Tải bản đầy đủ

Giai chi tiet chuyen de phan ung OXY HOA KHU LTDH 2018

CHUYEÂN ÑEÀ 2: PÖ OXI HOÙA-KHÖÛ

0986.616.225

GIÁO KHOA
CÂU 1 (CĐ 2011): Cho các chất : KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên,
số chất có thể bị oxi hoá bởi dung dịch axit H2SO4 đặc nóng là:
A. 4
B. 5
C. 7
D. 6
CÂU 2 (CĐ 2011): Khí nào sau đây không bị oxi hóa bởi nuớc Gia-ven.
A. HCHO.
B. H2S.
C. CO2.
D. SO2.
CÂU 3 (CĐ 2009): Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ
và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là
A. NH3
B. O3
C. SO2

D. CO2
CÂU 4 (ĐH A 2012): Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?
A. Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom.
B. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
C. O2, nước brom, dung dịch KMnO4.
D. H2S, O2, nước brom.
CÂU 5 (CĐ 2007): SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. H2S, O2, nước Br2.

B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.

C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.

D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4

CÂU 6 (ĐH A 2007): Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí
đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là
A. Fe3O4.
B. FeO.
C. Fe.
D. Fe2O3.
CÂU 7 (CĐ 2008): Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất
trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A. 3.
B. 5.
C. 4
D. 6.
CÂU 8 (ĐH B 2012): Cho các chất sau : FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hòa tan cùng số mol mỗi
chất vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là
A. Fe3O4
B. Fe(OH)2
C. FeS
D. FeCO3
CÂU 9 (ĐH A 2007): Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3,
FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi
hoá - khử là:
A. 8.
B. 5.
C. 7.
D. 6.


CÂU 10 (ĐH B 2007): Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một
phân tử CuFeS2 sẽ
A. nhận 13 electron.
B. nhận 12 electron.
C. nhường 13 electron.
D. nhường 12 electron.
CÂU 11 (ĐH B 2012): Cho các chất riêng biệt sau: FeSO4, AgNO3, Na2SO3, H2S, HI, Fe3O4, Fe2O3
tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là
A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
CÂU 12 (ĐH B 2008): Cho các phản ứng:
Ca(OH)2 + Cl2 
 CaOCl2 + H2O
 3S + 2H2O
2H2S + SO2 

2NO2 + 2NaOH 
 NaNO3 + NaNO2 + H2O
o

t C
4KClO3 
 KCl + 3KClO4

ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-1Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ

0986.616.225

O3 
 O2 + O
Số phản ứng oxi hóa khử là:
A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
CÂU 13 (ĐH B 2010): Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (lỗng) lần lượt vào các dung dịch :
FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hố - khử là
A. 3
B. 5
C. 4
D. 6
CÂU 14 (ĐH A 2007): Cho các phản ứng sau:
a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →
b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →
c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →
d) Cu + dung dịch FeCl3 →
e) CH3CHO + H2
f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 →
g) C2H4 + Br2 →
h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 →
Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:
A. a, b, d, e, f, h.
B. a, b, d, e, f, g.
C. a, b, c, d, e, h.
D. a, b, c, d, e, g.
CÂU 15 (ĐH A 2013): Tiến hành các thí nghiệm sau
Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 lỗng.
Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.
Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.
Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3, trong NH3 dư, đun nóng.
Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là
A. 5.
B. 2
C. 3
D. 4
CÂU 16 (ĐH A 2009): Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng
với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là
A. KMnO4.
B. K2Cr2O7.
C. CaOCl2.
D. MnO2.
CÂU 17 (ĐH A 2009): Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion
có cả tính oxi hóa và tính khử là
A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.
CÂU 18 (ĐH B 2008): Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-,
Cl-. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hố và tính khử là
A. 3.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

CÂU 19 (ĐH A 2011): Cho dãy các chất và ion : Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+, Fe2+,
Fe3+. Số chất và ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là :
A. 4.
B. 5.
C. 6.
CÂU 20 (ĐH A 2010): Thực hiện các thí nghiệm sau :
(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4
(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S
(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước

D. 8.

ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-2Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYEÂN ÑEÀ 2: PÖ OXI HOÙA-KHÖÛ

