Tải bản đầy đủ

GIUP TRAN THI TAM KHUE

GIÚP TRẦN THỊ TÂM KHUÊ
Câu 17: Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,6 mol HCl và 0,2 mol Na 2SO4 sau khi
phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 3,36 lít (đktc) khí không màu, mùi hắc thoát ra.
Biết rằng dung dịch X có thể hòa tan tối đa 19,2 gam bột Cu. Giá trị của m là :
A. 6,72
gam
B. 5,60 gam
C. 7,84 gam
D. 7,28 gam

Mình nghĩ đề nhầm hòa tan 1,92 g Cu thì đúng
Và nếu thế thì ta có dd thu được sau khi phản ứng với Cu gồm ( Fe2+ : a mol
Cu2+ : 0,03 mol
Cl- : 0,6 mol
SO42- : 0,05 mol
Na+ : 0,4 mol
=>BTĐT suy ra mol Fe2+ = 0,12mol => m= 6,72g
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×