Tải bản đầy đủ

De thi hoc ki 2

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
Trung tâm GDNN-GDTX Mỹ Đức

KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ II LỚP 12 (2017-2018)
Môn: Hóa học (Hệ GDTX)
Thời gian làm bài: 50 phút,

Họ tên học sinh:………………………………………………Lớp:………….
Câu 1: Để bảo vệ vỏ tàu đi biển phần ngâm dưới nước người ta nối nó với
A. Zn.
B. Cu.
C. Ni.
D. Sn.
Câu 2: Trong bảng hệ thống tuần hoàn, phân nhóm chính của phân nhóm nào sau đây chỉ gồm toàn kim loại:
A. Nhóm I ( trừ hidro ), II và III
B. Nhóm I ( trừ hidro )
C. Nhóm I ( trừ hidro ) Và II
D. Nhóm I ( trừ hidro ), II, III và IV.
Câu 3: Các tính chất vật lý chung của kim loại gây ra do:
A. Trong kim loại có các electron tự do.
B. Có nhiều kiểu mạng tjinh thể kim loại.

C. Các kim loại đều là chất rắn.
D. Trong kim loại có các electron hoá trị.
Câu 4: Khi cho hợp kim Fe-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, chủ yếu xảy ra:
A. sự thụ động hoá.
B. ăn mòn hoá học.
C. ăn mòn điện hoá.
D. ăn mòn hoá học và điện hoá.
Câu 5: Cho Fe (Z=26). Cấu hình electron của nguyên tử Fe là:
A. 1s22s22p63s23p63d8.
B. 1s22s22p63s23p64s23d6.
C. 1s22s22p53s3.
D. 1s22s22p63s23p63d64s2.
Câu 6: Kim loại dẫn điện tốt nhất là:
A. Bạc
B. Vàng
C. Đồng
D. Chì
Câu 7: Đốt cháy 8,4 gam Fe trong bình chứa lưu huỳnh (phản ứng vừa đủ). Khối lượng muối thu được là:
A. 12,0 gam
B. 14,5 gam
C. Kết quả khác.
D. 13,2 gam
Câu 8: Đốt magie trong bình chứa khí clo, sau phản ứng thu được 19 gam muối MgCl2. Khối lượng magie
tham gia phản ứng là:
A. 4,8 gam
B. 7,2 gam
C. 2,4 gam
D. Kết quả khác.
Câu 9: Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl thì hiện tượng là:
A. Có hiện tượng sủi bọt khí.
B. Có kết tủa vàng.
C. Không có hiện tượng gì.
D. Có kết tủa trắng.
Câu 10: Những tính chất vật lý chung của kim loại như tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính ánh kim được
xác định bởi yếu tố nào sau đây?
A. Các electron tự do.
B. Khối lượng nguyên tử.
C. Các ion dương kim loại.
D. Mạng tinh thể kim loại.
Câu 11: phương pháp nhiệt luyện là phương pháp dùng chất khử như C, Al, CO, H2 ở nhiệt độ cao để khử ion


kim loại trong hợp chất. Hợp chất đó là:
A. muối rắn.
B. dung dịch muối.
C. hidroxit kim loại.
D. oxit kim loại.
Câu 12: Trong không khí ẩm, vật làm bằng chất liệu gì dưới đây sẽ xảy ra hiện tượng sắt bị ăn mòn điện hoá?
A. Sắt tây ( sắt tráng thiếc).
B. Sắt nguyên chất.
C. Hợp kim gồm Al và Fe.
D. Tôn ( sắt tráng kẽm).
Câu 13: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 14: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong
A. nước.
B. rượu etylic.
C. dầu hỏa.
D. phenol lỏng.
Câu 15: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là
A. R2O3.
B. RO2.
C. R2O.
D. RO.
Câu 16: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim
loại kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85)
A. Rb.
B. Li.
C. Na.
D. K.
Câu 17: Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (đktc) là
A. 0,672 lít.
B. 0,224 lít.
C. 0,336 lít.
D. 0,448 lít.
Câu 18: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra:
A. sự khử ion Na+.
B. Sự oxi hoá ion Na+.
C. Sự khử phân tử nước.
D. Sự oxi hoá phân tử nước
Câu 19: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. Fe.
B. Na.
C. Ba.
D. K.


Câu 20: Dẫn 17,6 g CO2 vào 500 ml dd Ca(OH)2 0,6M. Phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 20 gam.
B. 30 gam.
C. 40 gam.
D. 25 gam.
Câu 21: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Tên của kim loại
kiềm thổ đó là
A. Ba.
B. Mg.
C. Ca.
D. Sr.
Câu 22: Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?
A. Gây ngộ độc nước uống.
B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo.
C. Làm hỏng các dung dịch pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm.
D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước.
Câu 23: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. nhiệt phân CaCl2.
B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
C. điện phân dung dịch CaCl2.
D. điện phân CaCl2 nóng chảy.
Câu 24: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là
A. NaOH.
B. Na2CO3.
C. BaCl2.
D. NaCl.
Câu 25: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong
phương trình hóa học của phản ứng là
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 26: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 27: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là
A. quặng pirit.
B. quặng boxit.
C. quặng manhetit. D. quặng đôlômit.
Câu 28: Các dung dịch MgCl2 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch
của chất nào sau đây?
A. NaOH.
B. HNO3.
C. HCl.
D. NaCl.
Câu 29: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:
A. KCl, NaNO3.
B. Na2SO4, KOH.
C. NaCl, H2SO4.
D. NaOH, HCl.
Câu 30: Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. Ag.
B. Cu.
C. Fe.
D. Al.
� cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.
Câu 31: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 ��
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng
A. 5.
B. 4.
C. 7.
D. 6.
Câu 32: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí
H2 (ở đktc) thoát ra là (Cho Al = 27)
A. 3,36 lít.
B. 2,24 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.
Câu 33: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột
nhôm đã phản ứng là (Cho Al = 27)
A. 2,7 gam.
B. 10,4 gam.
C. 5,4 gam.
D. 16,2 gam.
Câu 34: Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm
A. IIA.
B. IVA.
C. IIIA.
D. IA.
Câu 35: Các kim loại nào sau đây luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp màng oxit?
A. Al và Ca
B. Fe và Cr
C. Cr và Al
D. Fe và Al
Câu 36:Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?
A. Fe + HNO3
B. Dung dịch Fe(NO3)3 + Fe
C. FeO + HNO3
D. FeS+ HNO3
Câu 37: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là
A. Fe, Al, Cr
B. Fe, Al, Ag
C. Fe, Al, Cu
D. Fe, Zn, Cr
Câu 38: Đốt cháy sắt trong không khí, thì phản ứng xảy ra là
� Fe3O4.
� 2Fe2O3.
A. 3Fe + 2O2 ��
B. 4Fe + 3O2 ��

� 2FeO.
C. 2Fe + O2 ��
D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.
Câu 39: Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa?
A. Zn2+.
B. Al3+.
C. Cr3+.
D. Fe3+.
Câu 40: Hòa tan hết 2,16 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl đun nóng thu được 896 ml khí ở đktc.
Khối lượng crom ban đầu là


A. 0,065g

B. 1,040g

C. 0,560g

D. 1,015gTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×