0986.616.225

(IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng
(V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng
(VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF
Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là
A. 3
B. 6
C. 5
D. 4
CÂU 21 (CĐ 2010): Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào
sau đây?
0

t
A. 4S + 6NaOH(đặc) 
 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O
0

t
 SF6
B. S + 3F2 
0

t
 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O
C. S + 6HNO3 (đặc) 
0

t
 Na2S
D. S + 2Na 
CÂU 22 (ĐH B 2010): Cho phản ứng:
2C6H5-CHO + KOH  C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH
Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO
A. vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử.
B. chỉ thể hiện tính oxi hóa.
C. chỉ thể hiện tính khử.
D. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.
CÂU 23 (CĐ 2013): Cho các phương trình phản ứng:
(a) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.
(b) NaOH + HCl → NaCl + H2O.
(c) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2.
(d) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3.
Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
CÂU 24 (CĐ 2011): Cho phản ứng
6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4  3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +7H2O
Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là
A. FeSO4 và K2Cr2O7.
B. K2Cr2O7 và FeSO4.
C. H2SO4 và FeSO4.
D. K2Cr2O7 và H2SO4.
CÂU 25 (CĐ 2012): Cho phản ứng hóa học:

3Cl2 + 6KOH 
 5 KCl + KClO3 + H2O
Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tủ clo đóng vai trò chất khử
trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tương ứng là
A. 3 : 1.
B. 1 : 3.
C. 5 : 1.
D. 1 : 5.
CÂU 26 (ĐH A 2010): Trong phản ứng:
K2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O
Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá
trị của k là
A. 4/7.
B. 1/7.
C. 3/14.
D. 3/7.
CÂU 27 (ĐH A 2013): Cho phương trình phản ứng:
aFeSO 4  bK 2Cr2O7  cH 2 SO 4  dFe2 (SO 4 )3  eK 2SO 4  fCr2 (SO4 )3  gH 2O
Tỷ lệ a:b là
ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-3Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ

0986.616.225

A. 3:2
B. 2:3
C. 1:6
D. 6:1
CÂU 28 (ĐH A 2013): Cho phương trình phản ứng:
aAl +bHNO3 
 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.
Tỉ lệ a : b là
A. 1 : 3
B. 2 : 3
C. 2 : 5
D. 1 : 4
CÂU 29 (ĐH A 2012): Cho các phản ứng sau:
(a) H2S + SO2 →
(b) Na2S2O3 + dd H2SO4 (lỗng) →
o

t
(c) SiO2 + Mg 
1:2

(d) Al2O3 + dung dịch NaOH →

(e) Ag + O3 →
(g) SiO2 + dung dịch HF →
Số phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.
CÂU 30 (ĐH B 2007): Cho các phản ứng :
o

t C
(1) Cu 2 O + Cu 2 S 

o

t C
(3) CuO + CO 


o

t C
(2) Cu(NO3 )2 

o

t C
(4) CuO + NH 3 


Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
CÂU 31 (ĐH B 2012): Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số):
aFeSO4 + bCl2  cFe2(SO4)3 + dFeCl3
Tỉ lệ a : c là
A. 4 : 1
B. 3 : 2
C. 2 : 1
D. 3 :1
CÂU 32 (ĐH B 2009): Cho các phản ứng sau :
(a) 4HCl + PbO2  PbCl2 + Cl2 + 2H2O
(b) HCl + NH4HCO3  NH4Cl + CO2 + H2O
(c) 2HCl + 2HNO3  2NO3 + Cl2 + 2H2O
(d) 2HCl + Zn  ZnCl2 + H2
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là
A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
CÂU 33 (ĐH A 2008): Cho các phản ứng:
4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O .
2HCl + Fe  FeCl2 + H2.
14HCl + K2Cr2O7  2KCl + 2CrCl3 +3Cl2 + 7H2O.
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2.
6HCl + 2KMnO4  2KCl +2MnCl2 + 5Cl2 + 8 H2O.
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hố là:
A. 2.
B.1.
C. 4.
D. 3.
CÂU 34 (CĐ 2013): Cho các phương trình phản ứng sau:
(a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.
(b) Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O.
(c) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.
(d) FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S.
ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-4Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ

0986.616.225

(e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.
Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa là
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
CÂU 35 (ĐH B 2011): Cho các phản ứng:
(a) Sn + HCl (lỗng) 


