâu t/c đặc trưng các h/c Fe,
Cr. chú ý Cr không tan trong HNO3,
H2SO4 đặc. nguội.
- pp giải BT theo pp bảo toàn e, bảo
toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố.
- Hệ thống ngắn gọn theo tác hại
hoặc tính chất.

- Xác định đồng phân, công thức phân - Tổng kết kiến thức cần nắm
tử
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Xác định đồng phân, gọi tên
- Bài tập nhận biết giữa các hidrocacbon
- Sự chuyển hóa giữa các hidrocacbon
- Bài tập xác định công thức phân tử
- BT xác đinh % về lượng chất trong
hỗn hợp
- Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất - Xác định đồng phân, gọi tên
- Tổng kết kiến thức cần nắm


vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế của - Bài tập nhận biết
ancol – phenol
- Bài tập xác định công thức phân tử
Phenol
- BT xác đinh % về lượng chất trong
hỗn hợp
- Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất - Xác định đồng phân, gọi tên
vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế của - Bài tập nhận biết
Chủ đề 10: Anđehit,
anđêhit – axit cacboxylic
- Bài tập xác định công thức phân tử
Axit Cacboxylic
- BT xác đinh % về lượng chất trong
hỗn hợp
- Khái niệm este.
- Xác định CTPT este qua phản ứng
- Công thức: RCOOR’, CnH2nO2.
cháy.
- Viết đồng phân của este no, đơn chức.
- viết CTCT các chất đồng phân.
Danh
pháp.
- Xác định CTCT este qua phản ứng
Chủ đề 11: Este, Lipit
- Tính chất hóa học của este (P/ứ thủy phân trong thủy phân trong môi trường kiềm (với
môi trường axit, môi trường kiềm).
C< 5).
- Điều chế.
- Phân biệt dầu ăn, dầu bôi trơn…

Chủ đề 12:
Cacbohidrat

- Phân loại Cacbohidrat.
- Đặc điểm cấu tạo Cacbohidrat.
- Tính chất hóa học Cacbohidrat.
Lưu ý: Chú trọng t/c Glucozơ và Xenlulozơ.

- KN amin, cấu tạo và bậc của amin.
- Tính chất hóa học. (Lưu ý: Cấu tạo và tính chất
của C6H5NH2).
Chủ đề 13: Amin,
- KN, cấu tạo của Aminoaxit – Protein.
Amino Axit, Protein
- Danh pháp. (Lưu ý: Tên thay thế và tên
thường).
- Tính chất hóa học.
- KN polime và vật liệu polime.
- Phân loại polime (chú ý polime nhân tạo và
Chủ đề 14: Vật liệu
polime tổng hợp).
Polime
- Phương pháp điều chế polime.
- Cấu tạo, tên gọi một số polime thông dụng.
Chủ đề 15: Tổng hợp - Mối liên hệ giữa một số chất hữu cơ cơ bản:
nội dung kiến thức
Hidrocacbon, ancol, andehit, axit, este…
Hóa học hữu cơ thuộc - So sánh nhiệt độ sôi.
chương trình phổ
- So sánh t/c axit hoặc t/c bazơ.
thông

- Tính hiệu xuất (Q trình lên men) chú ý
cách tính khối lượng sản phẩm và chất
tạo thành.
- Tính klg Ag tạo thành,
- BT nhận biết.
- BT so sánh t/c bazơ.
- BT nhận biết.
- BT xác định CTPT, CTCT,viết CTCT
các đồng phân của amin, xác định khối
lượng muối tạo thành.
- BT dãy các chất t/d hoặc 1 chất t/d với
dãy các chất.
- BT xác định công thức monome hoặc
CT polime.
- BT xác định số mắt xích.
- BT nhận biết.
- BT xác định CTPT, CTCT.
- BT điều chế.
BT định lượng chất p/ứ, sản phẩm, khí
sinh ra…

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Tổng kết kiến thức cần nắm
- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Nhắc lại kiến thức có liên quan:
axit, ancol.
- Từ danh pháp => cấu tạo và ngược
lại.Chú ý xác định gốc ancol và gốc a
xit.
- Nhìn vào CTCT nhận dạng este
RCOOR/. Lipít BC là este.
- Lập bảng tổng kết so sánh t/c.
- kiến thức có liên quan:T/c của
anđehit, xeton, ancol đa chức.
- Nắm t/c đặc trưng nhóm chức -OH
và -CHO
- Lập bảng so sánh t/c hóa học.
- kiến thức có liên quan: t/c bazơ,
axít.
- Chú ý tính a xit, bazơ của a mino
axit. Nguyên nhân p/ư màu của
protein.
- Lập bảng, liệt kê theo hệ thống
phân loại.
- ĐK phản ứng trùng hợp, trùng
ngưng.
- hiểu các loại tơ.
- Hệ thống phân nhóm bài tập theo
phương pháp, theo tính chất, theo cấu
trúc đề thi.


Chủ đề 16: Kiểm tra,
thi thử và chữa bài

5. Phân phối chương trình theo kế hoạch của nhà trường
TÊN CHỦ ĐỀ
Chủ đề 1: Sự điện ly
Chủ đề 2: Phi kim
Chủ đề 3: Đại cương về kim loại
Chủ đề 4: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ. Nhôm và các hợp chất của
chúng
Chủ đề 5: Sắt, crom
Chủ đề 6: Hóa học về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.
Chủ đề7: Tổng hợp nội dung kiến thức hóa vô cơ.
Kiểm tra, thi thử và chữa bài
Chủ đề 8: đại cương hóa học hữu cơ, Hidro Cacbon
Chủ đề 9: Ancol, Phenol
Chủ đề 10: Anđehit, Axit Cacboxylic
Chủ đề 11: Este, Lipit
Chủ đề 12: Cacbohidrat
Chủ đề 13: Amin, Amino Axit, Protein
Chủ đề 14: Vật liệu Polime
Chủ đề 15: Tổng hợp nội dung kiến thức Hóa học hữu cơ thuộc chương trình
phổ thông
Luyện đề, kiểm tra, thi thử và chữa bài

SỐ TIẾT
A,B CHỌN
2
4
3
5

SỐ TIẾT
A,B THƯỜNG
2
4
3
5

SỐ TIẾT
A1
1
2
2
2

4
2
6
3
2
2
2
4

3
2
5
3
2
2
2
4

2
1
2
3
2
1
1
2

2
4
2
4

2
4
2
4

1
2
1
2

9

7

3

V. PHƯƠNG PHÁP: ÔN TẬP TỔNG HỢP
1. Đối với hs TB và yếu:
-

Ôn tập theo chương, phần kiến thức: Nhằm giúp hs củng cố vận dụng, nắm vững kiến thức cơ bản từng chương, nắm kiến thức lozic và có tính hệ
thống, phù hợp thời gian ôn, hs vận dụng được kiến thức vừa học vào BT định tính.


-

Ôn theo chủ đề: Giúp hs dễ nhận dạng bài, khắc sâu được kiến thức.

-

Sau khi hs nắm được kiến thức cơ bản và các dạng bài cho hs luyện giải đề rèn luyện kĩ năng làm bài.

-

Chú ý: Ôn kĩ phần lí thuyết , làm câu hỏi lý thuyết vận dụng và dạng bài tập đơn giản thường hay gặp.

2. Đối với hs khá giỏi: Ôn tập theo chủ đề sau đó luyện giải đề.
- Chú ý: Rèn cho hs làm các dạng bài từ dễ đến khó, pp giải nhanh bài tập tính toán.
VI. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
-Đề nghị nhà trường phân chia mỗi buổi 1 môn khoảng 2-3 tiết.
- Nhà trường tạo cơ sở vật chất cho học sinh tự học, hoạt động nhóm , để cho các hoạt động ôn tập có hiệu quả.

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

Tổ trưởng chuyên môn

Người lập kế hoạch
Nhóm Hóa

Bùi Thị Miên
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trưởng (báo cáo);
- Thành viên tổ;
- LưuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×