(b) FeS + H2SO4 (lỗng)

(c) MnO2 + HCl (đặc) 


(d) Cu + H2SO4 (đặc) 





(e) Al + H2SO4 (lỗng) 
(g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 


+
Số phản ứng mà H của axit đóng vai trò oxi hóa là:
A. 3
B. 6
C. 2
D. 5
CÂU 36 (ĐH A 2007): Tổng hệ số (các số ngun, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình
phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A. 10.
B. 11.
C. 8.
D. 9.
CÂU 37 (ĐH A 2009): Cho phương trình hóa học:
Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
Sau khi cân bằng phương pháp hóa học trên với hệ số của các chất là những số ngun, tối giản
thì hệ số của HNO3 là
A. 46x – 18y.
B. 45x – 18y.
C. 13x – 9y.
D. 23x – 9y.
CÂU 38 (ĐH B 2013): Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho Al vào dung dịch HCl.
(b) Cho Al vào dung dịch AgNO3.
(c) Cho Na vào H2O.
(d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 lỗng.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
CÂU 39 (ĐH A 2009): Trường hợp xảy ra phản ứng là
A. Cu + Pb(NO3)2 (lỗng) 
B. Cu + HCl (lỗng) 
C. Cu + HCl (lỗng) + O2 
D. Cu + H2SO4 (lỗng) 
CÂU 40 (ĐH B 2013): Trường hợp nào sau đây khơng xảy ra phản ứng ?
A. Au + HNO3 đặc →
B. Ag + O3 →
C. Sn + HNO3 lỗng →
D. Ag + HNO3 đặc →
CÂU 41 (ĐH A 2010): Nung nóng từng cặp chất trong bình kín:
(1) Fe + S (r)
(2) Fe2O3 + CO (k)
(3) Au + O2 (k)
(4) Cu + Cu(NO3)2 (r)
(5) Cu + KNO3 (r)
(6) Al + NaCl (r)
Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hố kim loại là :
A. (1), (3), (6)
B. (2), (3), (4)
C. (1), (4), (5)
D. (2), (5), (6)
CÂU 42 (ĐH B 2013): Cho phản ứng:
FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O.
Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là
A. 6.
B. 8.
C. 4.
D. 10.

ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-5Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYÊN ĐỀ 2: PƯ OXI HÓA-KHỬ

0986.616.225

CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!
Trong q trình học, nếu các em có những thắc mắc về các nội dung Hóa học 10,11,12 & LTĐH cũng
như các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm, các em hãy mạnh dạn trao đổi trực tiếp với Thầy.
Thầy sẽ giúp các em hiểu rõ các vấn đề mà các em chưa nắm vững, cũng như giúp các em thêm u
thích bộ mơn Hóa học.
Rất mong sự quan tâm và đóng góp ý kiến của tất cả q Thầy (Cơ), học sinh và những ai quan tâm
đến Hóa học.
ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
SĐT

: 0986.616.225 (ngồi giờ hành chính)

Email

: vanlongtdm@hoahoc.edu.vn HOẶC vanlongtdm@gmail.com

Website

: www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn

MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA THẦY VẠN LONG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI
TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ HĨA HỌC & ỨNG DỤNG CỦA
HỘI HĨA HỌC VIỆT NAM
1. Vận dụng định luật bảo tồn điện tích để giải nhanh một số bài tốn hóa học dạng trắc nghiệm
(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 12(84)/2008)
2. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm trong các phản ứng của hợp chất photpho
(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 6(90)/2009)
3. Phương pháp giải nhanh bài tốn hỗn hợp kim loại Al/Zn và Na/Ba tác dụng với nước
(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 12(96)/2009)
4. Phương pháp tính nhanh hiệu suất của phản ứng crackinh
(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 18(102)/2009)
5. Phương pháp tìm nhanh CTPT FexOy
(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 1(109)/2010)
6. Nhiều bài viết CHUN ĐỀ, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH và BÀI GIẢI CHI TIẾT
tất cả các đề tuyển sinh ĐH – CĐ mơn Hóa học các năm ( 2007-2013),....
Được đăng tải trên WEBSITE:

www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn

ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-6Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×